Keila Linnavolikogu 26.01.2016 otsus nr 1 "Haldusülesande täitmise ja halduslepingu muutmise kokkuleppe sõlmimise volitamine"

Keila Linnavolikogu 26.01.2016 otsus nr 2 "Eha 66a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 26.01.2016 otsus nr 3 "Ülase 4a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 25.02.2016 otsus nr 4 "Kinnistu enampakkumisel võõrandamise tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 25.02.2016 otsus nr 5 "Linnavara võõrandamise nurjunuks tunnistamine ja otsustuskorras müümine"

Keila Linnavolikogu 25.02.2016 otsus nr 6 "Linnavara müügi nurjunuks tunnistamine ja otsustuskorras müümine"

Keila Linnavolikogu 25.02.2016 otsus nr 7 "Omafinantseeringu tagamine"

Keila Linnavolikogu 25.02.2016 otsus nr 8 "Munitsipaalkooli Keila Kool asutamine"

Keila Linnavolikogu 25.02.2016 otsus nr 9 "Nõusoleku ja volituste andmine Keila Linnavalitsuse hallatava asutuse Keila Kooli tegutsemiseks vajaliku kinnistu ostmiseks"

Keila Linnavolikogu 25.02.2016 otsus nr 10 "Ruumide kasutusse võtmine"

Keila Linnavolikogu 25.02.2016 otsus nr 11 "Ülesande andmine linnavalitsusele"

Keila Linnavolikogu 29.03.2016 otsus nr 12 "Kohustuse täitmise garanteerimine"

Keila Linnavolikogu 26.04.2016 otsus nr 13 "Linnavara võõrandamine otsustuskorras"

Keila Linnavolikogu 26.04.2016 otsus nr 14 "Linnavara võõrandamine ja omandi üleandmine otsustuskorras"

Keila Linnavolikogu 26.04.2016 otsus nr 15 "Tuula tee 2b kinnistu detailplaneeringu kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 26.04.2016 otsus nr 16 "Maade munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 26.04.2016 otsus nr 17 "Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 26.04.2016 otsus nr 18 "Keila linna teenetemärgi andmine"

Keila Linnavolikogu 31.05.2016 otsus nr 19 "Keila linna konsolideerimisgrupi 2015. aasta majanduaasta aruande kinnitamine"Otsuse nr 19 juurde "Keila linna konsolideerimisgrupi 2015. aasta majandusaasta aruanne"

Keila Linnavolikogu 31.05.2016 otsus nr 20 "Piiride muutmise ettepaneku tegemine Keila vallale, Saue vallale ning Harku vallale"

Keila Linnavolikogu 31.05.2016 otsus nr 21 "Ühinemisläbirääkimiste alustamisest keeldumine"

Keila Linnavolikogu 31.05.2016 otsus nr 22 "Keila linn, Jõe 40 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 31.05.2016 otsus nr 23 "Kohustuste täitmise tagamine"

Keila Linnavolikogu 31.05.2016 otsus nr 24 "Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras"

Keila Linnavolikogu 31.05.2016 otsus nr 25 "Sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 28.06.2016 otsus nr 26 "Keila linna arengukava aastateks 2013 - 2025 tegevuskava muudatuste ja eelarvestrateegia heakskiitmine ja avalikustamine"

Keila Linnavolikogu 28.06.2016 otsuse nr 26 lisa "Keila linna eelarvestrateegia 2017-2020"

Keila Linnavolikogu 28.06.2016 otsuse nr 26 lisa "Keila linna tegevuskava 2017-2020"

Keila Linnavolikogu 28.06.2016 otsus nr 27 "Kohustuse võtmine"

Keila Linnavolikogu 28.06.2016 otsus nr 28 "Keila linn, Piiri 16 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine"

Keila Linnavolikogu 30.08.2016 otsus nr 29 "Keila linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine"

Otsuse nr 29 juurde "Keila linna soojusmajanduse arengukava 2016-20262"

Otsuse nr 29 lisa 1 "Keila linna võrgupiirkonna skeem"

Otsuse nr 29 lisa 2 "Keila tööstusküla võrgupiirkonna skeem"

Otsuse nr 29 lisa 3 "Keila linna kaugkütte võrgupiirkonna soojustarbijad"

Keila Linnavolikogu 30.08.2016 otsus nr 30 "Keila Hariduse Sihtasutuse põhikirja muutmine"

Otsuse nr 30 juurde "Keila Hariduse Sihtasutuse põhikiri"

Keila Linnavolikogu 30.08.2016 otsus nr 31 "Volituse andmine"

Keila Linnavolikogu 30.08.2016 otsus nr 32 "Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 30.08.2016 otsus nr 33 "Korrakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 30.08.2016 otsus nr 34 "Volikogu esindaja valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse"

Keila Linnavolikogu 27.09.2016 otsus nr 35 "Keila linna ja Keila valla koolivõrgu arengukava heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine"

Keila Linnavolikogu otsuse nr 35 juurde "Keila linna ja Keila valla koolivõrgu arengukava aastani 2020"

Keila Linnavolikogu 27.09.2016 otsus nr 36 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 27.09.2016 otsus nr 37 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 25.10.2016 otsus nr 38 "Rahalise kohustuse võtmine"

Keila Linnavolikogu 25.10.2016 otsus nr 39 "Isikliku kasutusõiguse seadmine"

Otsuse nr 39 juurde "Isikliku kasutusõiguse tingimused"

Otsuse nr 39 juurde "Isikliku kasutusõiguse koormamise plaan"

Keila Linnavolikogu 25.10.2016 otsus nr 40 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 29.11.2016 otsus nr 41 "Keila Linnavalitsuse hallatava asutuse asutamine"

Keila Linnavolikogu 29.11.2016 otsus nr 42 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 29.11.2016 otsus nr 43 "Keila Linnavolikogu 26.04.2016 otsuse nr 16 "Maade munitsipaalomandisse taotlemine" muutmine"

Keila Linnavolikogu 29.11.2016 otsus nr 44 "Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras"

Keila Linnavolikogu 20.12.2016 otsus nr 45 "Linnavalitsuse liikmetele hüvitise maksmine"

Keila Linnavolikogu 20.12.2016 otsus nr 46 "Riigile kuuluva Ülesõidu tn 41 kinnistu otsustuskorras alla hariliku väärtuse võõrandamise taotlemine"

Keila Linnavolikogu 20.12.2016 otsus nr 47 "Keila linna jäätmekava aastateks 2016 - 2020 muudatuste heakskiitmine ja avalikustamine"

Keila Linnavolikogu 20.12.2016 otsus nr 48 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"