Keila Linnavolikogu 31.01.2012. a määrus nr 1 "Keila linna 2012. aasta eelarve vastuvõtmine"

Keila Linnavolikogu 31.01.2012. a määrus nr 2 "Koolieelse eralasteasutuse toetamise kord"

Keila Linnavolikogu 31.01.2012. a määrus nr 3 "Keila Lasteaed Vikerkaar põhimääruse muutmine"

Keila Linnavolikogu 27.03.2012. a määrus nr 4 "Keila linna eelarvest noorte huvitegevuse toetamise korra muutmine"

Keila Linnavolikogu 24.04.2012. a määrus nr 5 "Keila linna põhimääruse muutmine"

Keila Linnavolikogu 29.05.2012 määrus nr 6 "Keila linna konsolideerimisgrupi 2011. a majandusaasta aruande kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 19.06.2012. a määrus nr 7 "Keila Noortekeskuse põhimäärus"

Keila Linnavalitsuse 19.06.2012. a määrus nr 8 "Keila Linnavolikogu 17.10.2006 määruse nr 23 "Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise ja ülenormatiivse reostuse tasu määramine kord" kehtetuks tunnistamine"

Keila Linnavolikogu 28.08.2012. a määrus nr 9 "Keila linna arengukava aastateks 2013-2025 kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 30.10.2012. a määrus nr 10 "Keila Muusikakooli õppetasu määra kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 30.10.2012. a määrus nr 11 "Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 27.11.2012. a määrus nr 12 "Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused"

Keila Linnavolikogu 27.11.2012. a määrus nr 13 "Harju Maakonnaraamatukogu põhimääruse muutmine"

Keila Linnavolikogu 27.11.2012. a määrus nr 14 "Harju Maakonnaraamatukogu kasutamise eeskirjade muutmine"

Keila Linnavolikogu 18.12.2012 määrus nr 15 "Keila linna 2012. aasta eelarve I lisaeelarve"

Keila Linnavolikogu 18.12.2012 määrus nr 16 "Keila linna 2013. aasta eelarve vastuvõtmine"

Keila Linnavolikogu 18.12.2012 määrus nr 17 "Maamaksumäärade kehtestamine"