35.nädal 2019

Esmaspäev, 26.august:

Tabasalu JK vs Keila JK 1:2.

 

Teisipäev, 27.august:

Keila Linnavolikogu 23. istung toimus 27. augustil 2019.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

Keila Linnavolikogu võttis vastu Keila linna eelarvestrateegia 2020-2023 "Keila linna arengukava aastateks 2013-2025" osana  ning  "Keila linna arengukava aastateks 2013-2025" tegevuskava aastateks 2020-2023.

Keila Linnavolikogu otsustas algatada detailplaneeringu koostamise 34367 m² suurusele Jõe tn 57b ja 364 m² suurusele 57c kinnistutele ning lähialale eesmärgiga muuta maa sihtotstarve ja rajada kaasaegne elamupiirkond, jagada maa-ala kruntideks ning määrata nendele kruntidele maakasutustingimused ning ehitusõiguse ulatus, kujad, kitsendused ja servituudi vajadused ning heakorrastuse, haljastuse, parkimis- ja liikluskorralduse põhimõtted ning tehnovõrkude ja servituutide vajadused ning seada keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Lähiala on vajalik käsitleda teeühenduste planeerimiseks Kaare tänavani, raudtee perspektiivse ülekäiguni (ülekäik sealhulgas), vajadusel Tähe tänavani ja samuti rekreatsioonirajatiste planeerimiseks Kaare tn 4 maaüksusele. Planeeringuala suurus on ca 6 ha.  Detailplaneering koos vajalike uuringutega peab avalikest huvidest lähtuvalt tagama piirkonnas võimalikult kvaliteetse ja tasakaalustatud elukeskkonna (hoonestus, liikluskorraldus, haljastus, taristu jm) kavandamise, käsitlema eskiislahenduse staadiumis erinevaid alternatiive, analüüsima ning arvestama liikluskorralduse arenguperspektiividest tulenevaid võimalusi ning mõju elukeskkonnale.

Keila Linnavolikogu andis Haridus- ja Teadusministeeriumile nõusoleku Waldorfkool Läte pidajale mittetulundusühingule Haridus- ja Kultuuriselts Läte tegevuskulutoetuse eraldamiseks. 2008.aastal avatud koolis õppis  2018/2019. õppeaastal 52 Keila linna õpilast, oma haridusteed alustab 2019/2020. õppeaastal 4 Keila linna last.

Linnavolikogu otsustas suurendada ERF projekti nr 2014-2020.2.05.18-0058 "Kogukonnas elamise teenuskohtade loomine Keila linnas" omafinantseeringut täiendavalt 80 000 euro ulatuses projekti käibemaksuga maksumusest perioodil 2019. aasta kuni 2020. aasta. Rahastuse saanud projekti kogumaksumus on 392 500 eurot, millest toetusena on eraldatud 333 600 eurot. Keila Linnavalitsus viis 2018. a 24. augustist kuni 1. oktoobrini läbi ehitushanke, mis tuli tunnistada nurjunuks, kuna mõlemad esitatud pakkumused ületasid hanke eeldatavat maksumust.  10.05.2019 kuni 10.06.2019 viis linnavalitsus läbi teistkordselt ehitushanke, mille käigus esitati ainult 1 pakkumus maksumusega 469 977,60 eurot (sh käibemaks). Seega suureneb projekti kogumaksumus ning Keila linnal on vaja suurendada enda poolt tasutavat osa ligikaudu 80 000 euro võrra, et oleks võimalik sõlmida hankeleping ühispakkumuse esitanud AS-ga EVIKO ja EVIKO Ehitus OÜ-ga. Projekti raames projekteeritakse ja ehitatakse maja, mille suurus on 250 – 300 m2. Hoone kahes tiivas (või kahel korrusel) asuvad 10-le kliendile mõeldud kaks grupikodu, kus kummaski elab 5 klienti. Kogukonnas elamise teenuse osutamiseks ehitatud maja oleks säästliku ja praktilise lahendusega, maja juurde peaks kuuluma ka väike aed, kus teenusel olevad kliendid saaksid oma võimetekohast tööd teha. Kogukonnas elamise teenus (KET) on raske või sügava psüühikahäirega inimestele mõeldud eluasemeteenus, kus elatakse grupikodus koos perena. Selline teenus sobib eelkõige vaimupuudega inimestele, kes vajavad abi ööpäevaringselt oma elu korraldamisel, kuid ei vaja ööpäevaringset valvet. Elatakse koos grupikodus (10 klienti), iga kliendil on oma magamistuba ning viiese grupi peale on ühine köök ja elutuba.

