Heakorrakonkursi „Kodud Kauniks" juhend

1. Kodukaunistamise ülevaatusega on haaratud kõik elamud, asutused, ettevõtted, ühistud. Kodukaunistamise ülevaatus viiakse läbi vahemikus 01.juunist 2016 kuni 10. septembrini 2016. Ülevaatuse tulemused tehakse teatavaks pärast 10. septembrit 2016.

2. Ülevaatuse läbiviimiseks määratakse Keila Linnavalitsuse poolt komisjon. Ülevaatuse komisjon selgitab välja omas grupis 3 paremat, kellest parimat auhinnatakse. Komisjoni esimehel on õigus esitada linna parimatest koduaedadest kandidaadid Harju maakonna konkursile, kus valitakse kauneimad kodud esitamiseks üle-Eestilisele võistlusele.

3. Konkursi tulemused avalikustatakse Keila linna kodulehel.

4. Komisjoni liikmetel on õigus läbiviidud ülevaatuse alusel avaldada oma arvamust ja juhtida tähelepanu korratustele linna territooriumil kohalikus ajalehes. Komisjonil on õigus anda välja eripreemiaid.

5. Parimate väljaselgitamiseks täidetakse iga kandidaadi kohta hindeleht, milles 10 punkti süsteemis (10 suurim ja 1 väikseim hinne) hinnatakse järgmisi kriteeriume:

5.1. Väikeelamud

-  elamute välisilmet ja sobivust ümbrusega, piirkonna miljöö säilitamist;

-  kõrvalhoonete välisilmet ja nende sobivust elumajaga;

-  territooriumi üldist kujundust, haljastust ja heakorda (muru, lilled, puud, põõsad);

- arhitektuursete väikevormide (piirded, väravad, trepid, kaminad, istenurgad) olemasolu ja sobivust aeda, lipualuste, -vardahoidjate paiknemist (ja kasutust riiklikel pühadel), majanumbri ja postkasti paiknemist ning seisukorda;

-  puu- ja köögiviljaaia ning marjakultuuride hooldust;

-  krundi funktsionaalset kasutamist (ilu-, tarbeaed, majandushoov),

-  territooriumi lähima ümbruse korrashoidu (aiatagused kuni naaberkrundi või sõidutee ääreni).

5.2. Korterelamud

-  elamute üldist välisilmet;

-  territooriumi üldist korrashoidu (sh prügikonteinerite ümbrust, parkimiskorraldust);

-  haljastuse olemasolu (muru, puude, põõsaste ja lillede paiknemist);

-  mänguväljakute olemasolu ja sobivust;

-  trepikodade, tuulekodade, välistreppide korrashoidu;

-  lipuvardahoidja(te) paiknemist ja kasutamist riiklikel pühadel;

- infosiltide (majanumber, teadetetahvlid trepikojas) paigutust ja seisukorda (sh informatiivsus);

-  territooriumi lähima ümbruse korrashoidu (kuni naaberkrundi või sõidutee ääreni).

5.3. Ettevõtted, asutused (sh kauplused)

-  hoonete välisilmet ja sobivust ümbrusesse;

-  territooriumi üldist korrashoidu (sh prügikonteinerite ümbrust, parkimiskorraldust);

-  haljastuse olemasolu (muru, puude, põõsaste ja lillede paiknemist);

-  reklaami paigutust ja korrashoidu;

-  piirete ja arhitektuursete väikevormide sobivust  ja korrashoidu;

-  territooriumi lähima ümbruse korrastatust (kuni naaberkrundi või sõidutee ääreni);

-  lipuvardahoidjate, lipuväljaku olemasolu, korrashoidu (ja kasutust riiklikel pühadel);

-  infosiltide (majanumbrite) paigutust ja seisukorda.

6. Komisjon teeb oma koosolekul, mis on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt viis komisjoniliiget, linnavalitsusele ettepaneku kinnitada konkursi tulemused. Tulemuste alusel jagatakse auhinnad.

7. Ettepanekud konkursivõitjate kohta esitatakse kirjalikult.

 

 

Aiajäätmete utiliseerimine

Keila linnavalitsus annab teada, et linnaelanike parema teenindamise huvides muudetakse aiajäätmete (lehed, niidujäägid ja oksad) vastuvõtu korda.

Aiajäätmeid saab ära anda edaspidi vaid Ohtlike Jäätmete vastuvõtupunktis aadressil Tehase 5, Keila.

 

Koos sellega muutuvad ka vastuvõtutingimused, mis on järgmised:

 

              1. Aiajäätmeid võetakse vastu neljapäeviti 16:00'-19:00' ja laupäeviti 10:00'-14:00'

              2. Aiajäätmed ei tohi sisaldada mittelagunevaid jäätmeid

3. Elanik tühjendab kottides toodavad jäätmed  konteineritesse

4. Tasuta võetakse vastu kuni 1m³ aiajäätmeid elaniku kohta, iga ületatud m³ eest tuleb tasuda 20 €/m³.

5. Kändude ja puutüvede vastuvõtu eest tuleb tasuda 20 €/m³.

 

Käesoleval (2015) aastal võetakse aiajäätmeid vastu septembrist novembri lõpuni.