Keila Lasteaed Vikerkaar eesmärgid

1. Laps omab kooliküpsuse saavutamise ajaks terviklikku ja positiivset minapilti, on motiveeritud ja omab vaimset valmisolekut minna mänguliselt põhitegevuselt üle suunatud

ning kõrgemal tasemel õpitegevusele.

2. Lapsel on kujunenud vajalikud eneseteenendamise oskused, esmased töö ja korraharjumused ning mängu-, õpi- ja sotsiaalsed oskused, mida kasutab edukalt koostöös ja vabas tegevuses.

3. Laps tajub ja mõistab ümbritsevas keskkonnas toimuvaid muutusi igapäeva tegevuste kaudu, osaleb neis, käitub eetiliselt ja on algatusvõimeline.

4. Laps omab oskusi vastavalt oma eale olla aktiivne, vastutus-, otsustus-ja valikuvõimeline toetudes üldtunnustatud käitumisnormidele.

5. Laps väärtustab eesti rahvuse kultuuritraditsioone ning teadvustab teistest rahvustest laste kultuuri eripära ja arvestab nendega.

     

KUS KÕIKI TEGEVUSI VALGUSTAB PÄIKESEKIIR.

PUHASTAB JA RIKASTAB VIHMASABIN,

ET IKKA JA JÄLLE SÜNNIKS VIKERKAAR,

MILLE IGA LAPS MEILT ELLU KAASA SAAB.

 

Keila Lasteaed Vikerkaar 2016/2017 õa. eesmärgid

TEL-i moto: Teeme tervisele tere!

Õppeaasta teema: Ettevõtlikult mängides ja õppides!

 

Õppeaasta suunad:

  • Koostöö ja suhtlemisoskus
  • Ettevõtlikkus
  • Kaasav haridus
  • Digimaailm ja meediakasvatus
  • Rahvusvaheline koostöö

 

Õppekasvatustöö eesmärgid:
 

1.      Koostöös väärtustame üksteist. Suhtlemise ja probleemide lahendamise oskus kujuneb teisi märgates ja tunnustades, tähelepanelikult kuulates, oma tundeid ja mõtteid selgelt väljendades, üksteisest mõistes ning kompromisse leides. 

 

2.      Mängulises õppekasvatustöös lähtutakse lapse enda ettevõtlikkusest ja loomingulisusest ning toetatakse lapse oskust oma ideid tegudeks muuta.

 

3.      Kõigil lastel on õigus ja võrdsed võimalused saada kvaliteetset alusharidust kodulähedases lasteaias. Arvestame laste erinevaid vajadusi ning rõhutame individuaalset eripära. Õppimine vastab laste, lastevanemate ja kogukonna ootustele.

 

4.      Meediapädevuse kujunemiseks vajaliku kriitilise mõtlemisoskuse suunamine toimub laste eakohastele mängulistele õppemeetoditele tuginedes.

 

5.      Alustatakse rahvusvahelist koostööd Erasmuse projekti raames ja leitakse ühine teema, mille kaudu saadakse teadmisi ning vahetatakse kogemusi alushariduse vallas.