Keila Lasteaed Vikerkaar eesmärgid

1. Laps omab kooliküpsuse saavutamise ajaks terviklikku ja positiivset minapilti, on motiveeritud ja omab vaimset valmisolekut minna mänguliselt põhitegevuselt üle suunatud

ning kõrgemal tasemel õpitegevusele.

2. Lapsel on kujunenud vajalikud eneseteenendamise oskused, esmased töö ja korraharjumused ning mängu-, õpi- ja sotsiaalsed oskused, mida kasutab edukalt koostöös ja vabas tegevuses.

3. Laps tajub ja mõistab ümbritsevas keskkonnas toimuvaid muutusi igapäeva tegevuste kaudu, osaleb neis, käitub eetiliselt ja on algatusvõimeline.

4. Laps omab oskusi vastavalt oma eale olla aktiivne, vastutus-, otsustus-ja valikuvõimeline toetudes üldtunnustatud käitumisnormidele.

5. Laps väärtustab eesti rahvuse kultuuritraditsioone ning teadvustab teistest rahvustest laste kultuuri eripära ja arvestab nendega.

     

KUS KÕIKI TEGEVUSI VALGUSTAB PÄIKESEKIIR.

PUHASTAB JA RIKASTAB VIHMASABIN,

ET IKKA JA JÄLLE SÜNNIKS VIKERKAAR,

MILLE IGA LAPS MEILT ELLU KAASA SAAB.

 

Keila Lasteaed Vikerkaar 2019/2020. õa eesmärgid

Õppeaasta teema: Mängult ja päriselt!

TEL-i moto: Mäng on väikese lapse maailm.

 

Õppekasvatustöö eesmärgid:

 

  1. Märgates last, kolleegi ja ümbritsevat keskkonda ning olles täiskasvanuna isiklikuks eeskujuks, toetatakse lasteaia põhiväärtuseid (sõbralikkus, koostöö, loomingulisus, usaldus)
  2. Laps mõistab, et sõnaga saab teha nii AI kui PAI
  3. Laps huvitub liisusalmidest muinasjuturaamatuteni
  4. Laps omandab uusi teadmisi läbi aktiivse liikumise ja õuesõppe, mis lõimitakse kõikidesse õppekasvatustegevustesse