Keila Linnavolikogu 27.01.2015 määrus nr 1 "Keila linna 2015. aasta eelarve vastuvõtmine"

Määruse nr 1 lisa Seletuskiri

Keila Linnavolikogu 27.01.2015 määrus nr 2 "Eralapsehoiuteenuse toetamise kord"

Keila Linnavolikogu 27.01.2015 määrus nr 3 "Keila Linnavolikogu 26. veebruari 2013 määruse nr 5 „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur ja teenistuskohtade koosseis, teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgajuhend" muutmine"

Keila Linnavolikogu 27.01.2015 määrus nr 4 "Volikogu liikme, linnapea ja linnavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord"

Keila Linnavolikogu 17.02.2015 määrus nr 5 "Keila Linnavolikogu 30. septembri 2014 määruse nr 8 „Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamine muutmine"

Keila Linnavolikogu 31.03.2015 määrus nr 6 "Keila linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026 kinnitamine"

Määruse nr 6 juurde "Keila linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026"

Keila Linnavolikogu 28.04.2015 määrus nr 7 "Keila Linnavolikogu 31. märtsi 2009. a määruse nr 3 „Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine" muutmine"

Keila Linnavolikogu 26.05.2015 määrus nr 8 "Keila linna 2015. aasta eelarve I lisaeelarve"

Keila Linnavolikogu 26.05.2015 määrus nr 9 "Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks"

Keila Linnavolikogu 26.05.2015 määrus nr 10 "Keila Linnavolikogu 30.01.2007 määruse nr 3 "Keila linna omandis olevate eluruumide kasutamise kord" muutmine"

Keila Linnavolikogu 25.08.2015 määrus nr 11 "Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2016-2019"

Määruse nr 11 lisa "Keila linna eelarvestrateegia 2016-2019"

Määruse nr 11 lisa "Keila linna arengukava tegevuskava 2016-2019"

Keila Linnavolikogu 25.08.2015 määrus nr 12 "Keila Linnavolikogu 26.04.2011 määruse nr 7 „Keskkonnakaitsega seotud küsimuste lahendamise delegeerimine linnavalitsusele" muutmine"

Keila Linnavolikogu 25.08.2015 määrus nr 13 "Ehitusseadustikus sätestatud ülesannete delegeerimine"

Keila Linnavolikogu 25.08.2015 määrus nr 14 "Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine"

Keila Linnavolikogu 24.11.2015 määrus nr 15 "Keila linna 2016. aasta eelarve"

Määruse nr 15 lisa "Keila linna 2016. aasta eelarve seletuskiri"

Keila Linnavolikogu 15.12.2015 määrus nr 16 "Keila linna 2015. aasta eelarve II lisaeelarve"

Keila Linnavolikogu 15.12.2015 määrus nr 17 "Keila Lasteaed Vikerkaar põhimäärus" 

Keila Linnavolikogu 15.12.2015 määrus nr 18 "Keila Lasteaed Miki põhimäärus"