Keila Linnavolikogu 30.01.2018 otsus nr 1 "Maakonna sümbolite kasutamise ja teenetemärkide andmise korraldamise delegeerimine"

Keila Linnavolikogu 30.01.2018 otsus nr 2 "Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 27.02.2018 otsus nr 3 "Rahalise kohustuse võtmine"

Keila Linnavolikogu 27.02.2018 otsus nr 4 "Ülesõidu 1 kinnistu enampakkumise nurjumine ja otsustuskorras müük"

Keila Linnavolikogu 27.02.2018 otsus nr 5 "Keila linna andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise volituse andmine"

Keila Linnavolikogu 27.02.2018 otsus nr 6 "Revisjonikomisjoni 2018. aasta tööplaani kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 27.03.2018 otsus nr 7 "Keila linna üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ning esialgsete lähteseisukohtade kinnitamine"

otsuse nr 7 juurde "Keila linna üldplaneeringu esilagsed lähteseisukohad"

Keila Linnavolikogu 27.03.2018 otsus nr 8 "Linnavara otsustuskorras võõrandamine"

Keila Linnavolikogu 27.03.2018 otsus nr 9 "Teise kohaliku omavalitsuse üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine"

Keila Linnavolikogu 27.03.2018 otsus nr 10 "Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 24.04.2018 otsus nr 11 "Keila linna teenetemärgi andmise otsustamine"

Keila Linnavolikogu 29.05.2018 otsus nr 12 "Keila linna konsolideerimisgrupi 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine"

otsuse nr 12 juurde "Keila linna konsolideerimisgrupi 2017. aasta majandusaasta aruanne"

Otsuse nr 12 juurde "Vandeaudiitori aruanne"

otsuse nr 12 juurde "Revisjonikomisjoni aruanne"

Keila Linnavolikogu 29.05.2018 otsus nr 13 "Keila linna arengukava aastateks 2013 – 2025 tegevuskava muudatuste ja eelarvestrateegia heakskiitmine ja avalikustamine"

otsuse nr 13 juurde "Keila lilnna eelarvestrateegia 2019-2022"

otsuse nr 13 juurde "Keila linna tegevuskava 2019-2022"

Keila Linnavolikogu 29.05.2018 otsus nr 14 "Omafinantseeringu tagamine"

Keila Linnavolikogu 29.05.2018 otsus nr 15 "Osaühingu Varahooldus osa müük Aktsiaseltsile Keila Vesi"

Keila Linnavolikogu 29.05.2018 otsus nr 16 "Osaühingu Keila Tervisekeskus Keila Hariduse Sihtasutusele kuuluva osa ostmine"

Keila Linnavolikogu 29.05.2018 otsus nr 17 "Keila linna, Vesiveski I kinnistu ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine"

Keila Linnavolikogu 29.05.2018 otsus nr 18 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 26.06.2018 otsus nr 19 "Keila linna ja Harku valla vahelise halduspiiri korrigeerimise ettepaneku tegemine"

Otsuse nr 19 juurde "Lisa 1"

Otsuse nr 19 juurde "Lisa 2"

Otsuse nr 19 juurde "Lisa 3"

Keila Linnavolikogu 26.06.2018 otsus nr 20 "Nõusoleku ja volituse andmine"

Keila Linnavolikogu 26.06.2018 otsus nr 21 "Ühinemise heakskiitmine ning ülesande andmine linnavalitsusele"

Keila Linnavolikogu 28.08.2018 otsus nr 22 "Linnavara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel"

Keila Linnavolikogu 28.08.2018 otsus nr 23 "Keila linn Roheline tn 5 ja 7 ning Ülesõidu tn 1 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu tunnistamine osaliselt kehtetuks"

Keila Linnavolikogu 28.08.2018 otsus nr 24 "Keila Keskväljaku loodeosa detailplaneeringu tunnistamine osaliselt kehtetuks"

Keila Linnavolikogu 28.08.2018 otsus nr 25 "Nõusoleku andmine ajutise laskepaiga rajamiseks"

Keila Linnavolikogu 25.09.2018 otsus nr 26 "Omafinantseeringu tagamine"

Keila Linnavolikogu 25.09.2018 otsus nr 27 "Maade munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 25.09.2018 otsus nr 28 "Korrakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 30.10.2018 otsus nr 29 "Linnavara enampakkumisel võõrandamise tulemuste kinnitamine, linnavara võõrandamine ja omandi üleandmine"

Keila Linnavolikogu 30.10.2018 otsus nr 30 "Maade munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 27.11.2018 otsus nr 31 "Aktsiaselts Keila Vesi põhikirja muutmine"

otsuse nr 31 juurde "AS Keila Vesi põhikiri"

Keila Linnavolikogu 18.12.2018 otsus nr 32 "Kinnistute ostmine Aktsiaseltsilt Keila Vesi"

Keila Linnavolikogu 18.12.2018 otsus nr 33 Lepingu muutmine ja Põhjakaare tänava kinnistu omandamine"

Keila Linnavolikogu 18.12.2018 otsus nr 34 "Linnavalitsuse liikmetele hüvitise maksmine"

Keila Linnavolikogu 18.12.2018 otsus nr 35 "Linnapeale töötasu määramine"

Keila Linnavolikogu 18.12.2018 otsus nr 36 "Tänavate omandamine"

Keila Linnavolikogu 18.12.2018 otsus nr 37 "Keila linna ametlike teadete avaldamise kohana maakonnalehe määramine"

 

"