Energiahinna tõusu osaline kompenseerimine vähemkindlustatud ja keskmise sissetulekuga peredele

Energiakulude kallinemise osaliseks katmiseks saavad Keila linna elanikud hakata taotlema  toetust alates 10. jaanuarist.

Taotlusi saab esitada kuni 13.juunini 2022.

Toetust makstakse üksi elavale isikule või perekonnale, kelle kuu keskmine sissetulek on perioodil, mille eest toetust makstakse, võrdne toetuse maksmise piiriga või sellest väiksem. Perekonnaliikmeteks loetakse isikud, kes elavad taotluse esitamise hetkel samas eluruumis ja keda seob ühine majapidamine.

Toetuse maksmise piir on  1126 eurot kuus. Perekonna toetuse maksmise piiri arvutamiseks summeeritakse iga perekonnaliikme toetuse maksmise piir järgmiselt:

1)      Pere ühe täiskasvanud isiku kohta arvestatakse toetuse maksmise piiriks 1126 eurot kuus;

2)      Iga järgmise taotluse esitamise ajaks vähemalt 14-aastase perekonnaliikme kohta arvestatakse toetuse maksmise piir koefitsiendiga 0,5;

3)      Iga taotluse esitamise ajal alla 14-aastase lapse kohta arvestatakse toetuse maksmise piir koefitsiendiga 0,3. 

Sissetulekuna käsitatakse kõigi perekonnaliikmete tulumaksu seaduses (§ 12 ja § 23 lõige 3) nimetatud tulusid pärast maksustamist, millest arvestatakse maha makstud elatis ja täiemenetluses kinni peetud summad.

Toetus on mõeldud energiahinna kallinemisest tulenevate energia tarbimise kulude osaliseks katmiseks perioodil 1.september 2021 kuni 30.aprill 2022.

Energiakulude hüvitamine toimub 80% osas juhul, kui arvestuslik ühikuhind ületab piirmäära, mis elektril on 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh). Ei oma tähtsust, kas tarbijal on börsihinnaga või fikseeritud hinnaga pakett.

Kuna Keila linnas ei ole kaugkütte megavatt-tunni hind tõusnud ja jääb samaks ka 2022.aastal ning Keilas ei ole ka gaasiküttega elamuid, siis Keila elanikele  kaugkütte ja gaasi hinna kallinemise hüvitist ei maksta.

Toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot ühe kuu kohta. Kui toetust taotletakse mitme kuu peale korraga, suureneb ülempiir vastavalt. Näiteks, küsides toetust kolme kuu energiakulude kasvuks, on toetus 3x500=1500 eurot.
Toetuse alampiir kõigi energiakulude peale kokku on 10 eurot taotluse kohta. Kui toetussumma jääks alla selle piiri, on soovitatav koguda kokku mitme kuu arved ja tulla taotlema toetust nende peale kokku.

Toetust saab taotleda tagasiulatuvalt ühe või mitme kuu kohta vastavalt taotleja soovile. Taotlust ei saa esitada tagasiulatuvalt taotluse esitamise kuupäevast rohkem kui viis kuud varasema energia tarbimise kuu kohta. Näiteks 2022. a veebruaris saab esitada taotluse toetuse saamiseks 2021. a septembri kuni 2022.a. jaanuari energiakulude toetuseks, kuid 2022. a märtsis enam 2021. a septembri eest toetust taotleda ei saa.

Toetuse taotlemiseks tuleb taotlejal esitada avaldus e-keskkonnas SPOKU (alates 10.01.2022), saata allkirjastatud avaldus e-kirjana või  pöörduda sotsiaaltööspetsialisti poole ning võtta kaasa vajalikud dokumendid:

1) andmed perekonnaliikmete sissetulekute kohta, sealhulgas tõendid makstud elatis ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta nende olemasolu korral, valla- või linnavalitsuse nõudmisel ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse;

2) eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse;

3) tõendid, et tegemist on perekonna tegeliku elukohaga, kui nende alaline või peamine elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast;

3) kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta, sealhulgas perekonna koosseisu, alalise või peamise elukoha kohta;

4) kinnitus, et samu kulusid ei ole hüvitatud ega taotleta hüvitada muu toetuse või meetme kaudu ja neid ei arvestata ettevõtlusega seotud kuluks;

5) kinnitus, et perekonna liikmeid ei ole arvatud paralleelselt mõne teise perekonna hulka ühestki meetmest samade kulude katteks toetuse taotlemisel.

Esitatud dokumentidelt (esitatavatelt arvetelt) peavad olema tuvastatavad järgmised andmed:

1) tarbitud elektri kogus (kWh või MWh) ja elektrikulud kokku (eurodes);

Kui kortermaja kütmist elektriga korraldab korteriühistu ise, on taotlejal võimalik küsida toetust kütmiseks kasutatud elektrienergia kallinemise kulude toetamise korra alusel eeldusel, et korteriühistu väljastab arve, kus on toodud taotleja elukoha tarbimiskogus ja -kulu andmed.

Kui tarbija igakuisel arvel puuduvad eelpool nimetatud andmed, peab taotleja esitama täiendava korteriühistu väljavõtte nõutud andmetega vastava eluruumi kohta, või korteriühistu puudumise korral kortermajale esitatud arve ja arvestuse taotleja eluruumi osa kohta.

Taotlusi saab esitada alates 10. jaanuarist kuni 13.juunini 2022.

Toetuse blankett lisatakse siia lehele PDF vormina jaanuaris. Avalduse võib esitada ka vabas vormis ja see peab sisaldama kõiki eelpooltoodud loetletud vajalikke andmeid. E-kirjaga saadetud avaldus peab olema taotleja poolt allkirjastatud. Kui toetuse taotlejal on avalduse allkirjastamise võimalus ID-kaardi, mobiili-ID või smart-ID-ga, soovitame täita avaldus e-keskkonnas SPOKU

Soovi korral saavad taotlejad ise eelnevalt välja arvutada energiahinna hüvitise suuruse, kasutades spetsiaalselt selleks otstarbeks koostatud kalkulaatorit, mis on leitav rahandusministeeriumi veebilehelt.
Rahandusministeeriumi lehelt leiab ka selgitusi ja vastuseid korduvatele küsimustele.

Blanketil taotlusi võetakse vastu:

e-posti aadressil energiatoetus@keila.ee
Keila Linnavalitsuses E, K, N ajavahemikus 9.00-16.00; T 9.00-18.00; R 9.00-13.00
Info linnavalitsuse (üld)telefonil  6790700