Keila Linnavolikogu 31.01.2006.a. määrus nr 1 "Täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra muutmine" 
Keila Linnavolikogu 31.01.2006.a. määrus nr 2 "Keila Linnavolikogu määruse "Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine" 
Keila Linnavolikogu 31.01.2006.a. määrus nr 3 "Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel" 
Keila Linnavolikogu 31.01.2006.a. määrus nr 4 "Riigieelarvest eraldatud vahenditest täiendava sotsiaaltoetuse maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise tingimused ning kord" 
Keila Linnavolikogu 31.01.2006.a. määrus nr 5 "Raieloa andmise tingimused ja kord" 
Keila Linnavolikogu 28.02.2006.a. määrus nr 6 "Keila linna 2006.a. eelarve vastuvõtmine" 
Keila Linnavolikogu 28.02.2006.a. määrus nr 7 "Keila Linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine" 
Keila Linnavolikogu 28.02.2006.a. määrus nr 8 "Keila Linnavolikogu 01.07.2003.a. määruse nr. 12 "Keila linna ehitusmääruse kinnitamine" muutmine 
Keila Linnavolikogu 02.05.06 määrus nr 9 "Täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra muutmine" 
Keila Linnavolikogu 30.05.06 määrus nr 10 "Keila linna koolide töötajate töötasustamise alused" 
Keila Linnavolikogu 30.05.06 määrus nr 11 "Keila linna lasteaedade töötajate töötasustamise alused" 
Keila Linnavolikogu 30.05.06 määrus nr 12 "Keila linna 2006. aasta eelarve muutmine" 
Keila Linnavolikogu 30.05.06 määrus nr 13 "Keila linna 2006. aasta eelarve I lisaeelarve" 
Keila Linnavolikogu 30.05.06 määrus nr 14 "Keila Linnavalitsuse (ametiasutusena) teenistujate koosseis ja teenistujate palgakorraldus" 
Keila Linnavolikogu 30.05.06 määrus nr 15 "Keila Linnavolikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine" 
Keila Linnavolikogu 20.06.06 määrus nr 16 "Keila linna 2006. aasta eelarve II lisaeelarve" 
Keila Linnavolikogu 20.06.06 määrus nr 17 "Keila linna konsolideerimisgrupi 2005. aasta majandusaasta aruande kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 20.06.06 määrus nr 18 "Eralasteasutuste toetamise kord" 
Keila Linnavolikogu 20.06.06 määrus nr 19 "Keila Ühisgümnaasiumi põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 29.08.06 määrus nr 20 "Keila linna 2006. aasta eelarve muutmine" 
Keila Linnavolikogu 26.09.06 istungi määrus nr 21 "Keila linna 2006.a, III lisaeelarve" 
Keila Linnavolikogu 26.09.06 istungi määrus nr 22 "Keila linna 2006.a, eelarve nuutmine" 
Keila Linnavolikogu 17.10.06 istungi määrus nr 23 "Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise ja ülenormatiivse reostuse tasu määramise kord" 
Keila Linnavolikogu 28.11.06 istungi määrus nr 24 "Keila linna 2006. aasta eelarve muutmine" 
Keila Linnavolikogu 28.11.06 istungi määrus nr 25 "Keila linna 2006. aasta IV lisaeelarve" 
Keila Linnavolikogu 28.11.06 istungi määrus nr 26 "Keila Linnavalitsuse (asutusena) teenistujate koosseis, struktuur ja palgakorraldus" 
Keila Linnavolikogu 28.11.06 istungi määrus nr 27 "Volikogu liikmetele volikogu töötst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine" 
Keila Linnavolikogu 28.11.06 istungi määrus nr 28 "Keila linna ühsiveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 28.11.06 istungi määrus nr 29 "Keila linna ühsiveevärgi ja -kanalisatsiooniga kasutamise eeskirja kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 19.12.06 istungi määrus nr 30 "Keila linna 2006. aasta eelarve muutmine" 
Keila Linnavolikogu 19.12.06 istungi määrus nr 31 "Keila linna 2006. aasta eelarve V lisaeelarve" 
Keila Linnavolikogu 19.12.06 istungi määrus nr 32 "Keila linna kultuuripreemia põhimääruse muutmine" 
Keila Linnavolikogu 19.12.06 istungi määrus nr 33 "Keila linna avaliku korra eeskirja muutmine"