KODUSUS

 

·  Lasteaia töötajad kasutavad Miki lasteaias olemasolevaid lapsesõbraliku kasvukeskkonna võimalusi (hubane maja, mitmekesiseid liikumisvõimalusi pakkuv territoorium) lapse arengut toetava koduse õhkkonna loomiseks.

·  Lasteaia töötaja hoolib lapsest, tema vanematest, käitub hoolivalt ning viisakalt.

·  Laps saab avaldada oma mõtteid, tundeid ja kogemusi kõigile la töötajatele.

·  Laps tunneb lasteaeda, teab mis teda ees ootab, seetõttu käitub vabalt ja julgelt, ei tunne hirmu.

·  Lasteaia ja kodu vahelise suhtlemise tulemusena on lasteaias ja kodus nõudmised lapse käitumisele ühesugused.

·  Laste ühtlustatud päeva ja nädalarütm lasteaias ja kodus annab lapsele kindlustunde ja teadmise, mis teda ees ootab.

 

ARMASTUS

 

·  Lasteaia töötaja on lapsi armastav, neile eeskujuks olev õrnust ja hellust jagav täiskasvanu.

·  Lasteaia töötaja on vastutustundlik iga lapse ja meeskonnaliikme suhtes.

·  Lasteaia töötaja oskab teisi ära kuulata, vältida konflikte tekitavaid olukordi.

·  Lasteaia töötaja püüab mõista ja arutada eriarvamusi, et paindlikult lahendada tekkinud probleeme.

·  Lasteaia töötaja saab hakkama impulsiivsete reaktsioonide ja raskete tunnete kontrolliga.

·  Lasteaia töötaja valitseb oma käitumist ja tundeid igas olukorras.

·  Lasteaia töötaja reageerib iga kaasinimese palvele heatahtlikult.

·  Lasteaia õpetaja loob koostöös perega usalduslikud suhted, mille aluseks on sõbralik käitumine, tahtmine kuulata ja mõista last ja vanemaid.

 

LOOVUS

 

·  Lasteaia töötaja pakub lastele võimalusi ise tegevusi algatada ja neile jõukohastele probleemidele või ülesannetele lahendusi otsida.

·  Lasteaia töötaja tunnustab laste mõtteid, ettepanekuid, ülesannete isikupäraseid lahendusi.

·  Lasteaia õpetaja innustab last ise mõtlema, järeldusi tegema, ülesandeid lahendama.

·  Lasteaia töötajad on avatud ja arenemishuvilised.

·  Lasteaia töötaja rikastab oma tööd uute võtete, vahendite ja metoodikaga.

·  Lasteaia töötaja lahendab ühisürituse organiseerimisel ettetulevaid probleeme parimal võimalikul viisil lähtuvalt oma vastutusalalt, pakub välja uudseid võimalusi ja lahendusi.

 

TURVALISUS

 

·  Lasteaia töötaja lähtub ümbruse kujundamisel laste ohutusest.

·  Lasteaia õpetaja arvestab rühma sisustamisel laste vanusega.

·  Laps on pidevalt täiskasvanu järelvalve all.

·  Lasteaia töötaja märkab abivajavat last ja osutab talle vajalikku tähelepanu ja abi.

·  Lasteaia töötajad suhtlevad lastega sõbralikult, loovad oma isiksuse kaudu turvalise ja koduse arengukeskkonna.

·  Lasteaia töötaja lahendab lastevahelise vägivaldsed ilmingud.

·  Lasteaia töötaja jälgib lasteaia ümbruse ohutust, ohu olemasolu korral teatab sellest vastavale töötajale juhul, kui omal jõul ei saa ohtu kõrvaldada.

·  Lasteaia töötajad oskavad anda esmaabi ja osalevad vajalikel koolitustel.

·  Lasteaia töötaja, märgates laste väärkohtlemise tunnuseid, teatab sellest lastekaitsespetsialistile.

·  Lasteaia õpetaja planeerib tasakaalustatud päevakava.

·  Lasteaia töötaja vestleb lastevanematega selgitamaks laste tervislikku seisundit (ohud, haigused)