Keila Linnavolikogu 25.01.2022 otsus nr 1 "Kohaliku omavalitsuse üksuse esindajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu liikmete esindajate üldkoosolekule"

Keila Linnavolikogu 22.02.2022 otsus nr 2 "Rahalise kohustuse võtmine"

Keila Linnavolikogu 22.02.2022 otsus nr 3 "Revisjonikomisjoni 2022. aasta tööplaani kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 22.02.2022 otsus nr 4 "Keila linna 2022. aasta kultuuripreemia määramine"

Keila Linnavolikogu 29.03.2022 otsus nr 5 "Keila Linnavolikogu 22.02.2022 otsuse nr 2 „Rahalise kohustuse võtmine" muutmine"

Keila Linnavolikogu 29.03.2022 otsus nr 6 "Keila Lasteaed Miki põhimääruse kinnitamine"

Otsuse nr 6 lisa "Keila Lasteaed Miki põhimäärus"

Keila Linnavolikogu 29.03.2022 otsus nr 7 "Keila linna kliima- ja energiakava heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine"

Otsuse nr 7 lisa "Keila linna kliima- ja energiakava"

Keila Linnavolikogu 29.03.2022 otsus nr 8 "Vesiveski I kinnistu ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine"

Otsuse nr 8 lisa 1 Võlaõiguslik leping DPkohase taristu rajamiseks ning kinnist ja tehnorajatiste tasuta võõrandamiseks, isikliku kasutusõiguse ja servituutide seadmiseks"

Otsuse nr 8 lisa 2 "Võlaõigusliku lepingu skeem"

Keila Linnavolikogu 26.04.2022 otsus nr 9 "Keila linnas asuvate Pargi tn 1 ja Pargi tn 3 kinnisasjadele sundvalduse seadmine avaliku kasutusega kergliiklustee talumiskohustuse kehtestamiseks"

Otsuse nr 9 lisa 1 "Sundvalduse ala Pargi tn 1"

Otsuse nr 9 lisa 2 "Sundvalduse ala Pargi tn 3"