Keila Linnavalitsus viib järk-järgult erinevad taotlused ja avaldused üle e-taotluskeskkonda SPOKU ja OPIS.

Taotluste lingid, mis on võimalik täita e-keskkonnas, leiate siit


Sotsiaalhoolekanne

Matusetoetuse avaldus - rtf

Eluruumi tagamise teenuse avaldus - rtf

Avaldus sotsiaalteenuse taotlemiseks - rtf
Sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotlemine

Avaldus sünnitoetuse taotlemiseks - rtf

Avaldus suure pere toetuse taotlemiseks - rtf

Avaldus energiahinna tõusu kompenseerimiseks - rtf

Avaldus erivajadusega lapse koolitranspordi toetuse taotlemiseks - rtf

Avaldus täisealise isiku hooldajaks ja hooldajateotuste määramiseks - rtf

Avaldus toimetulekutoetuse taotlemiseks - rtf

Avaldus esmakordselt kooli mineva lapse toetuse saamiseks - rtf

Avaldus puudega lapse hooldajatoetuse määramise - rtf

Avaldus eestkostel oleva lapse toetuse taotlemiseks - rtf
Avaldus muu täiendava vajadusepõhise sotsiaalteenuse hüvitamiseks - rtf
Avaldus projekti „Tööle saamist toetavate hoolekandeteenuste arendamine Keila linnas" nr 2014-2020.2.02.20- 0309 raames sotsiaalteenuste taotlemiseks - rtf

Ehitus- ja kasutusloa ning projekteerimistingimuste taotlus täitke palun ehitisregistris https://www.ehr.ee
 

Haridus

 

Taotlus lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks - rtf

Taotlus lasteaiakoha vahetuseks - rtf

Lapsehoiuteenuse taotluse vorm - rtf

 

Reklaam

 

Reklaamiloa taotlus

Reklaamiloa taotlus

Reklaamimaksu deklaratsioon

Reklaamimaksu deklaratsioon

 

Perekonnaseisu- ja rahvastikutoimingud:

 

Elukohateade täidetav pdf

Ruumi omaniku avaldus elukoha aadresside muutmiseks

Elukoha toimingute info

Sünni, surma, abielu ja lahutuse registreerimine

Nõuded välisriigi dokumentide vastuvõtmisel

Isikuandmete rahvastikuregistrisse kandmine ja isikukoodi andmine

Korduvate tõendite väljastamine

Arhiivsete dokumentide väljastamine

Nime muutmine

Voldik Kuidas registreerida lapse sünd

Voldik Kuidas registreerida elukohta

Taotlus liiklusloa väljastamiseks 

 

Taotlus liiklusloa väljastamiseks mootorsõidukiga sõitmiseks "Veoauto sõidu keeld liiklusmärgi" mõju piirkonda

Taotlus liiklusloa väljastamiseks mootorsõidukiga sõitmiseks "Veoauto sõidu keeld liiklusmärgi" mõju piirkonda

 

Taotlused avaliku ürituse korraldamiseks