Keila Linnavolikogu 31.01.2017 otsus nr 1 "Kruusa tänava, Pargi tänava pikenduse ja Loodeosa elamurajooni vahelise ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine"

Keila Linnavolikogu 31.01.2017 otsus nr 2 "Keila linn, Keskvälja 3-3a kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine"

Keila Linnavolikogu 31.01.2017 otsus nr 3 "Reaalservituudi seadmine Keila linna omandis olevale kinnisasjale Haapsalu mnt 57b kinnisasja kasuks ja volituse andmine asjaõiguslepingu sõlmimiseks"

Keila Linnavolikogu 31.01.2017 otsus nr 4 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 31.01.2017 otsus nr 5 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 31.01.2017 otsus nr 6 "Keila Linna Valimiskomisjoni moodustamine"

Keila Linnavolikogu 31.01.2017 otsus nr 7 "Rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 28.02.2017 otsus nr 8 "Volituse andmine"

Keila Linnavolikogu 28.02.2017 otsus nr 9 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 28.02.2017 otsus nr 10 "Keila Linnavolikogu kultuurikomisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 28.02.2017 otsus nr 11 "Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 28.03.2017 otsus nr 12 "Keila Jõesaare detailplaneeringu osaline kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 28.03.2017 otsus nr 13 "Osaühingu Varahooldus osa jagamine ja müük Aktsialseltsile Keila Vesi"

Keila Linnavolikogu 28.03.2017 otsus nr 14 "Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras"

Keila Linnavolikogu 28.03.2017 otsus nr 15 "Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu kooskõlastamine"

Keila Linnavolikogu 28.03.2017 otsus nr 16 "Revisjonikomisjoni 2017. aasta tööplaani kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 18.04.2017 otsus nr 17 "Keila linn, Vesiveski I kinnistu ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine"

Otsuse nr 17 juurde "Keila linn, Vesiveski I kinnistu ning selle lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad"

Keila Linnavolikogu 18.04.2017 otsus nr 18 "Keila linn, Aukamäe kinnistu ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine"

Otsuse nr 18 juurde "Keila linn, Aukamäe kinnistu ning selle lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad"

Keila Linnavolikogu 18.04.2017 otsus nr 19 "Keila linna teenetemärgi andmise otsustamine"

Keila Linnavolikogu 02.05.2017 otsus nr 20 "Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 02.05.2017 otsus nr 21 "arvamuse andmine Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu kohta"

Otsuse nr 21 juurde "Õiguslik analüüs (AB Sorainen)"

otsuse nr 21 juurde "Sotsiaal-majanduslik analüüs (Hendrikson & Ko)"

Keila Linnavolikogu 16.05.2017 otsus nr 22 "Keila Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotamine"

Keila Linnavolikogu 16.05.2017 otsus nr 23 "Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine"

Keila Linnavolikogu 13.06.2017 otsus nr 24 "Keila linnakonsolideerimisgrupi 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine"

otsuse nr 24 juurde "Keila linnakonsolideerimisgrupi 2016. aasta majandusaasta aruanne"

otsuse nr 24 juurde "Vandeaudiitori aruanne"

Keila Linnavolikogu 13.06.2017 otsus nr 25 "Keila linna arengukava aastateks 2013 - 2025 tegevuskava muudatuste ja eelarvestrateegia heakskiitmine ja avalikustamine"

otsuse nr 25 juurde "Tegevuskava aastateks 2018-2021"

otsuse nr 25 juurde "Eelarvestrateegia aastateks 2018-2021"

Keila Linnavolikogu 13.06.2017 otsus nr 26 "Linnavara võõrandamine avalikul suulisel enampakkumisel"

Keila Linnavolikogu 13.06.2017 otsus nr 27 "Keila raudteejaama piirkonna detailplaneeringu III etapi osaline kehtetuks tunnistamine"

Keila Linnavolikogu 29.08.2017 otsus nr 28 "Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Harjumaa Omavalitsuste Liidule"

Keila Linnavolikogu 29.08.2017 otsus nr 29 "Rahalise kohustuse võtmine"

Keila Linnavolikogu 29.08.2017 otsus nr nr 30 "Korteriomandi enampakkumisel võõrandamise tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 29.08.2017 otsus nr 31 "Vaikne 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 12.09.2017 otsus nr 32 "Piiri 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 12.09.2017 otsus nr 33 "Linnavara müük avalikul kirjalikul enampakkumisel

Keila Linnavolikogu 12.09.2017 otsus nr 34 "Rahalise kohustuse võtmine"

Keila Linnavolikogu 12.09.2017 otsus nr 35 "Jaoskonnakomisjoni moodustamine ja liikmete nimetamine"

Keila Linnavolikogu 24.10.2017 otsus nr 36 "Keila Linnavolikogu aseesimehe valimine"

Keila Linnavolikogu 30.10.2017 otsus nr 37 "Keila linnapea valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 30.10.2017 otsus nr 38 "Keila Linnavalitsuse liikmete arvu ja valitsuse struktuuri kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 30.10.2017 otsus nr 39 "Keila Linnavalitsuse liikmete kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 30.10.2017 otsus nr 40 "Keila linnapea töötasutingimuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 30.10.2017 otsus nr 41 "Keila linnapeale tulemustasu määramine"

Keila Linnavolikogu 30.10.2017 otsus nr 42 "Kohaliku omavalitsuse üksuse esindajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse (üldkoosolekule)"

Keila Linnavolikogu 30.10.2017 otsus nr 43 "Kohaliku omavalitsuse üksuse esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liitu"

Keila Linnavolikogu 30.10.2017 otsus nr 44 "Keila Linnavolikogu rahanduskomisjoni esimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 30.10.2017 otsus nr 45 "Keila Linnavolikogu keskkonnakomisjoni esimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 30.10.2017 otsus nr 46 "Keila Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 30.10.2017 otsus nr 47 "Keila Linnavolikogu keskkonnakomisjoni esimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 30.10.2017 otsus nr 48 "Keila Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 30.10.2017 otsus nr 49 "Keila Linnavolikogu korrakaitsekomisjoni esimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine

Keila Linnavolikogu 30.10.2017 otsus nr 50 "Keila Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 09.11.2017 otsus nr 51 "Keila Linnavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine"

Keila Linnavolikogu 09.11.2017 otsus nr 52 "Rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 09.11.2017 otsus nr 53 "Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 09.11.2017 otsus nr 54 "Sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 09.11.2017 otsus nr 55 "Kultuurikomisjoni koosseisku kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 09.11.2017 otsus nr 56 "Korrakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 28.11.2017 otsus nr 57 "Kinnistu enampakkumisel võõrandamise tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 28.11.2017 otsus nr 58 "Linnavara müük eelläbirääkimistega pakkumise korras"

Keila Linnavolikogu 28.11.2017 otsus nr 59 "Audiitori määramine"

Keila Linnavolikogu 28.11.2017 otsus nr 60 "Pargi 30 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu algatamine"

Keila Linnavolikogu otsuse nr 60 juurde "Pargi 30 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad"

Keila Linnavolikogu otsus nr 61 "Keila linna üldplaneeringu ülevaatamine"

Keila Linnavolikogu otsus nr 62 "Keila linna osalemise lõpetamine Läänemere Linnade Liidus"

Keila Linnavolikogu otsus nr 63 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu otsus nr 64 "Omafinantseeringu tagamine"