EESTKOSTEL OLEVA LAPSE TOETUS

Eestkostel oleva lapse toetust makstakse vanemliku hoolitsuseta alaealise lapse eestkostjale, kui laps elab rahvastikuregistri järgi Keila linnas.

Kui laps õpib põhikoolis või gümnaasiumis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses, makstakse toetust kuni lapse 19-aastaseks saamiseni. 19-aastaseks saamisel jätkatakse toetuse maksmist jooksva õppeaasta lõpuni.

Toetuse taotlemiseks esitab eestkostja ühekordse avalduse Keila Linnavalitsusele.
Toetus makstakse välja igakuiselt.
Eestkostel oleva lapse toetuse määr 2021. aastal on 50 eurot lapse kohta kuus.

Taotlust saab esitada e-taotluste keskkonnas: Avaldus eestkostel oleva lapse toetuse taotlemiseks
Vajadusel on taotluste blanketid leitavad blankettide lehelt: BLANKETID

Lisainfo:
https://www.riigiteataja.ee/akt/404122020007

https://www.riigiteataja.ee/akt/429122020039


Sotsiaaltööspetsialist: Ene Ellik
Ene.ellik@keila.ee
6790725; 58834833