ERIVAJADUSEGA LAPSE TRANSPORDITOETUS

Toetust makstakse erivajadusega lapse ja õpilase õppeasutusse või koolieelsesse lasteasutusse ja sealt tagasi sõiduks tehtud kulutuste osaliseks kompenseerimiseks kuni õpilase 24-aastaseks saamiseni. 24-aastaseks saamisel makstakse toetust jooksva õppeaasta lõpuni.

Isikliku sõiduauto kasutamisel esitatakse Keila Linnavalitsusele igakuiselt avaldus, milles on ära märgitud lapse õppeasutusse või koolieelsesse lasteasutusse viimiseks ja toomiseks läbitud kilomeetrid ja koolis käidud päevade arv.

Isikliku sõiduauto kasutamise korral on toetus 0,11 eurot kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 160 eurot kuus.

Ühistranspordi kasutamisel esitatakse koos avaldusega sõidu kulusid tõendavad dokumendid.
Toetuse määr on kuni 160 eurot kuus.
Toetus makstakse välja igakuiselt.

Taotlust saab esitada e-taotluste keskkonnas: Erivajadusega lapse koolitranspordi toetus
Vajadusel on taotluste blanketid leitavad blankettide lehelt: BLANKETID

Lisainfo:
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keilas
Keila linna 2022. aasta eelarve vastuvõtmine


Sotsiaaltööspetsialist: Ene Ellik
Ene.ellik@keila.ee
6790725; 58834833