Keila Linnavolikogu 28.01.2020 määrus nr 1 "Keila linna 2020. aasta eelarve vastuvõtmine"

Keila Linnavolikogu 25.02.2020 määrus nr 2 "Keila linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava vastuvõtmine"

Keila Linnavolikogu 25.02.2020 määrus nr 3 "Keila Linnavolikogu 28. septembri 2010 määruse nr 14 "Keila linna ehitusmäärus" muutmine"

Keila Linnavolikogu 31.03.2020 määrus nr 4 "Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuste määramiseks"

Keila Linnavolikogu 26.05.2020 määrus nr 5 "Keila linna põhimääruse muutmine"

Keila Linnavolikogu 26.05.2020 määrus nr 6 "Keila linna arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord"

Keila Linnavolikogu 26.05.2020 määrus nr 7 "Määruse kehtetuse tuvastamine"

Keila Linnavolikogu 16.06.2020 määrus nr 8 "Keila linna 2020. aasta eelarve I lisaeelarve"

Keila Linnavolikogu 16.06.2020 määrus nr 9 "Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord"

Keila Linnavolikogu 16.06.2020 määrus nr 10 "Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri"

Keila Linnavolikogu 25.08.2020 määrus nr 11 "Keila Linnavolikogu 25. oktoobri 2011 määruse nr 15 „Keila linna eelarvest noorte huvitegevuse toetamise kord" muutmine"

Keila Linnavolikogu 25.08.2020 määrus nr 12 "Määruste kehtetuks tunnistamine"

Keila Linnavolikogu 24.11.2020 määrus nr 13 "Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2021-2024 vastuvõtmine"

Keila Linnavolikogu 24.11.2020 määrus nr 14 "Keila linna 2020. aasta eelarve II lisaeelarve"

Keila Linnavolikogu 24.11.2020 määrus nr 15 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas"

Keila Linnavolikogu 22.12.2020 määrus nr 16 "Keila linna 2021. aasta eelarve vastuvõtmine"

Keila Linnavolikogu 22.12.2020 määrus nr 17 "Keila Linnavolikogu 26. veebruari 2013 määruse nr 5 „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur, teenistuskohtade koosseis ja teenistujate palgajuhend" muutmine"

Keila Linnavolikogu 22.12.2020 määrus nr 18 "Keila Linnavolikogu 27. augusti 2019 määruse nr 9 „Keila linna eelarvest vabaühenduste toetamise kord" muutmine"