Keila Linnavolikogu 31.01.2006.a. otsus nr 1 "Tiit Kulderknupu vaide lahendamine" 
Keila Linnavolikogu 31.01.2006.a. otsus nr 2 "Varaliste kohustuste lõpetamine" 
Keila Linnavolikogu 31.01.2006.a. otsus nr 3 "Volikogu liikme valimine rahvakohtunike nimetamise komisjoni" 
Keila Linnavolikogu 31.01.2006.a. otsus nr 4 "Keila Gümnaasiumi, Keila Ühisgümnaasiumi ja Keila Algkooli hoolekogudesse Keila Linnavolikogu esindaja nimetamine" 
Keila Linnavolikogu 31.01.2006.a. otsus nr 5 "Keila Muusikakooli hoolekogusse Keila Linnavolikogu esindaja nimetamine" 
Keila Linnavolikogu 31.01.2006.a. otsus nr 6 "Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 31.01.2006.a. otsus nr 7 "Revisjonikomisjoni põhikirja kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 31.01.2006.a. otsus nr 8 "Rahanduskomisjoni põhikirja kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 31.01.2006.a. otsus nr 9 "Keskkonnakomisjoni põhikirja kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 31.01.2006.a. otsus nr 10 "Sotsiaalkomisjoni põhikirja kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 28.02.2006.a. otsus nr 11 "Projektis "Ohuprobleemide likvideerimine raudtee ja maantee samatasandilistel lõikumistel" osalemine 
Keila Linnavolikogu 28.02.2006.a. otsus nr 12 "Keila Tervisekeskuse Haldamise Asutuse tegevuse lõpetamine" 
Keila Linnavolikogu 28.02.2006.a. otsus nr 13 "Kultuurikomisjoni põhikirja kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 28.03.2006.a. otsus nr 14 "Kehtestatud Keila linna üldplaneeringute ülevaatamine" 
Keila Linnavolikogu 28.03.2006.a. otsus nr 15 "Detailplaneeringu kehtestamine" 
Keila Linnavolikogu 28.03.2006.a. otsus nr 16 "Kultuuritegevustoetuste maksmine" 
Keila Linnavolikogu 28.03.2006.a. otsus nr 17 "Kontrolliülesannete kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 04.04.2006.a. otsus nr 18 "Linnapea asendaja määramine" 
Keila Linnavolikogu 04.04.2006.a. otsus nr 19 "Umbusalduse avaldamine volikogu esimehele" 
Keila Linnavolikogu 04.04.2006.a. otsus nr 20 "Keila Linnavolikogu esimehe valimine" 
Keila Linnavolikogu 04.04.2006.a. otsus nr 21 "Umbusalduse avaldamine volikogu aseesimehele" 
Keila Linnavolikogu 04.04.2006.a. otsus nr 22 "Keila Linnavolikogu aseesimehe valimine" 
Keila Linnavolikogu 12.04.06 otsus nr 23 "Detailplaneeringu kehtestamine" 
Keila Linnavolikogu 12.04.06 otsus nr 24 "Detailplaneeringu kehtestamine" 
Keila Linnavolikogu 12.04.06 otsus nr 25 "Riigi omandis oleva maa munitsipaalomanidsse üleandmise taotlemine" 
Keila Linnavolikogu 25.04.06 otsus nr 26 "Umbusalduse avaldamine volikogu kultuurikomisjoni aseesimehele" 
Keila Linnavolikogu 25.04.06 otsus nr 27 "Umbusalduse avaldamine volikogu sotsiaalkomisjoni aseesimehele" 
Keila Linnavolikogu 25.04.06 otsus nr 28 "Umbusalduse avaldamine volikogu revisjonikomisjoni liikmele" 
Keila Linnavolikogu 25.04.06 otsus nr 29 "Umbusalduse avaldamine volikogu revisjonikomisjoni esimehele" 
Keila Linnavolikogu 25.04.06 otsus nr 30 "Umbusalduse avaldamine volikogu kultuurikomisjoni esimehele" 
Keila Linnavolikogu 25.04.06 otsus nr 31 "Umbusalduse avaldamine volikogu rahanduskomisjoni esimehele" 
Keila Linnavolikogu 25.04.06 otsus nr 32 "Keila Linnavolikogu komisjonide esimeeste, aseesimeeste, revisjonikomisjoni liikme ja linnapea valimisteks moodustatud häältelugemiskomisjoni kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 25.04.06 otsus nr 33 "Keila Linnavolikogu rahanduskomisjoni esimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 25.04.06 otsus nr 34 "Keila Linnavolikogu kultuurikomisjoni esimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 25.04.06 otsus nr 35 "Keila Linnavolikogu rahanduskomisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 25.04.06 otsus nr 36 "Keila Linnavolikogu keskkonnakomisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 25.04.06 otsus nr 37 "Keila Linnavolikogu kultuurikomisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 25.04.06 otsus nr 39 "Keila Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 25.04.06 otsus nr 40 "Keila Linnavolikogu revisjonikomisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 25.04.06 otsus nr 41 "Keila Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 25.04.06 otsus nr 42 "Keila linnapea valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 25.04.06 otsus nr 43 "Keila Linnavalitsuse liikmete arvu ja valitsuse struktuuri kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 25.04.06 otsus nr 44 "Rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 25.04.06 otsus nr 45 "Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 25.04.06 otsus nr 46 "Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 25.04.06 otsus nr 47 "Sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 02.05.06 otsus nr 48 "Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ning linnavalitsuse liikme teenistusets vabastamine" 
Keila Linnavolikogu 02.05.06 otsus nr 49 "Keila linna teenetemärgi andmine" 
Keila Linnavolikogu 02.05.06 otsus nr 50 "Koostöökokkuleppe sõlmimine Soome Vabariigi Huittise linnaga" 
Keila Linnavolikogu 02.05.06 otsus nr 51 "Kohaliku omavalitsuse üksuse esindajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse (üldkoosolekule)" 
Keila Linnavolikogu 02.05.06 otsus nr 52 "Eesti Linnade Liitu Keila linna esindajate ja nende asendajate nimetamine" 
Keila Linnavolikogu 02.05.06 otsus nr 53 "Keila Gümnaasiumi, Keila Ühisgümnaasiumi ja Keila Algkooli hoolekogudesse" 
Keila Linnavolikogu 02.05.06 otsus nr 54 "Keila Muusikakooli hoolekogusse Keila Linnavolikogu esindaja nimetamine" 
Keila Linnavolikogu 02.05.06 otsus nr 55 "Keila linna lasteaedadesse Keila Linnavolikogu esindaja nimetamine" 
Keila Linnavolikogu 30.05.06 otsus nr 56 "Koolimaja ehitamine Keila linnas" 
Keila Linnavolikogu 30.05.06 otsus nr 57 "MTÜ Lääne-Harju Spordiklubi toetamine Eesti Korvpalli Meistriliigas osalemisel 2006/2007.a." 
Keila Linnavolikogu 30.05.06 otsus nr 58 "Kultuuritegevustoetuste maksmine" 
Keila Linnavolikogu 30.05.06 otsus nr 59 "Projekti ASAP kaasfinantseerimise tagamine" 
Keila Linnavolikogu 30.05.06 otsus nr 60 "Keila linnapea põhipalga ja lisatasu kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 20.06.06 otsus nr 61 "Riigihanke "Ühistranspordi teenuse osutamine Keila linnas 01.06.2006.a. - 31.05.2009.a." tulemuste kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 20.06.06 otsus nr 62 "Kultuuritegevustoetuste maksmine" 
Keila Linnavolikogu 20.06.06 otsus nr 63 "AS Keila Vesi põhikirja muutmine" 
Keila Linnavolikogu 29.08.06 otsus nr 64 ""Harju maakond, Saku-Paldiski, D-kategooria välisgaasitorustik Keila linna territooriumil" teemaplaneeringu koostamise algatamine" 
Keila Linnavolikogu 29.08.06 otsus nr 65 "Keila linna üldplaneeringu algatamine" 
Keila Linnavolikogu 29.08.06 otsus nr 66 "Detailplaneeringu kehtestamine Jõe tn 30 kinnistu jagamiseks ja hoonestustingimuste määramiseks" 
Keila Linnavolikogu 29.08.06 otsus nr 67 "Projekti "Terviseradade rajamine Keila männikusse" omafinantseerimise tagamine" 
Keila Linnavolikogu 29.08.06 otsus nr 68 "Riigihanke "Keila Gümnaasiumi, Keila Algkooli ja Ühisgümnaasiumi õpilaste toitlustamise teenuse ostmine" tulemuste kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 29.08.06 otsus nr 69 "Kontrolli tulemuste realiseerimine" 
Keila Linnavolikogu 15.09.06 otsus nr 70 "Keila Linnavolikogu esindaja valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse" 
Keila Linnavolikogu 26.09.06 istungi otsus nr 71 "Umbusalduse avaldamine Keila Linnavolikogu esimehele" 
