Keila Linnavolikogu 29.01.2019 otsus nr 1 "Keila linn, Aukamäe kinnistu ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine"

Keila Linnavolikogu 29.01.2019 otsus nr 2 "Kinnistute tasuta omandamine Kalda KV OÜ-lt"

Keila Linnavolikogu 29.01.2019 otsus nr 3 "Keila Linnavolikogu 26. juuni 2018 otsuse nr 20 „Nõusoleku ja volituse andmine" muutmine"

Keila Linnavolikogu 29.01.2019 otsus nr 4 "Maade munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 29.01.2019 otsus nr 5 "Keila linna valimiskomisjoni liikme volituste lõpetamine"

Keila Linnavolikogu 29.01.2019 otsus nr 6 "Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine"

Keila Linnavolikogu 26.02.2019 otsus nr 7 "Ettepanekud Saue valla üldplaneeringulähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta ning info edastamine kaardimaterjali koostamiseks"

Keila Linnavolikogu 26.02.2019 otsus nr 8 "Keila Ühisgümnaasiumi ümberkorraldamine"

Keila Linnavolikogu 26.02.2019 otsus nr 9 "Rahvakohtunikukandidaatide valimine"

Keila Linnavolikogu 26.03.2019 otsus nr 10 "Rahalise kohustuse võtmine"

Keila Linnavolikogu 26.03.2019 otsus nr 11 "Keila linn, Haapsalu mnt 60 detailplaneeringu tunnistamine osaliselt (Pargi tn 37 kinnistu osas) kehtetuks

Keila Linnavolikogu 23.04.2019 otsus nr 12 "Harjumaa Muuseumi põhimääruse kinnitamine"

otsuse nr 12 lisa "Harjumaa Muuseumi põhimäärus"

Keila Linnavolikogu 23.04.2019 otsus nr 13 "Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine"

Keila Linnavolikogu 23.04.2019 otsus nr 14 "Keila linna teenetemärgi andmine"

Keila Linnavolikogu 28.05.2019 otsus nr 15 "Keila linna konsolideerimisgrupi 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine"

otsuse nr 15 juurde "Keila linna konsolideerimisgrupi 2018. aasta majandusaasta aruanne"

otsuse nr 15 juurde "Sõltumatu vandeaudiitori aruanne"

otsuse nr 15 juurde "Väljavõte Keila Linnavalitsuse 16.05.2019 istungi protokollist"

Keila Linnavolikogu 28.05.2019 otsus nr 16 "Keila linn, Aukamäe kinnistu ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 28.05.2019 otsus nr 17 "Keila Kooli põhimääruse kinnitamine"

otsuse nr 17 juurde "Keila Kooli põhimäärus"

Keila Linnavolikogu 28.05.2019 otsus nr 18 "Keila Põhikooli põhimääruse kinnitamine"

otsuse nr 18 juurde "Keila Põhikooli põhimäärus"

Keila Linnavolikogu 28.05.2019 otsus nr 19 "Keila linna ettepanekute esitamine Harjumaa Omavalitsuste Liidule Harju maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskavva"

Keila Linnavolikogu 18.06.2019 otsus nr 20 "Keila linna arengukava aastateks 2013-2025  tegevuskava muudatuste ja eelarvestrateegia heakskiitmine ja avalikustamine"

otsuse nr 20 juurde "Keila linna eelarvestrateegia 2020-2023"

otsuse nr 20 juurde "Keila linna tegevuskava 2020-2023"

Keila Linnavolikogu 18.06.2019 otsus nr 21 "Harju Maakonnaraamatukogu põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine"

otsuse nr 21 juurde "Harju Maakonnaraamatukogu põhimäärus"

Keila Linnavolikogu 27.08.2019 otsus nr 22 "Keila linn Jõe tn 57b ja 57c kinnistute ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine"

Otsuse nr 22 juurde "Keila linn, Jõe 57b ja 57c kinnistute ning selle lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad"

Keila Linnavolikogu 27.08.2019 otsus nr 23 "Nõusoleku andmine eraüldhariduskoolile tegevuskulutoetuse eraldamiseks"

Keila Linnavolikogu 27.08.2019 otsus nr 24 "Omafinantseeringu suurendamine ja volituse andmine"

Keila Linnavolikogu 27.08.2019 otsus nr 25 "Audiitori määramine"

Keila Linnavolikogu 27.08.2019 otsus nr 26 "Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 29.10.2019 otsus nr 27 "Linnavara otsustuskorras müümine"

Keila Linnavolikogu 26.11.2019 otsus nr 28 "Keila Põhikooli ümberkorraldamine"

Keila Linnavolikogu 26.11.2019 otsus nr 29 "Keila Noortevolikogu koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 17.12.2109 otsus nr 30 "Keila linnapeale tasu määramine"

Keila Linnavolikogu 17.12.2019 otsus nr 31 "Linnavalitsuse liikmetele hüvitise maksmine"

Keila Linnavolikogu 17.12.2019 otsus 32 "Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine"