Keila Linnavolikogu 31.01.2017 määrus nr 1 "Eraüldhariduskoolide toetamise kord"

Keila Linnavolikogu 31.01.2017 määrus nr 2 "Keila Linnavolikogu 30.09.2014 määruse nr 8 „Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamine" muutmine"

Keila Linnavolikogu 31.01.2017 määrus nr 3 "Keila linna jäätmekava 2016-2020"

Keila Linnavolikogu 31.01.2017 määrus nr 4 "Kaugküttepiirkonna määramine"

Keila Linnavolikogu 28.02.2017 määrus nr 5 "Keila Linnavolikogu 26. jaanuari 2016 määruse nr 2 "Müügipileti väljastamise korra ja müügipileti hinna kehtestamine" muutmine

Keila Linnavolikogu 28.03.2017 määrus nr 6 "Keila linna 2017. aasta eelarve I lisaeelarve"

Keila Linnavolikogu 28.03.2017 määrus nr 7 "Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks"

Keila Linnavolikogu 28.03.2017 määrus nr 8 "Keila linna koerte ja kasside pidamise eeskiri"

Keila Linnavolikogu 29.08.2017 määrus nr 9 "Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2018-2021"

 

Keila Linnavolikogu 12.09.2017 määrus nr 10 "Keila lilnna 2017. aasta eelarve II lisaeelarve"

Keila Linnavolikogu 12.09.2017 määrus nr 11 "Noorsootöö seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine"

Keila Linnavolikogu 30.10.2017 määrus nr 12 "Keila Linnavolikogu 31. märtsi 2009. a määruse nr 3 „Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine" muutmine"

Keila Linnavolikogu 19.12.2017 määrus nr 13 "Keila linna 2017. aasta eelarve III lisaeelarve"

Määruse nr 13 lisa

Keila Linnavolikogu 19.12.2017 määrus nr 14 "Keila linna 2018. aasta eelarve"

Keila Linnavolikogu 19.12.2017 määrus nr 15 "Keila linna kaasava eelarve koostamine"