Keila Linnavolikogu kehtestas teisel lugemisel Keila linna eelarvest vabaühenduste toetamise korra, mis hakkab asendama seni kehtinud "Keila linna eelarvest kultuuritegevustoetuste maksmise korda". Toetust saavad uue korra alusel erinevalt varasemast taotleda vaid juriidilised isikud/ seltsingud, kuna korra eesmärk on julgustada inimesi ühendusi looma ja koos tegutsema. Reaalselt selline taotlejate ringi kitsendamine tegevust ei piira, kuna senise kogemuse põhjal on füüsilisest isikust taotlejaid väga vähe. Uues korras on ühe toetuse liigi, s.o. projektitoetuse asemel 3 toetusliiki – tegevustoetus, projektitoetus ja ühekordse tegevuse toetus.

Keila Linnavolikogu määras audiitoriks Keila linna 2019-2020. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiseks Grant Thornton Baltic OÜ.

Linnavolikogu kinnitas  Keila Linnavolikogu kultuurikomisjoni koosseisus esimees Erki Fels, aseesimees Ivar Krustok ning liikmed Margus Välja, Karl Olaf Loog, Merle Liivand, Kertu Lepiksaar, Katrin Sassi, Henry Heinleht ja Keiu Valge.

Ehitiste vastuvõtukomisjon käis vaatamas Keila jõele rajatud jalakäijate silda. Etteheiteid ei olnud.

Trükikojast saadi kätte uus märgiline raamat Keilast: Ado Köögardali päevaraamat aastast 1944. Ado Köögardal oli Keila koguduse õpetaja aastail 1921 - 1957. Harjumaa Muuseumi ilmutatud päevaraamatus on juttu 1944.aasta keerulistest aegadest Keilas ja lähiümbruses. Väljaandeks kirjutas käsikirja ümber, toimetas ja kommenteeris Ado Köögardali tütretütar Anu Saluäär-Kall (pildil), raamatu kujundas Annika Tiko.  Raamatu esitlus on kavas ajalookonverentsil "Keila kogudus 800", mis toimub 14.septembril Keila Kultuurikeskuses. Kannatamatutel on võimalik raamatut soetada juba täna Harjumaa Muuseumis.

Vaikse tänava lõik Kruusa ja Barsbütteli vahelisel lõigul on samuti liiklusele avatud.

Draamateater esitas Keila Kultuurikeskuses 50.korda teatri suveetendusena Andrus Kivirähu  „Isamaa pääsukesed".

Täna, 27.augusti hommikul, toimus Keila Koolis päästeteenistuse ja äkkrünnaku alane koolitus, mida viis läbi EOKK kriisispetsialist Mari Kolga. Loeng oli informatiivne, läbi põimitud elust võetud näidetega. Teooriale järgnes praktika. Seda, kuidas kasutada tulekustutit, said kõik osalejad ise proovida.

Lääne-Harju vallas, Keila - Karjaküla tee kõrvale ehitatav 2,6 km pikkune kergtee on saanud värske asfaldikihi ja täies pikkuses kergliiklusvahenditele sõidetav. Valgustid on veel panemata.