Keila Linnavolikogu 26.09.06 istungi otsus nr 72 "Umbusalduse avaldamine Keila linnapeale" 
Keila Linnavolikogu 03.10.06 istungi otsus nr 73 "Keila linnavolikogu esimehe ja linnapea valimisteks moodustatud häältelugemiskomisjoni kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 03.10.06 istungi otsus nr 74 "Keila Linnavolikogu esimehe valimine" 
Keila Linnavolikogu 03.10.06 istungi otsus nr 75 "Keila linnapea valimisteks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 03.10.06 istungi otsus nr 76 "Keila linnavalitsuse liikmete arvu ja valitsuse struktuuri kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 03.10.06 istungi otsus nr 77 "Keila linnavalitsuse liikmete kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 17.10.06 istungi otsus nr 78 "Detailplaneeringu kehtestamine Männiku tn 1a kinnistu ehitusõiguse muutmiseks ja katastriüksuse moodustamiseks" 
Keila Linnavolikogu 17.10.06 istungi otsus nr 79 "Detailplaneeringu kehtestamine Pargi tn 18 kinnistu hoonestustingimuste määramiseks" 
Keila Linnavolikogu 17.10.06 istungi otsus nr 80 "Detailplaneeringu kehtestamine Põhja tn 8A kinnistu hoonestustingimuste määramiseks" 
Keila Linnavolikogu 17.10.06 istungi otsus nr 81 "Detailplaneeringu kehtestamine Piiri tn 5A kinnistu hoonestustingimuste määramiseks" 
Keila Linnavolikogu 17.10.06 istungi otsus nr 82 "Teemaplaneeringu "Harju maakond, Saku-Paldiski, D-kategooria välisgaasitorustik Keila linna territooriumil" keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" 
Keila Linnavolikogu 17.10.06 istungi otsus nr 83 "Keila linnapea põhipalga ja lisatasu kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 24.10.06 istungi otsus nr 84 "Keila Linnavolikogu aseesimehe" 
Keila Linnavolikogu 24.10.06 istungi otsus nr 85 "Umbusalduse avaldamine Keila Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe" 
Keila Linnavolikogu 24.10.06 istungi otsus nr 86 "Umbusalduse avaldamine Keila Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmele" 
Keila Linnavolikogu 24.10.06 istungi otsus nr 87 "Umbusalduse avaldamine Keila Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehele"
Keila Linnavolikogu 24.10.06 istungi otsus nr 88 "Umbusalduse avaldamine Keila Linnavolikogu rahanduskomisjoni esimehele" 
Keila Linnavolikogu 24.10.06 istungi otsus nr 89 "Umbusalduse avaldamine Keila Linnavolikogu keskkonnakomisjoni aseesimehele" 
Keila Linnavolikogu 24.10.06 istungi otsus nr 90 "Umbusalduse avaldamine Keila Linnavolikogu kultuurikomisjoni aseesimehele" 
Keila Linnavolikogu 24.10.06 istungi otsus nr 91 "Umbusalduse avaldamine Keila Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehele" 
Keila Linnavolikogu 24.10.06 istungi otsus nr 92 "Umbusalduse avaldamine Keila Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni aseesimehele" 
Keila Linnavolikogu 24.10.06 istungi otsus nr 93 "Keila Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimiseks läbiviidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 24.10.06 istungi otsus nr 94 "Keila Linnavolikogu revisjonikomisjoni aseesimehe valimiseks läbiviidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 24.10.06 istungi otsus nr 95 "Keila Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimiseks läbiviidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 24.10.06 istungi otsus nr 96 "Keila Linnavolikogu rahanduskomisjoni esimehe valimiseks läbiviidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 24.10.06 istungi otsus nr 97 "Keila Linnavolikogu rahanduskomisjoni aseesimehe valimiseks läbiviidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 24.10.06 istungi otsus nr 98 "Keila Linnavolikogu keskkonnakomisjoni esimehe valimiseks läbiviidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 24.10.06 istungi otsus nr 99 "Keila Linnavolikogu keskkonnakomisjoni aseesimehe valimiseks läbiviidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 24.10.06 istungi otsus nr 100 "Keila Linnavolikogu kultuurikomisjoni esimehe valimiseks läbiviidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 24.10.06 istungi otsus nr 101 "Keila Linnavolikogu kultuurikomisjoni aseesimehe valimiseks läbiviidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 24.10.06 istungi otsus nr 102 "Keila Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe valimiseks läbiviidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 24.10.06 istungi otsus nr 103 "Keila Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni aseesimehe valimiseks läbiviidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 24.10.06 istungi otsus nr 104 "Rahanduskomisjoni kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 24.10.06 istungi otsus nr 105 "Keskkonnakomisjoni kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 24.10.06 istungi otsus nr 106 "Kultuurikomisjoni kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 24.10.06 istungi otsus nr 107 "Sotsiaalkomisjoni kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 07.11.06 istungi otsus nr 108 "Põllu tn 1a-119, Põllu tn 1a-231 ja Põllu tn 1a-417 eluruumide sotsiaalkorteriteks tunnistamine" 
Keila Linnavolikogu 07.11.06 istungi otsus nr 109 "Kohaliku omavalitsuse üksuse esindajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse (üldkoosolekule)" 
Keila Linnavolikogu 07.11.06 istungi otsus nr 110 "Eesti Linnade Liitu Keila linna esindajate ja nende asendajate nimetamine" 
Keila Linnavolikogu 07.11.06 istungi otsus nr 111 "Keila Gümnaasiumi ja Keila Algkooli hoolekogudesse Keila Linnavolikogu esindajate nimetamine" 
Keila Linnavolikogu 07.11.06 istungi otsus nr 112 "Keila Muusikakooli hoolekogusse Keila Linnavolikogu esindaja nimetamine" 
Keila Linnavolikogu 07.11.06 istungi otsus nr 113 "Rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 07.11.06 istungi otsus nr 114 "Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 07.11.06 istungi otsus nr 115 "Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 07.11.06 istungi otsus nr 116 "Sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 28.11.06 istungi otsus nr 117 "Kultuuritegevustoetuste maksmine" 
Keila Linnavolikogu 28.11.06 istungi otsus nr 118 "Keila Ühisgümnaasiumi hoolekoguse Keila Linnavolikogu esindaja nimetamine" 
Keila Linnavolikogu 28.11.06 istungi otsus nr 119 "Keila linna põhjaregiooni veemajandusprojekti" kaasfinantseerimise tagamine" 
Keila Linnavolikogu 28.11.06 istungi otsus nr 120 "Keila linnas Vasara ja Piiri tänava vahelise ala detailplaneeringu kehtestamine" 
Keila Linnavolikogu 28.11.06 istungi otsus nr 121 "Detailplaneeringu kehtestamine Põllu tn 1B kinnistu hoonestustingimuste määramiseks" 
Keila Linnavolikogu 28.11.06 istungi otsus nr 122 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine" 
Keila Linnavolikogu 28.11.06 istungi otsus nr 123 "Keila Loodeosa Arenduse osaühingu tegevuse lõpetamine" 
Keila Linnavolikogu 19.12.06 istungi otsus nr 124 "Eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud assigneeringute sulgemine" 
Keila Linnavolikogu 19.12.06 istungi otsus nr 125 "Detailplaneeringu kehtestamine Pae tn 7 kinnistu hoonestustingimuste määramiseks" 
Keila Linnavolikogu 19.12.06 istungi otsus nr 126 "Keila LInnavolikogu kultuurikomisjoni esmehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 19.12.06 istungi otsus nr 127 "Keila LInnavolikogu kultuurikomisjoni aseesmehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 19.12.06 istungi otsus nr 128 "Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine"