Keila Linnavolikogu 28.01.2014 määrus nr 1 "Keila linna 2014. aasta eelarve vastuvõtmine"

Määruse nr 1 lisa "Keila linna eelarve 2014. aastaks"

Keila Linnavolikogu 25.02.2014 määrus nr 2 "Korruptsioonivastase seaduse rakendamine"

Keila Linnavolikogu 25.03.2014 määrus nr 3 "Keila Linnavolikogu 31. märtsi 2009. a määruse nr 3 "Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine" muutmine"

Keila Linnavolikogu 29.04.2014 määrus nr 4 "Keila linna avaliku ürituse korraldamise ja pidamise eeskiri"

Keila Linnavolikogu 29.04.2014 määrus nr 5 "Keila linna heakorraeeskiri"

Keila Linnavolikogu 27.05.2014 määrus nr 6 "Keila linna 2014. aasta eelarve I lisaeelarve"

Keila Linnavolikogu 26.08.2014 määrus nr 7 "Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2015-2018"

Määruse nr 7 lisa "Keila linna eelarvestrateegia 2014-2018"

Määruse nr 7 lisa "Keila linna arengukava tegevuskava aastateks 2014-2018"

Keila Linnavolikogu 30.09.2014 määrus nr 8 "Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 30.09.2014 määrus nr 9 "Keila Lasteaed Vikerkaar põhimäärus"

Keila Linnavolikogu 28.10.2014 määrus nr 10 "Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötastustamise alused"

Keila Linnavolikogu 28.10.2014 määrus nr 11 "Keila linna terviseprofiil"

Määruse nr 11 lisa "Keila linna terviseprofiil"

Keila Linnavolikogu 25.11.2014 määrus nr 12 "Keila linna 2014. aasta eelarve II lisaeelarve" koos lisaga

Keila Linnavolikogu 16.12.2014 määrus nr 13 "Keila linna eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord"