Sotsiaalhoolekanne

Matusetoetuse avaldus - pdf

Matusetoetuse avaldus - rtf

Sotsiaaltoetuse avaldus - pdf

Sotsiaaltoetuse avaldus - rtf

Sünnitoetuse avaldus - pdf

Sünnitoetuse avaldus - rtf

Avaldus erivajadusega lapse koolitranspordi toetuse taotlemiseks - pdf

Avaldus erivajadusega lapse koolitranspordi toetuse taotlemiseks - rtf

Toimetulekutoetuse avaldus - pdf

Toimetulekutoetuse avaldus - rtf

Avaldus esmakordselt kooli mineva lapse toetuse saamiseks - pdf

Avaldus esmakordselt kooli mineva lapse toetuse saamiseks - rtf

Puudega inimese hooldajaks ja hooldajatoetuse määramise avaldus - pdf

Puudega inimese hooldajaks ja hooldajatoetuse määramise avaldus - rtf

 

Noorte huvitegevuse toetused

 

 

Maakorraldus

 

Maariba erastamise avaldus - pdf

Maariba erastamsie avaldus - rtf

Kinnisasja jagamise avaldus - pdf

Kinnisasja jagamise avaldus - rtf

Kinnisasja piiri kindlaksmääramise/korrigeerimise avaldus - pdf

Kinnisasja piiri kindlaksmääramise/korrigeerimise avaldus - rtf

 

Haridus

 

Taotlus lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks - pdf

Taotlus lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks - rtf

Taotlus lasteaiakoha vahetuseks - pdf

Taotlus lasteaiakoha vahetuseks - rtf

Eralasteaia toetuse taotlus - rtf

Eralasteasutuse aruanne - rtf
Lapsehoiuteenuse taotluse vorm - rtf
Lapsehoiuteenuse taotluse vorm - pdf

 

Reklaam

 

Reklaamiloa taotlus

Reklaamiloa taotlus

Reklaamimaksu deklaratsioon

Reklaamimaksu deklaratsioon

 

Perekonnaseisu- ja rahvastikutoimingud:

 

Elukohateade täidetav pdf

Ruumi omaniku avaldus elukoha aadresside muutmiseks

Elukoha toimingute info

Sünni, surma, abielu ja lahutuse registreerimine

Nõuded välisriigi dokumentide vastuvõtmisel

Isikuandmete rahvastikuregistrisse kandmine ja isikukoodi andmine

Korduvate tõendite väljastamine

Arhiivsete dokumentide väljastamine

Nime muutmine

 

Taotlus liiklusloa väljastamiseks 

 

Taotlus liiklusloa väljastamiseks mootorsõidukiga sõitmiseks "Veoauto sõidu keeld liiklusmärgi" mõju piirkonda

Taotlus liiklusloa väljastamiseks mootorsõidukiga sõitmiseks "Veoauto sõidu keeld liiklusmärgi" mõju piirkonda

 

Taotlus vabaühenduste toetamiseks

Keila linna eelarvest vabaühenduste toetamise kord

LV määrus nr 9 Keila linna eelarvest vabaüheduste toetamisega seotud dokumentide vormide kehtestamine

Lisa 1. Projektitoetuse taotlus

Lisa 2. Projektitaotluse eelarve

Lisa 3. Tegevustoetuse taotlus

Lisa 4. Projektitoetuse aruanne

Lisa 5. Projekti aruandele eelarve täitmine

Lisa 6. Tegevustoetuse aruanne

Logod

NB! Taotleja esitab linnavalitsusele vormikohase taotluse kirjalikult ühes eksemplaris või digitaalselt (digitaalallkirjaga) toetuse maksmise aasta 1. veebruariks e-maili aadressil klv[@]keila.ee

Lisainfo: 

Jaanus Väljamäe
Kultuurinõunik
Tel. 679 0700
jaanus.valjamae[@]keila.ee

 

Taotlused avaliku ürituse korraldamiseks