 

Kolmapäev, 28.august:

ESPAKi uue kauplushoone ehitus on lõppenud. Täna käis 5000 ruutmeetri suuruse ehitusaluse pinnaga hoonet vaatamas linnavalitsuse ehituste vastuvõtukomisjon. On alustatud kaupluse sisustamist, avamiseni läheb kuu aega vähemalt. Vaata pilte.

Keila Sotsiaalkeskuse sädeinimene 2019 on Piret Raudjärv.

Haapsalu maantee ääres alustati Keskpargi projekti raames ettevalmistusi sillutise panekuks.

Suvelugemine "KAUNIS EMAKEEL" on selleks aastaks lõppenud. Kokku osales 58 last ja läbi loeti 404 eesti autorite poolt kirjutatud raamatut. Harju Maakonnaraamatukogus toimunud lõpuürituse üllatuskülaliseks oli lastekirjanik ja tõlkija Anti Saar.

 

Neljapäev, 29.august:

Eesti Draamateatri suvelavastuse „Isamaa pääsukesed" viimane etendus Keilas. Teine suvi Keilas möödus sama kenasti ja välja müüdud saalidega kui eelmisel aastal. Kokku anti kahe aastaga Keilas 38 etendust, mida külastas üle 8650 inimese. Publikut jõudis Keilasse nii pealinnast kui kaugemaltki. Lisaks käis lavastus väljasõitudel Naissaarel, Tartus, Võrus, Jõgeval, Hiiumaal ja Saaremaal ning kokku on mängitud 52 etendust. Jätkuva publikuhuvi ja näitlejate mängurõõmu tulemusel on teater otsustanud lavastust mängida alates detsembrikuust edasi Draamateatri suures saalis ning uuel aastal anda külalisetendusi ka teistes kultuurimajades üle Eesti.  Draamateatri kollektiiv tänab Keila Kultuurikeskust ja linna tõeliselt sooja vastuvõtu eest! Koostöö laabus üle ootuste hästi ja teater on väga rahul oma otsusega lavastus just Keila Kultuurikeskuses välja tuua. Eriti heameel oli teatri meeskonnal sel suvel paigaldatud ventilatsioonisüsteemi üle, mis laskis publikul ja talvekostüümides näitlejatel etendust igati nautida.  Kogu trupp tõi kõige toredamate mälestustena välja abivalmid kultuurikeskuse töötajad, kauni kultuurimaja, Keila linna lilleilu ja kuumadel suvepäevadel eriti hästi maitsvad jäätised Keila kauplusest.

Linnavalitsus arutas Keila Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimusi ja korda.

Linnavalitsus kinnitas isiku võimetust minna ise järgi oma isikut tõendavale dokumendile ja andis selleks volituse sotsiaaltöötajale. Linnavalitsust  volitati eestkostel oleva isiku eestkoste ülesandeid. Linnavalitsus tegi otsuse isiku ööpäevaringsele üldhooldusteenusele suunamise ja selle eest tasumise lõpetamise ning isikule järelhooldeteenuse osutamise kohta. Sotsiaaltoetusi maksti summas 1 617,00 eurot.

Linnavalitsus otsustas rahastada kuue lapse hoiuteenuse eest Lee OÜ-s.

 Linnavalitsus väljastas ehitusloa jalgpalli miniväljaku rajamiseks Vikerkaare lasteaia territooriumile ja andis Miki lasteaia mänguväljakule kasutusloa. Kasutusloa sai ka kahe korteriga elamu Aukamäe tn 22 asuval kinnistul.

Ruumiandmete seaduse tingimuste täitmiseks muutis linnavalitsus seni Pargi tänava majade 38  - 57katastriüksuste lähiaadresse. Pargi tn 57 uueks lähiaadressiks Barsbütteli tn 42, Pargi tn 55 uus lähiaadress on Barsbütteli tn 44, Pargi tn 53 uus lähiaadress Barsbütteli tn 46, Pargi tn 51 uus lähiaadress Barsbütteli tn 48, Pargi tn 49 uus lähiaadress Barsbütteli tn 50,  Pargi tn 47 uus lähiaadress Barsbütteli tn 52, Pargi tn 45 uus lähiaadress Barsbütteli tn 54, Pargi tn 43 uus lähiaadress Barsbütteli tn 56, Pargi tn 41uus lähiaadress Barsbütteli tn 58, Pargi tn 44 uus lähiaadress Barsbütteli tn 29 ning Pargi tn 38 uus lähiaadress Barsbütteli tn 31. Linnavalitsuse korraldusega on senine Barsbütteli elamurajooni sisene ringtee (liikluspind) käesoleva aasta mais juba täies ulatuses senise Pargi tänava lõigu ulatuses nimetatud Barsbütteli tänavaks.  Senini oli ringtänavale määratud kaks nime Barsbütteli ja osaliselt Pargi, mis ei olnud seaduse mõistes korrektne. Konkreetsest aadresside muutumise kuupäevast teavitatakse kinnistute omanikke isiklikult.

Kohanimeseaduse nõuete järgimiseks ning Geoloogide ja Paldiski maantee vahele jääva viie kinnistu aadressprobleemide lahendamiseks kavatseb linnavalitsus määrata moodustatavale liikluspinnale nime Koidutähe tee. Senise aadresside probleemideks on kaugus liikluspinnast ja ebaloogiline numeratsioon. Pärast liikluspinna määramist on võimalik lahendada aadressi probleemid Paldiski mnt tervikuna. Oma ettepanekuid liikluspinna nime kohta saab teha kuni 23.septembrini.

Linnavalitsus otsustas koormata Keila linna omandis Haapsalu maantee kinnistu, Kuuse tänav kinnistu, Männiku tänav T2 kinnistu, Kanarbiku tänav T1 kinnistu ning Kullerkupu tänav kinnistu Telia Eesti AS kasuks isikliku kasutusõigusega õigusega omada kinnistutel maatükiga püsivalt ühendatud sideehitisi ning teostada kõiki töid, mis on vajalikud sideehitiste ehitamiseks ning sideehitise kasutamiseks, remontimiseks, korrashoiuks ja hooldamiseks.

Linnavalitsus muutis oma 11.10.2012 määrust nr 14 „Keila linna eelarve koostamise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise kord" sõnastades § 6  lõige 1 järgmiselt: (1) Linnavalitsuse struktuuriüksuste juhtidel ja linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtidel on õigus teha eelarves muudatusi, mis jäävad eelarveüksuse raamidesse ja ei muuda tööjõukuluks, investeeringuteks, majanduskuludeks või toetusteks ja eraldisteks ette nähtud vahendite suurust. Muudatused vormistatakse koos lisaeelarvega. Määruse § 2 lõige 1 tunnistati kehtetuks.

Keila JK võitis kodus  Võru FC Heliose 4:2.

 

Reede, 30.august:

Keila Lehe esiküljel Miki lasteaia uue hoone avamisest: "Linna vanimal lasteaial kõige uuem hoone". Abilinnapea Eike Käsi kirjutab uue õppeaasta alguse puhul suvel linna haridusasutustes tehtud töödest ja annab ülevaate õpilaste arvudest. Keila leht kutsub 10.septembril kell 15 linnavalitsuse saali linnaruumilise visiooni tutvustusele ja arutelule heast linnaruumist. Saame teada muutustest bussiliinil 110, keskajapäevast Harjumaa Muuseumis, jalgpallipoistest Saksamaal Real Madridi treenerite treeninglaagris ja PartnerAkrost Bulgaarias ning liikluskasvatuse linnalaagrist. Väärikate Ülikooli uueks juhiks sai Urve Paltser. Tegija on Patrick Enok.

Juba kolmandat päeva on Keilas teleseriaali Kättemaksukontor võtted. Veel sellel aastal eetrise minevae episoodi "Mõrv ilma motiivita" tegevus toimub Keilas. Kõrval- ja episoodilistes osades lööb kaasa ka hulk Keila inimesi. Vaata pilte.

Glamoxi meeskond tähistas täna pingelist suveperioodi lõppu rõõmsa piknikuga ettevõtte hoovis. Lisaks maitsvale toidule, toredale seltskonnale ja lõbusale muusikale oli üllatuseks Eesti oma maailmastaari Jaan Roose esinemine. Jaan pani oma slackline trikkidega kõiki kaasa elama. Vaata pilte.

 

Laupäev, 31.august:

Harjumaa Muuseumis on Keskajapäev. Keskaja päeval näeb igapäevaelu perioodil, mil Keila mõis oli Kallede perekonna valduses: elu-olu ja kunstid, mida tol perioodil praktiseeriti söögi tegemisest ja riiete valmistamisest kuni puutreimise ja kiviraidumiseni. Ala avatud publikule 11:00-18:00 - võimalik külastada keskaegset laagrit, tutvuda kohapeal tehtava käsitööga (kausside treimine, luuhelmeste valmistamine) ja keskaegse köögiga; avatud kohvik. Kavas oli Keskaegse nahast koti valmistamise töötuba, loeng keskaegsest sõjandusest, kontsert "The Orient Accident Trio" ning keskaegse sõjanduse demonstratsioon. Lisaks eestimaistele, olid kohal ka  taasesitaja Lätist ja Soomest. Vaata pilte.

Septembrist 2019 alustab Harjumaa Muuseumis tegevust pärimuskultuuri õppeklass, kus on plaanis erinevad ajaloo ja traditsiooniliste oskustega seotud kursused ja töötoad. Ühes ruumis on üleval kangasteljed, kus Maret Lehise juhendamisel on plaanis triibuseelikute, sõbakangaste, suurrättide ja muude kangaste kudumise kursused. Teine ruum on mõeldud seminarideks-loenguteks-töötubadeks ning seda on võimalik ka välja rentida. 31. augustil, samal ajal kui keskaja üritus, on klassis plaanis avatud uste päev. Avatud uste päeval on kohal kursuste juhendajad (Maret Lehis Priit Halberg), kes jagavad ka tulevaste kursuste kohta infot ja saab tutvuda klassiruumidega.

 

Pühapäev, 1.september:

Keila Kooli ja Keila Põhikooli (senise Keila Ühisgümnaasiumi) avaaktus toimus Keila Lauluväljakul.Pidulik rongkäik Keila Linnaorkestri saatel alustas liikumist Keila Kooli Põhjamaja juurest kell 10.30. Koolipere liikus mööda Paldiski maanteed Pargimaja juurde (Pargi tn 2), kus rongkäiguga liitusid 1.klassid koos abituuriumiga ja 2.- 3. klasside õpilased ja õpetajad ning Keila Põhikool. Sealt edasi suunduti Keila Lauluväljakule. Aktusel said sõna Keila linnapea Enno Fels, Keila Kooli direktor Mait Tõitoja ja Keila Kooli abiturient Katariina Loog.Esimest koolikella helistasid abiturient Katariina Loog ja I klassi õpilane Gretel Kaares. Rongkäigu turvamisel oli abiks Politsei, Ühisteenused ja Keila linnavolikogu liikmed. Suur pildigalerii.

Nädala alguse seisuga on Keila Koolis 1549 õpilast, neist statsionaarses õppes 1463. Esmakordselt alustab kooliteed 120 last. Keila Ühisgümnaasium on 1.septembrist Keila Põhikool. Õpilasi on 175, neist 1.klassis 11. Waldorfkoolis Läte on teadaolevatel andmetel 168 õpilast, neist 16 esimeses klassis.

Keila Tervisekeskuses avati uuenenud jõusaal.