Keila Linnavolikogu 26.01.2021 määrus nr 1 "Keila Linnavolikogu 29. aprilli 2014 määruse nr 5 „Keila linna heakorraeeskiri" muutmine"

Keila Linnavolikogu 30.03.2021 määrus nr 2 "Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord"

Keila Linnavolikogu 30.03.2021 määrus nr 3 "Keila Linnavolikogu 17.12.2013 määruse nr 14 "Raieloa andmise tingimused ja kord" muutmine"

Keila Linnavolikogu 26.04.2021 määrus nr 4 "Keila linna 2021. aasta eelarve I lisaeelarve"

Keila Linnavolikogu 26.04.2021 määrus nr 5 "Määruse kehtetuks tunnistamine"

Keila Linnavolikogu 25.05.201 määrus nr 6 "Keila Linnavolikogu 29. novembri 2016 määruse nr 24 „Keila linna tunnustusavalduste andmise kord" muutmine"

Keila Linnavolikogu 22.06.201 määrus nr 7 "Keila Linnavolikogu 24. aprilli 2018 määruse nr 6 "Koollieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa märade kehtestamine" muutmine"

Keila Linnavolikogu 22.06.2021 määrus nr 8 "Määruse kehtetuks tunnistamine"

Keila Linnavolikogu 22.06.2021 määrus nr 9 "Määruste kehtetuks tunnistamine"

Keila Linnavolikogu 22.06.2021 määrus nr 10 "Keila linna jäätmekava aastateks 2021-2026"

Keila Linnavolikogu 31.08.2021 määrus nr 11 "Keila linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032 kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 31.08.2021 määrus nr 12 "Keila Linnavolikogu 27. jaanuari 2015 määruse nr 2 „Eralapsehoiuteenuse toetamise kord" muutmine"

Keila Linnavolikogu 27.09.2021 määrus nr 13 "Keila linna 2021. aasta eelarve II lisaeelarve"

Keila Linnavolikogu 27.09.2021 määrus nr 14 "Määruse kehtetuks tunnistamine"

Keila Linnavolikogu 21.12.2021 määrus nr 15 "Keila linna arengukava 2035 ja eelarvestrateegia vastuvõtmine"

Keila Linnavolikogu 21.12.2021 määrus nr 16 "Keila linna 2021. aasta eelarve III lisaeelarve"

Keila Linnavolikogu 21.12.2021 määrus nr 17 "Keila Linnavolikogu 24. novembri 2020 määruse nr 15 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas" muutmine"