Projekti nimi: Töölesaamist toetavate hoolekandeteenuste arendamine Keila linnas.
 
Projekti number: 2014-2020.2.02.18-0050
Taotleja: Keila Linnavalitsus
Projekti algus ja lõpp: 01.10.2018-30.09.2020
Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond, Keila Linnavalitsus
Meede: 2014-2020.2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandemeetmed. 
Valdkond, millesse projekt panustab: 2014-2020.2.2.1 Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused.
 
Projekti abikõlblik eelarve: 159 076  eurot, sh ESF toetus 119 307 eurot. 
 
Projekti lühikokkuvõte: 
Arendame Keila linnas toetavaid hoolekandeteenuseid, et tagada tööturult kõrvale jäänud ja hoolduskoormusega tööealistele inimestele paindlikud teenused.
Alustame koduteenuse raames isiku hooldusabiteenuse pakkumisega, loome Keila Sotsiaalkeskuse ruumidesse 5 päevahoiu teenuskohta dementsusprobleemidega inimestele ning pakume tööealistele erivajadustega isikutele tugiisikuteenust tööturule jõudmiseks. Läbi projekti saavad toetavaid teenuseid 35 tööealist isikut.
 
Projekti kontaktisik: Ave Kivinukk, 6790725
Teenuste koordinaator: Ene Lehiste, 6791570