Keila Linnavolikogu 25.01.2022 otsus nr 1 "Kohaliku omavalitsuse üksuse esindajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu liikmete esindajate üldkoosolekule"

Keila Linnavolikogu 22.02.2022 otsus nr 2 "Rahalise kohustuse võtmine"

Keila Linnavolikogu 22.02.2022 otsus nr 3 "Revisjonikomisjoni 2022. aasta tööplaani kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 22.02.2022 otsus nr 4 "Keila linna 2022. aasta kultuuripreemia määramine"

Keila Linnavolikogu 29.03.2022 otsus nr 5 "Keila Linnavolikogu 22.02.2022 otsuse nr 2 „Rahalise kohustuse võtmine" muutmine"

Keila Linnavolikogu 29.03.2022 otsus nr 6 "Keila Lasteaed Miki põhimääruse kinnitamine"

Otsuse nr 6 lisa "Keila Lasteaed Miki põhimäärus"

Keila Linnavolikogu 29.03.2022 otsus nr 7 "Keila linna kliima- ja energiakava heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine"

Otsuse nr 7 lisa "Keila linna kliima- ja energiakava"

Keila Linnavolikogu 29.03.2022 otsus nr 8 "Vesiveski I kinnistu ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine"

Otsuse nr 8 lisa 1 Võlaõiguslik leping DPkohase taristu rajamiseks ning kinnist ja tehnorajatiste tasuta võõrandamiseks, isikliku kasutusõiguse ja servituutide seadmiseks"

Otsuse nr 8 lisa 2 "Võlaõigusliku lepingu skeem"

Keila Linnavolikogu 26.04.2022 otsus nr 9 "Keila linnas asuvate Pargi tn 1 ja Pargi tn 3 kinnisasjadele sundvalduse seadmine avaliku kasutusega kergliiklustee talumiskohustuse kehtestamiseks"

Otsuse nr 9 lisa 1 "Sundvalduse ala Pargi tn 1"

Otsuse nr 9 lisa 2 "Sundvalduse ala Pargi tn 3"

Keila Linnavolikogu 31.05.2022 otsus nr 10 "Halduslepingu sõlmimine Sotsiaalkindlustusametiga"

Keila Linnavolikogu 31.05.2022 otsus nr 11 "Keila linna teenetemärgi andmine"

Keila Linnavolikogu 21.06.2022 otsus nr 12 "Keila linna konsolideerimisrupi 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine"

Otsuse nr 12 lisa 1 "Keila linna konsolideerimisgrupi 2021. aasta majandusaasta aruanne"

Otsuse nr 12 lisa 2 "Sõltumatu vandeaudiitori aruanne"

Otsuse nr 12 lisa 3 "Väljavõte Keila Linnavalitsuse 12.05.2022 istungi protokollist"

Keila Linnavolikogu 21.06.2022 otsus nr 13 "Keila Linnavalitsuse liikmetele hüvitise maksmine"

Keila Linnavolikogu 21.06.2022 otsus nr 14 "Korrakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 21.06.2022 otsus nr 15 "Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 30.08.2022 otsus nr 16 "Harjumaa muuseumi põhimääruse kinnitamine"

otsuse nr 16 juurde "Harjumaa Muuseumi põhimäärus"

Keila Linnavolikogu 30.08.2022 otsus nr 17 "Keila linna arengukava 2035 tegevuskava muudatuste ja eelarvestrateegia aastateks 2023-2026 heakskiitmine ja avalikustamine"

otsuse nr 17 lisa 1 "Keila linna eelarvestrateegia aastateks 2023-2026"

otsuse nr 17 lisa 2 "Keila linna tegevuskava aastateks 2023-20236"

Keila Linnavolikogu 30.08.2022 otsus nr 18 "Omafinantseeringu tagamine"

Keila Linnavolikogu 30.08.2022 otsus nr 19 "Keila linn, Pargi 30 ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikustamine"

Keila Linnavolikogu 30.08.2022 otsus nr 20 "Keila linn, Tammiku tee 4 detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikustamine"