Keila Linnavolikogu 29.01.2019 määrus nr 1 "Harju maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine"

Keila Linnavolikogu 29.01.2019 määrus nr 2 "Keila linna 2019. eelarve vastuvõtmine"

Keila Linnavolikogu 26.03.2019 määrus nr 3 "Keila linnavalitsuse hallatavate asutuste põhimääruste kinnitamise ja muutmise kord"

Keila Linnavolikogu 26.03.2019 määrus nr 4 "Keila Linnavolikogu 29. novembri 2016 määruse nr 24 "Keila linna tunnustusavalduste andmise kord" muutmine

Keila Linnavolikogu 23.04.2019 määrus nr 5 "Keila linna 2019. aasta eelarve I lisaeelarve"

Keila Linnavolikogu 23.04.2019 määrus nr 6 "Keila Linnavolikogu 29. aprilli 2014 määruse nr 5 "Keila linna heakorraeeskiri" muutmine

Keila Linnavolikogu 18.06.2019 määrus nr 7 "Harju Maakonnaraamatukogu kasutamise eeskirjade muutmine"

Keila Linnavolikogu 27.08.2019 määrus nr 8 "Eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava 2020-2023 uue redaktsiooni kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 27.08.2019 määrus nr 9 "Keila linna eelarvest vabaühenduste toetamise kord"

Keila Linnavolikogu 24.09.2019 määrus nr 10 "Keila linna jäätmevaldajate registri asutamine ja põhimäärus"

Keila Linnavolikogu 24.09.2019 määrus nr 11 "Keila Noortevolikogu põhimäärus"

Keila Linnavolikogu 24.09.2019 määrus nr 12 "Määruse kehtetuse tuvastamine"

Keila Linnavolikogu 29.10.2019 määrus nr 13 "Koolilõuna toetuse kasutamise tingimuste ja korra muutmine"

Keila Linnavolikogu 26.11.2019 määrus nr 14 "Keila linna 2019. aasta eelarve II lisaeelarve"

Keila Linnavolikogu 26.11.2019 määrus nr 15 "Keila Linnavolikogu 29. märtsi 2016 määruse nr 10 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas" muutmine

Keila Linnavolikgu 26.11.2019 määrus nr 16 "Keila Linnavolikogu 27.01.2015 määruse nr 2 "Eralapsehoiuteenuse toetamise kord" muutmine

Keila Linnavolikogu 26.11.2019 määrus nr 17 "Keila Linnavolikogu 26.02.2013 määruse nr 5 "Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur, teenistuskohtade koosseis ja teenistujate palgajuhend" muutmine

Keila Linnavolikogu 26.11.2019 määrus nr 18 "Keskkonnakaitsega seotud ülesannete delegeerimine Keila linnavalitsusele"

Keila Linnavolikogu 17.12.2019 määrus nr 19 "Keila Linnavolikogu 31. märtsi 2009. a määruse nr 3 "Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine" muutmine