KEILA ÜLDPLANEERINGU KOOSTAMISE AJAKAVA

 

Keila linna üldplaneering (ÜP) ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) koostamise etapp

Eeldatav toimumisaeg

Üldplaneeringu ja KSH algatamine

27. märtsi 2018

ÜP ja KSH koostamise alustamine, ÜP aluseks olevate lähtematerjalide koondamine, töö algus

Juuli - august 2018

Algandmete kogumine. Ametkondadelt info küsimine. Lähteseisukohtade täpsustamine ja koostamine. KSH väljatöötamise kavatsuse koostamine

September - oktoober 2018

ÜP lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse eelnõu kohta ettepanekute küsimine [1]

November 2018

ÜP lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse eelnõu kohta esitatud ettepanekute läbivaatamine ja sisseviimine

Detsember 2018

ÜP lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse avalikustamine Keila Linnavalitsuse veebilehel

Jaanuar 2019

Vajalike analüüside ja eksperthinnangute koostamine

August 2018 – jaanuar 2019

ÜP ja KSH aruande eelnõu koostamine

ÜP eskiislahenduse väljatöötamine (maakasutuse ja ehitustingimuste läbi töötamine töörühmades; maa-alade reserveerimise üle vaatamine; kaardi koostamine)

Veebruar -

september 2019

KSH aruande eelnõu koostamine

Veebruar –

september 2019

ÜP ja KSH aruande menetlemine

Linnaruumil visioonitutvustus, arutelu ja töörühmade töötoad

10.09.2019

ÜP eskiisi avalik väljapanek  (ilma KSH eelnõuta)

18.10-05.11.19

 

ÜP eskiisi avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

05.11.2019.

ÜP eskiisi täiendamine tulenevalt avalikustamise tulemustest ja tulemuste ülevaate avaldamine. Tutvustamine volikogu komisjonides.

Kirjadele vastamine

Jaanuar 2020

 

ÜP eelnõu koostamine ja KSH aruande koostamine (tehnovõrkude joonise koostamine, seletuskirja täiendamine eelnõuks)

Veebruar - juuli 2020

ÜP ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek [2]

03.08 – 13.09.2020

ÜP ja KSH eelnõu avaliku väljapaneku järgne arutelu [3] (kirjadele vastamine ja ÜP täiendamine)

06.10.2020 (september – oktoober 2020)

ÜP ja KSH aruande eelnõu kooskõlastamine ja arvamuse andmine

November 2020 – veebruar 2021

 

ÜP ja KSH aruande vastuvõtmine

 

Märts 2021

ÜP avalikustamine

ÜP avalik väljapanek [4]

Aprill - mai 2021

ÜP avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu [5]

Juuni 2021

Ettepanekute läbitöötamine ja vastuste koostamine

Juuni - juuli 2021

ÜP avaliku arutelu tulemiste arvestamine ja informatsiooni avaldamine [6]

August 2021

Üldplaneering esitamine heakskiitmiseks Rahandusministrile [7]

Üldplaneeringule heakskiidu andmise otsustamisel valdkonna eest vastutav minister kontrollib keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluse ja planeeringu vastavust õigusaktidele

September - oktoober 2021

 

Heakskiidetud ÜP esitamine kehtestamiseks. ÜP kehtestamine

 

November 2021[1] Asjakohastel asustustel (PlanS §76 lg 1, 2) on ettepanekute esitamiseks aega vastata 30 päeva

[2] Kestab vähemalt 30 päeva; sellele eelneb avalikust väljapanekust teatamine planeerimisseaduse §76 lg 1 ja 2 nimetatud isikutele ja asutustele hiljemalt 14 päeva enne avaliku väljapaneku algust.

[3] Korraldatakse 45 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist (PlanS §83 lg 1).

[4] Kestab vähemalt 30 päeva väljapaneku algusest avalikustatakse teade hiljemalt 14 päeva enne avaliku väljapaneku algust (PlanS §87).

[5] Korraldatakse 45 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist (PlanS §88 lg 1).

[6] Avaldatakse informatsioon 30 päeva jooksul avaliku arutelu toimumise päevast avates  (PlanS §89).

[7] Minister kiidab ÜP heaks või keeldub ÜP heakskiitmisest 60 päeva jooksul (PlanS §90 lg 2).