Keila Linnavolikogu 30.01.2018 määrus nr 1 "Keila Linnavolikogu 29. märtsi 2016 määruse nr 10 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas" muutmine"

Keila Linnavolikogu 29.03.2016 määrus nr 10 Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas

Keila Linnavolikogu 30.01.2018 määrus nr 2 "Keila linna kaevetööde eeskiri"

Keila Linnavolikogu 30.01.2018 määrus nr 2 "Keila linna kaevetööde eeskiri" lisad

Keila Linnavolikogu 27.03.2018 määrus nr 3 "Keila Linnavolikogu 26. veebruari 2013 määruse nr 5 „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur ja teenistuskohtade koosseis, teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgajuhend" muutmine"

 

Keila Linnavolikogu 27.03.2018 määrus nr 4 "Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord"

Keila Linnavolikogu 24.04.2018 määrus nr 5 "Keila linna põhimääruse muutmine"

Keila Linnavolikogu 24.04.2018 määrus nr 6 "Koolieelse lasteasutuse kulude vanemate poolt kaevatava osa määrade kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 29.05.2018 määrus nr 7 "Keila linna 2018. aasta eelarve I lisaeelarve"

Keila Linnavolikogu 29.05.2018 määrus nr 8 "Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise teenuse taotlemine ja määramise kord"

Keila Linnavolikogu 26.06.2018 määrus nr 9 "Keila Linnavolikogu 28. märtsi 2017 määruse nr 7 „Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks" muutmine"

Keila Linnavolikogu 25.09.2018 määrus nr 10 "Keila linna arengukava tegevuskava ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2022"

Määruse nr 10 juurde "Keila linna tegevuskava aastateks 2019-2022"

Määruse nr 10 juurde "Keila linna eelarvestrateegia aastateks 2019-2022"

Keila Linnavolikogu 30.10.2018 määrus nr 11 "Keila linna kaasav eelarve"

Keila Linnavolikogu 30.10.2018 määrus nr 12 "Koolieelsetes lasteasutustes käivate laste toidukulu tasumisest vabastamine Keila linnas"

Keila Linnavolikogu 30.10.2018 määrus nr 13 "Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine linnavalitsusele"

Keila Linnavolikogu 30.10.2018 määrus nr 14 "Hädaolukorra seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine"

 Keila Linnavolikogu 27.11.2018 määrus nr 15 "Keila linna 2018. aasta eelarve II lisaeelarve"

Määruse nr 15 juurde "Keila linna 2018. aasta eelarve II lisaeelarve"

Keila Linnavolikogu 27.11.2018 määrus nr 16 "Maakorraldusega seotud ülesannete delegeerimine"

Keila Linnavolikogu 18.12.2018 määrus nr 17 "Keila Linnavolikogu 28. juuni 2016 määruse nr 15 „Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötasumäärade kinnitamise delegeerimine" ja Keila Linnavolikogu 26. veebruari  2013 määruse nr 5„Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuuri ja teenistuskohtade koosseis, teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgajuhend" muutmine"

Keila Linnavolikogu 18.12.2018 määrus nr 18 "Keila Linnavolikogu 31. märtsi 2009. a määruse nr 3 „Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine" muutmine"