ELURUUMI TAGAMISE TEENUS

Eluruumi tagamise teenuse eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama või kellel on puudest tingitud raskusi talle kuuluvas või tema valduses olevas eluruumis liikumise või endaga toimetulekuga.

Eluruumi tagamise teenust osutatakse vastavalt Keila Linnavolikogu kehtestatud Keila linna eluruumide kasutamise korrale.

Eluruumi eraldamise otsustab Keila Linnavalitsus eluasemekomisjoni ettepanekul.

Eluruumi tagamise teenuse kasutamiseks sõlmitakse isikuga kirjalik üürileping, milles määratakse kindlaks eluruumi kasutamise tingimused.

Teenust on õigus taotleda isikul, kes rahvastikuregistri järgi elab Keila linnas.

Teenuse saamiseks esitab isik või tema esindaja Keila Linnavalitsusele avalduse.
Taotlust saab esitada e-taotluste keskkonnas: Avaldus eluruumi tagamise teenuse taotlemiseks
Vajadusel saab taotluse esitada blanketil: Eluruumi tagamise teenuse avaldus - rtf

Avalduse läbivaatamisel hinnatakse abivajaja toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas isiku personaalse tegevusvõimega ning füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid ja tehakse kindlaks, milliseid teenuseid ning millises mahus isik vajab.

Linnavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt või tema esindajalt perekonna sissetulekut tõendavaid ja jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude kuludokumente ning täiendavaid andmeid teenuse ja toetuse vajalikkuse hindamiseks.

Lisainfo:
https://www.riigiteataja.ee/akt/404122020007

https://www.riigiteataja.ee/akt/403092016016
 

Sotsiaalnõunik: Piia Peterson
Piia.peterson@keila.ee
6790726

Sotsiaaltööspetsialist: Ene Ellik
Ene.ellik@keila.ee
6790725; 58834833