Keila Linnavolikogu 29. jaanuari 2013 määrus nr 1 "Keila linna eelarvestrateegia aastateks 2013-2016 uues redaktsioonis"

Määruse nr 1 lisa "Keila linna eelarvestrateegia 2013-2016"

Keila Linnavolikogu 29. jaanuari 2013 määrus nr 2 "Keila Ühisgümnaasiumi õpetajate töötastustamise alused"

Keila Linnavolikogu 29. jaanuari 2013 määrus nr 3 "Tasuta sõidu õigus Keila linnaliinibussides"

Keila Linnavolikogu 26. veebruari 2013 määrus nr 4 "Eluruumide alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks"

Keila Linnavolikogu 26. veebruari 2013 määrus nr 5 "Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur ja teenistuskohtade koosseis, teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgajuhend"

Keila Linnavolikogu 26. veebruari 2013 määrus nr 6 "Keila Linnavalitsuse (asutusena) teenistujate haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded"

Keila Linnavolikogu 26. märtsi 2013 määrus nr 7 "Keila linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord"

Keila Linnavolikogu 28. mai 2013 määrus nr 8 "Keila linna 2013. aasta eelarve I lisaeelarve"

Keila Linnavolikogu 28. mai 2013 määrus nr 9 "Keila Kultuurikeskuse põhimäärus"

Keila Linnavolikogu 27. augusti 2013 määrus nr 10 "Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2014-2017"

Keila Linnavolikogu 26.11.2013 määrus nr 11 "Reklaami paigaldamise ja reklaamimaksu kehtestamine Keila linnas"

Keila Linnavolikogu 17.12.2013 määrus nr 12 "Keila linna eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra muutmine"

Keila Linnavolikogu 17.12.2013 määrus nr 13 "Keila Linnavolikogu 26. veebruari 2013 määruse nr 5 "Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur ja teenistuskohtade koosseis, teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgajuhend" muutmine

Keila Linnavolikogu 17.12.2013 määrus nr 14 "Raieloa andmise tingimused ja kord"