Keila Linnavolikogu 26.01.2021 otsus nr 1 "Linnavara võõrandamise nurjunuks tunnistamine"

Keila Linnavolikogu 16.02.2021 otsus nr 2 "Linnavara otsustuskorras võõrandamine"

Keila Linnavolikogu 16.02.2021 otsus nr 3 "Rahalise kohustuse võtmine"

Keila Linnavolikogu 16.02.2021 otsus nr 4 "Keila Linnavalitsuse liikme vabastamine liikme kohustustest ja uue liikme kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 16.02.2021 otsus nr 5 "Keila linna 2021. aasta kultuuripreemia määramine"

Keila Linnavolikogu 30.03.2021 otsus nr 6 "Volituse andmine koolieelse eralapsehoiu kohatasu omaosaluse hüvitamiseks"

Keila Linnavolikogu 30.03.2021 otsus nr 7 "Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 30.03.2021 otsus nr 8 "Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 26.04.2021 otsus nr 9 "Omafinantseeringu tagamine"

Keila Linnavolikogu 26.04.201 otsus nr 10 "Keila Noortekeskuse põhimääruse kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 26.04.2021 otsus nr 11 "Keila linna jäätmekava aastateks 2021-2025 eelnõu heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine"

Otsuse nr 11 juurde "Keila linna jäätmekava aastateks 2021-2025"

Keila Linnavolikogu 25.05.2021 otsus nr 12 "Keila linna konsolideerimisgrupi 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine"

Otsuse nr 12 juurde "Keila linna konsolideerimisgrupi 2020. aasta majandusaasta aruanne"

Keila Linnavolikogu 25.05.2021 otsus nr 13 "„Keila linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032" eelnõu heakskiitmine ja avalikustamine"

Otsuse nr 13 juurde "Keila linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032" 

Keila Linnavolikogu 25.05.2021 otsus nr 14 "Volituse andmine koolieelse eralapsehoiu kohatasu omaosaluse hüvitamiseks"

Keila Linnavolikogu 22.06.2021 otsus nr 15 "Rahalise kohustuse võtmine"

Keila Linnavolikogu 22.06.2021 otsus nr 16 "Keila Lasteaed Vikerkaar põhimääruse kinnitamine"

Otsus nr 16 juurde "Keila Lasteaed Vikerkaar põhimäärus"

Keila Linnavolikogu 22.06.2021 otsus nr 17 "Keila Muusikakooli põhimääruse kinnitamine"

Otsus nr 17 juurde "Keila Muusikakooli põhimäärus"

Keila Linnavolikogu 22.06.2021 otsus nr 18 "Keila linn, Tammiku tee 4 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine"

Otsus nr 18 juurde "Keila linn, Tammiku tee 4 kinnistu ning kinnistu ning lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad"

Otsus nr 18 juurde "Keila linn, Tammiku tee 4 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

Keila Linnavolikogu 22.06.2021 otsus nr 19 "Keila Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine"

Keila Linnavolikogu 22.06.2021 otsus nr 20 "Keila linna valimiskomisjoni moodustamine ning liikmete ja asendusliikmete nimetamine"

 

Keila Linnavolikogu 22.06.2021 otsus nr 21 "Keila teenetemärgi andmine"

Keila Linnavolikogu 31.08.2021 otsus nr 22 "Piiri tn 7a kinnistu omandamisega seotud kohustuste võtmine"

Keila Linnavolikogu 31.08.2021 otsus nr 23 "Rahalise kohustuse võtmine"

Keila Linnavolikogu 27.09.2021 otsus nr 24 "Keila linna arengukava 2035 heakskiitmine ja avalikustamine"

otsuse nr 24 juurde "Keila linna arengukava 2035"

otsuse nr 24 juurde "Keila linna tegevuskava 2022-2025"

Keila Linnavolikogu 27.09.2021 otsus nr 25 "Moodustatavate kinnistute otsustuskorras võõrandamine ja kinnistu ning taristu omandamine"

otsuse nr 25 juurde "Kinnistute vahetamise võlaõiguslik leping"

otsuse nr 25 "Detailplaneeringu eskiisi krundijaotus"

Keila Linnavolikogu 27.09.2021 otsus nr 26 "Keila Lasteaed Miki põhimääruse kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 27.09.2021 otsus nr 27 "Keila linna jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine"

Keila Linnavolikogu 16.11.2021 otsus nr 28 "Keila Linnavolikogu aseesimehe valimine"

Keila Linnavolikogu 23.11.2021 otsus nr 29 "Keila linnapea valimine"

Keila Linnavolikogu 23.11.2021 otsus nr 30 "Linnavalitsuse koosseisu suuruse ja struktuuri määramine"

Keila Linnavolikogu 23.11.2021 otsus nr 31 "Linnavalitsuse koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 23.11.2021 otsus nr 32 "Keila linnapea töötasutingimuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 23.11.2021 otsus nr 33 "Keila Linnavolikogu komisjonide moodustamine"

Keila Linnavolikogu 23.11.2021 otsus nr 34 "Keila Linnavolikogu komisjonide esimeeste, aseesimeeste ja revisjonikomisjoni liikme valimine"

Keila Linnavolikogu 23.11.2021 otsus nr 35 "Rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 23.11.2021 otsus nr 36 "Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 23.11.2021 otsus nr 37 "Sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 23.11.2021 otsus nr 38 "Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 23.11.2021 otsus nr 39 "Korrakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 23.11.2021 otsus nr 40 "Planeerimiskomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 30.11.2021 otsus nr 41 "Keila linna esindajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu liikmete esindajate üldkoosolekule"

Keila Linnavolikogu 30.11.2021 otsus nr 42 "Keila linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikokku"

Keila Linnavolikogu 30.11.2021 otsus nr 43 "Audiitori määramine"

Keila Linnavolikogu 30.11.2021 otsus nr 44 "Keila linna eelarvestrateegia 2022-2025 heakskiitmine ja avalikustamine"

Otsuse nr 44 juurde "Keila linna eelarvestrateegia 2022-2025"

Keila Linnavolikogu 30.11.2021 otsus nr 45 "Rahalise kohustuse võtmine"