ESMAKORDSELT KOOLI MINEVA LAPSE TOETUS

Esmakordselt kooli mineva lapse toetust makstakse ühele lapse vanematest, eestkostjale või üksikvanemale tingimusel, et laps ja mõlemad vanemad, eestkostja või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Keila linna elanikud olnud vähemalt jooksva aasta 1. jaanuarist enne lapse esmakordselt kooli minekut.

Kui jooksva aasta 1. jaanuari seisuga on rahvastikuregistri andmetel Keila linna elanikud laps ja üks vanem, on makstava toetuse suuruseks pool toetuse määrast.

Avalduse toetuse saamiseks saab esitada koolimineku aastal alates 1. augustist kuni 30. oktoobrini.

Toetust makstakse juhul, kui lapse vanematel ei ole täitmata rahalisi kohustusi Ametiasutuse ees.

Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse  määr on 2021. aastal 120 eurot lapse kohta.

Taotlust saab esitada e-taotluste keskkonnas: Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse taotlemine
Vajadusel on taotluste blanketid leitavad blankettide lehelt: BLANKETID

Lisainfo:
https://www.riigiteataja.ee/akt/404122020007

https://www.riigiteataja.ee/akt/429122020039


Haridusspetsialist: Kristel Kõrvits
Kristel.korvits@keila.ee
6790713