Keila Lasteaed Vikerkaar eesmärgid

1. Laps omab kooliküpsuse saavutamise ajaks terviklikku ja positiivset minapilti, on motiveeritud ja omab vaimset valmisolekut minna mänguliselt põhitegevuselt üle suunatud

ning kõrgemal tasemel õpitegevusele.

2. Lapsel on kujunenud vajalikud eneseteenendamise oskused, esmased töö ja korraharjumused ning mängu-, õpi- ja sotsiaalsed oskused, mida kasutab edukalt koostöös ja vabas tegevuses.

3. Laps tajub ja mõistab ümbritsevas keskkonnas toimuvaid muutusi igapäeva tegevuste kaudu, osaleb neis, käitub eetiliselt ja on algatusvõimeline.

4. Laps omab oskusi vastavalt oma eale olla aktiivne, vastutus-, otsustus-ja valikuvõimeline toetudes üldtunnustatud käitumisnormidele.

5. Laps väärtustab eesti rahvuse kultuuritraditsioone ning teadvustab teistest rahvustest laste kultuuri eripära ja arvestab nendega.

     

KUS KÕIKI TEGEVUSI VALGUSTAB PÄIKESEKIIR.

PUHASTAB JA RIKASTAB VIHMASABIN,

ET IKKA JA JÄLLE SÜNNIKS VIKERKAAR,

MILLE IGA LAPS MEILT ELLU KAASA SAAB.

 

Keila Lasteaed Vikerkaar 2017/2018 õa. eesmärgid

Õppeaasta teema (TEL-i moto): Kasvame armastuse kaudu!

 

Õppeaasta suunad:

  • Eesti 100 – Keila 80
  • Tervislik toitumine;
  • Ettevõtlikkus;
  • Digimaailm – hariduslikud robotid;
  • Suhtlemisoskus, oskus lahendada probleeme;
  • Koostööoskus, meeskonnatöö
  • Kaasav haridus;
  • Rahvusvaheline koostöö (Erasmus+)

 

Õppekasvatustöö eesmärgid:

 

1.      Kodukoha vaatamisväärsuste, looduse, ajalooga tutvumine toimib läbi õppekäikude, juttude ja legendide ning valmib isetehtud raamat – Keila kodukoha vaatamisväärsused.

 

2.      Läbi õppekasvatustegevuste, liikumise ja tervisliku toitumise kujunevad lapses eakohased tervisehoiakud.

 

3.      Lapsevanemate, õpetajate, spetsialistide ning kogukonna koostöö tulemusena luuakse kõikidele lastele tingimused ja võimalused kvaliteetse ning võimetekohase alushariduse omandamiseks, mis lubab õpinguid jätkates koolis edukalt toime tulla.

 

4.      Lapsed omandavad programmeerimise algtõed, kasutades mänguliselt lõimitud õppekasvatustegevuste mitmekesistamiseks hariduslikke roboteid Bee-Bot`i ja Ozobot`i.

 

5.      Koostöös partnerriikidega (Poola, Tšehhi, Makedoonia, Malta) toimub rahvusvaheline koostöö Erasmus+ projekti raames.