Keila Linnavolikogu 26.01.2016 määrus nr 1 "Keila Linnavolikogu 26. veebruari 2013 määruse nr 5 „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur ja teenistuskohtade koosseis, teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgajuhend" muutmine"

Keila Linnavolikogu 26.01.2016 määrus nr 2 "Müügipileti väljastamise korra ja müügipileti hinna kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 25.02.2016 määrus nr 3 "Lastekaitseseaduses ja sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine"

Keila Linnavolikogu 25.02.2016 määrus nr 4 "Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks"

Keila Linnavolikogu 25.02.2016 määrus nr 5 "Keila linna jäätmekava 2016-2020 "

Määruse nr 5 juurde "Keila linna jäätmekava 2016-2020"

Keila Linnavolikogu 25.02.2016 määrus nr 6 "Keila linna jäätmehoolduseeskiri"

Keila Linnavolikogu 25.02.2016 määrus nr 7 "Keila Linnavolikogu 26. veebruari 2013 määruse nr 5 „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur ja teenistuskohtade koosseis, teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgajuhend" muutmine"

Keila Linnavolikogu 29.03.2016 määrus nr 8 "Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenusele suunamise ja teenuse eest tasumise tingimused ja kord"

Keila Linnavolikogu 29.03.2016 määrus nr 9 "Sotsiaalhoolekande seaduse alusel antud Keila linnavolikogu määruste preambulite muutmine"

Keila Linnavolikogu 29.03.2016 määrus nr 10 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas"

KEHTETU - Keila Linnavolikogu 29.03.2016 määrus nr 11 "Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord"

Keila Linnavolikogu 26.04.2016 määrus nr 12 "Keila linna 2016. aasta eelarve I lisaeelarve"

Keila Linnavolikogu 26.04.2016 määrus nr 13 "Keila Muusikakooli õppetasu määra kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 26.04.2016 määrus nr 14 "Maa maksustamisega seotud ülesannete delegeerimine"

Keila Linnavolikogu 28.06.2016 määrus nr 15 "Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötasumäärade kinnitamise delegeerimine"

Keila Linnavolikogu 28.06.2016 määrus nr 16 "Keila linna üldhariduskoolide õpetajate töötasustamise alused"

Keila Linnavolikogu 28.06.2016 määrus nr 17 "Keila Linnavolikogu 30.09.2014 määruse nr 8 „Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamine" muutmine"

Keila Linnavolikogu 30.08.2016 määrus nr 18 "Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2017-2020"

Määruse nr 18 juurde "Keila linna eelarvestrateegia 2017-2020"

Määruse nr 18 juurde "Keila linna tegevuskava aastateks 2017-2020"

Keila Linnavolikogu 30.08.2016 määrus nr 19 "Keila linna omandis olevate eluruumide kasutamise korra muutmine"

Keila Linnavolikogu 27.09.2016 määrus nr 20 "Keila Linnavolikogu 20. veebruari 2010 määruse nr 5 „Keila Sotsiaalkeskuse põhimäärus" muutmine"

Keila Linnavolikogu 25.10.2016 määrus 21 "Keila linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026"

määruse nr 21 juurde "Keila soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026"

Keila Linnavolikogu 29.11.2016 määrus nr 22 "Keila linna 2016. aasta eelarve II lisaeelarve"

Keila Linnavolikogu 29.11.2016 määrus nr 23 "Keila põhimääruse muutmine"

Keila Linnavolikogu 29.11.2016 määrus nr 24 "Keila linna tunnustavalduste andmise kord"

Keila Linnavolikogu 29.11.2016 määrus 25 "Keila Linnavolikogu 26.02.2013 määruse nr 5 "Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur ja teenistuskohtade koosseis, teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgajuhend" muutmine"

Keila Linnavolikogu 20.12.2016 määrus nr 26 "Keila linna 2017. aasta eelarve vastuvõtmine"

Määruse nr 26 juurde "Keila linna 2017. aasta eelarve seletuskiri"

Keila Linnavolikogu 20.12.2016 määrus nr 27 "Keila Linnavolikogu 31. märtsi 2009. a määruse nr 3 „Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine" muutmine"

Keila Linnavolikogu 20.12.2016 määrus nr 28 "Keila linna ja Keila valla koolivõrgu arengukava aastani 2020 kinnitamine"