Keila Lasteaed Vikerkaar kodukord

 

  1. Üldsätted

1.1.Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.

1.2.Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.3.Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.

1.4.Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

  1. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1.Lasteaed on avatud kell 7.00.- 19.00

2.2. Rühmad töötavad päevakava ja tegevuskava alusel, mis on koostatud laste ealistest vajadustest lähtuvalt. Rühma päeva- ja tegevuskavaga saab tutvuda rühmas.

2.3. Igapäevaseid õppe- ja kasvatustegevusi planeeritakse rühma õppeaasta tegevuskava ja lasteaia õppekava järgi, mis on igas rühmas olemas. Lapsevanemal on õigus tutvuda lasteaia õppekava, tegevuskava ja arengukavaga (dokumendid on avalikustatud lasteasutuse veebilehel).

2.4. Vanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides.

2.5. Soovime, et laps tuuakse lasteaeda hiljemalt kell 8.15, siis jõuab laps riietuda ja lasteaiapäeva sisse elada.                                                                                                                                                     

2.6. Palume lapsele tulla järgi hiljemalt kell 18.45, et laps jõuaks riietuda ja lasteaiast sulgemisajaks lahkuda.

2.7. Lapse turvalisust silmas pidades annab lapsevanem lapse hommikul isiklikult üle rühma töötajale olenemata lapse vanusest ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt. Kui lapsevanem  tuleb lapsele järele, siis peab ta kindlasti kontakteeruma rühma töötajaga. Rühma töötaja vastutab lapse eest seni, kuni lapsevanem on võtnud lapse ja teatanud rühma töötajale lasteaiast lahkumisest.

2.8. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule teavitades sellest eelnevalt rühma töötajat.

2.9. Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel  telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

2.10. Vanem teavitab rühma õpetajat hiljemalt kella 9.00, kui laps haigestub või ta mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda. Lapse puudumisest või haigestumisest palun teatada rühmaõpetajale hiljemalt kell 9.00. Lapsevanem saab teate edastada helistades rühmatelefonidele või lasteaia üldtelefonidele Vikerkaare majas: direktor - 6782282; õppealajuhataja - 6045299; kantseleitöötaja – 6220043 ning Sipsiku majas -604 5050

2.11. Palun teavitage rühmaõpetajaid oma kontaktandmete muutumisest (telefoninumbrid, e-mail, aadress jms).

2.12. Kui laps viibib lasteaia õuealal koos lapsevanemaga, siis vastutab lapsevanem oma lapse eest.

 

3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1. Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

3.2.  Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

3.3.  Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel  direktorit.

3.4. Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt diabeet) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.

3.5. Juhul, kui lapsel on  allergia, esitab lapsevanem rühmaõpetajale sellekohase arstitõendi ning sellega arvestatakse menüü koostamisel.

3.6. Kui teie laps vajab erihoolt või tähelepanu, teatage sellest kindlasti õpetajatele.

3.7. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel.

      3.8. Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid sh kamm, taskurätt, vajadusel  vahetuspesu.

3.9.  Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu. Rühmatoas on lapsel vajalikud vahetusjalanõud ja mugav riietus. Soovitavad on valida sandaletid, mis ei tee põrandatele musti triipe. Vahetusjalanõude kasutamisel on lapsel mugavam, kui ta saab nendega ise hakkama.

 

3.10.  Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

3.11. Lasteaeda tuleb laps puhtana ning puhaste ja tervete riietega. Eriti oluline on riiete ja jalanõude kinnituste korrasolek ja ohutus.Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

3.12. Liikumistundideks on vajalik spordiriietus (T-särk, põlvpüksid). Pikad juuksed soovitame liikumistundideks kinni panna.

3.13. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

3.14. Riideid ja jalanõusid on soovitav märgistada, et ära hoida asjade kadumist ja vahetusse minemist.

3.15. Lapsel on rühma garderoobis oma riiete hoidmiseks koht, mida tuleb korras hoida. Soovitame vanematel vähemalt iga nädala lõpus lapse riided ja muud kapis olevad asjad üle vaadata ning lasteaia jaoks mittevajalik  koju viia.

3.16. Ehted (kaelaketid, kõrvarõngad jms), mis on lapsele endale või teistele ohtlikud,  on lasteaias laste turvalisuse huvides keelatud.

3.17.Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja   vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

3.18. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused  lasteasutuse õues. Lasteaias viibivad lapsed õues 1-2 korda päevas. Talvel käivad õues 2-3a lapsed kuni -10 C ja aiarühma lapsed kuni -15 C (Madalama kui miinus 20 °C tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri ja madalama kui miinus 15 °C välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini). Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi veebilehel www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete alusel.

3.19.Lapse sünnipäeval pööratakse lasteaias sünnipäevalapsele tähelepanu talle õnnitluskaartide joonistamise ja kinkimisega ning ühislaulmisega. Sünnipäevalaps võib pakkuda mängukaaslastele vastavalt soovile kas puuvilju, komme, küpsiseid, kringlit jms.

 

4. Turvalisuse tagamine

4.1.  Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

4.2.  Lastele on seatud hoonest või territooriumilt väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori või õppealajuhataja loal ning lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt määratud isikuga.

4.3.  Laste lahkumine lasteasutuse ruumidest ja territooriumilt lasteasutuse töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuse ruumidesse on keelatud.

4.4.  Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

4.5.  Vanemad ja lasteasutuse töötajad sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

4.6.  Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteasutust teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.

4.7. Keelatud on parkida auto lasteaia väravate ette ( majandusvärav ja jalgvärav), see takistab juurdepääsu lasteaia territooriumile.

4.7.  Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest. Õppetööks mittevajalikke esemeid (mobiiltelefone jm tehnilisi vahendeid või varalist väärtust omavaid asju) lasteaeda kaasa ei võeta.

4.8. Lasteaed ei vastuta lasteaia õuealale  jäetud kelkude, tõukerataste jm esemete eest.

4.9.Turvalisuse huvides ei ole jalgratastega sõitmine lasteaia õuealal lubatud.

4.10. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

4.11. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

4.12. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma või lasteasutuse töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

4.13. Lastevanemate ja õpetajatevaheline meeldiv koostöö on aluseks laste kohanemisele ja turvatunde tagamisele lasteaias. See omakorda toetab lapse arengut ja loob meeldiva meeleolu terveks päevaks.

4.14. Palun tutvuge teadetega rühma infotahvlil, e-päevikus ELIISIS ja lasteaia kodulehel. Nende kaudu informeerime lapsevanemaid lasteaias toimuvatest sündmustest. Samuti on rühma stendidel tutvumiseks väljapanekud laste käeliste tegevuste töödest (joonistamine, maalimine, meisterdamine, voolimine) ja muudest tegemistest.

4.15. Küsimuste, murede, probleemide ja ettepanekutega pöörduge alati julgelt rühmaõpetaja, direktori või hoolekogu poole. Teiepoolsed ettepanekud lasteaia töökorralduse suhtes on igal ajal teretulnud.

 

Meeldivat koostööd soovides Vikerkaare lasteaiapere.