Keila Linnavolikogu 23.01.2010. a määrus nr 1 "Keila linna 2010. aasta eelarve"

Keila Linnavolikogu 23.01.2010. a määrus nr 2 "Keila linna eelarvest noorte huvitegevuse toetamise korra alusel makstava pearaha suuruse kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 23.01.2010. a määrus nr 3 "Täiendavate sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 20.02.2010. a määrus nr 4 "Raieloa andmise tingimuste ja korra ning Keila linna heakorreeskirja muutmine"

Keila Linnavolikogu 20.02.2010. a määrus nr 5 "Keila Sotsiaalkeskuse põhimäärus"

Keila Linnavolikogu 27. märtsi 2010.a määrus nr 6 "Keila linna eelarvest noorte huvitegevuse toetamise korra muutmine"

Keila Linnavolikogu 24.04.2010. a määrus nr 7 "Eluruumide alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuste määramiseks"

Keila Linnavolikogu 22. mai 2010.a määrus nr 8 "Keila linna konsolideerimisgrupi 2009. aasta majandusaaasta aruande kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 22. mai 2010.a määrus nr 8 lisa "Keila linna konsolideerimisgrupi 2009. aasta majandusaaasta aruande kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 18. juuni 2010.a määrus nr 9 "Keila linna 2010. aasta eelarve I lisaeelarve"

Keila Linnavolikogu 18. juuni 2010.a määrus nr 10 "Keila linna 2010. aasta eelarve muutmine"

Keila Linnavolikogu 18. juuni 2010.a määrus nr 11 "Hoodluse seadmise ja hooldaja määramise kord Keila linnas"

Keila Linnavolikogu 28.09.2010. a määrus nr 12 "Keila linna arengukava aastani 2020 muutmine"

Keila Linnavolikogu 28.09.2010. a määrus nr 12 "Keila linna arengukava aastani 2020 muutmine" lisa

Keila linna arengukava aastani 2020

Keila Linnavolikogu 28.09.2010. a määrus nr 13 "Keila linna avaliku korra ja heakorra eeskiri"

Keila Linnavolikogu 28.09.2010. a määrus nr 14 "Keila linna ehitusmäärus"

Keila linna ehitusmääruse lisad

Keila Linnavolikogu 28.09.2010. a määrus nr 15 "Keila linnavolikogu määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine"

Keila Linnavolikogu 19.10.2010. a määrus nr 16 "Keila Lasteaed Miki põhimäärus"

Keila Linnavolikogu 19.10.2010. a määrus nr 17 "Keila Lasteaed Sipsik põhimäärus"

Keila Linnavolikogu 19.10.2010. a määrus nr 18 "Keila Lasteaed Vikerkaar põhimääruse muutmine"

Keila Linnavolikogu 30.11.2010. a määrus nr 19 "Keila linna eelarvest kultuuritegevustoetuste maksmise kord"

Keila Linnavolikogu 30.11.2010. a määrus nr 20 "Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine linnavalitsusele"

Keila Linnavolikogu 21.12.2010. a määrus nr 21 "Keila linna 2010. aasta eelarve II lisaeelarve"

Keila Linnavolikogu 21.12.2010. a määrus nr 22 "Keila linna 2010. a eelarve muutmine"

Keila Linnavolikogu 21.12.2010. a määrus nr 23 "Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord"

Keila Linnavolikogu 21.12.2010. a määrus nr 24 "Keila linna kultuuripreemia põhimääruse muutmine"

Keila Linnavolikogu 28.09.2010. a määrus nr 12 "Keila linna arengukava aastani 2020 muutmine" lisa