Teeme koos uue üldplaneeringu!

 

Hea Keila linna elanik ja lähinaaber,

 

Keila Linnavalitsus kutsub teisipäeval, 10. septembril , algusega kell 15 linnavalitsuse II korruse saali kõiki huvilisi kuulama Keila linnaruumilise visiooni tutvustust, arutelu heast linnaruumist ja osalema töörühmades, kus keskendutakse Keila linna keskuse ruumilistele probleemidele. Töötoas arutatakse, kuidas Keila kesklinna tekiks kvaliteetne linnaruum.  Keila ruumiline  visioon on aluseks Keila linna üldplaneeringu koostamisele.

 

Töötoa ajakava:

15-16 Tutvustus ja arutelu

Kohvipaus

16.30 -18 Töötoad

18.-19.30 Töörühmade ettepanekute arutelu

 

Keila linna üldplaneeringu uuringute ja lisade link:

https://www.dropbox.com/sh/u60jv9sog5x0xou/AAAvIKSj77jZzrUJ3loZoc2ka?dl=0

 

Kas Keila keskuses soodustada elanike ja töökohtade lisandumist?

Kuhu ehitada uut hoonestust?

Kui kõrge võiks olla Keila keskuse hoonestus?

Kas keskuse hooned peaks olema tavalisest esinduslikumad? 

Kus ja kuidas keskuses elavdada väikekaubandust?

Kas keskusesse on vaja suuremaid ärisid ja toidupoodi?

Kuhu võiks planeerida kino, kuhu turuhoone?

Kas Keila kesklinn vajab inimsõbralikku linnaväljakut?

Kas Keila jõe kallas võiks olla aktiivse keskuse osa?

Kuidas parandada kesklinnas liikumist igal viisil (jalgsi, jalgrattaga, ühistranspordiga, autoga)? 

Kas keskus vajab sõidukiiruse vähendamist, autodele sulgemist või hoopis sõiduteede laiendamist?

Kui palju vajab keskus ruumi autode parkimiseks või peatumiseks?

Kas ülepääsemine raudteest erinevates kohtades on tähtis?

Kas raudteejaamast peab pääsema mugavalt jalgsi igale poole?

 

 

6.novembril 2018 toimunud Keila linna Üldplaneeringu koostamise tutvustavale avakoosoleku slaidid.

 

Keila linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamise eesmärgiks on Keila linna ruumilise arengu põhimõtete kujundamine kooskõlas Keila linnas kehtivate strateegiliste dokumentidega ning ruumilise arenguga kaasneda võivate mõjude hindamine ning selle alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmine.

Keeruline lause, mis üldjoontes määrame ära linnas potentsiaalsed elamualad, ettevõtlusalad. Arutame miljöö temaatikat kesklinnas, hoonete kõrgusi, kitsendavaid tingimusi  ehitusel jne.

Keila linnavalitsus alustas üldplaneeringu koostamise protsessiga sellel 2018 aastal. Hange läbi viidud, koostööpartner Entec Eesti OÜ välja valitud, kelle puhul on tegemist väga kogenud konsultandiga. Eriti head meelt teeb see, et kaasatud on ka 2002 aastal kehtestatud üldplaneeringu koostajad.

Kehtiv üldplaneering on aastast 2002 ning vajab uuendamist. Selle otsuse tegi Keila linnavolikogu 27.03.2018 ning korraldas Keila linnavalitsust seda läbi viima.

Koostöös konsultantidega oleme üle vaadanud üldplaneeringu koostamise kavandi ning moodustanud töögrupid, kes siis lähevad süvitsi vastava teemaga. Töögruppe on 3 tk -  miljööalade, avalike alade võrgustiku ja rohevõrgustiku teemadega tegelev ja maakasutus- ja ehitustingimuste määramisega tegelev töörühm; transpordivõrgustiku ja infrastruktuuri planeerimisega tegelev töörühm; ettevõtluse arengu töörühm.

Hetkel tegeletakse keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande lähteseisukohtade koostamisega. Lisaks on esimesed koosolekud olnud erinevate töögrupil. Kõik on alles algusjärgus ning kaardistatakse olemasolevat olukorda ja kogutakse materjali erinevatelt ametitelt (nt Maanteeamet).

Lisaks arutame koostöös kodanikega läbi kõik teemad, nii avalikel aruteludel kui ka töö käib küsitluste koostamisega. Peatselt valmib küsitlusleht, mida saavad soovijad täita.

Kõik kellel soovi kaasa rääkida saab seda teha kas avalikel koosolekutel või saab oma tähelepanekuid kirjutada Keila  linnavalitsuse üldmeilile klv@keila.ee. Esialgset ajakava on kättesaadav Keila linna kodulehelt www.keila.ee (Hetkel  oluline)

ÜLDPLANEERINGU KOOSTAMISE AJAKAVA

 

Tabel 2. Keila linna ÜP ja KSH koostamise ajakava

Keila linna üldplaneering (ÜP) ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) koostamise etapp

Eeldatav toimumisaeg

Üldplaneeringu ja KSH algatamine

27. märtsi 2018

ÜP ja KSH koostamise alustamine, ÜP aluseks olevate lähtematerjalide koondamine, töö algus

Juuli - august 2018

Algandmete kogumine. Ametkondadelt info küsimine. Lähteseisukohtade täpsustamine ja koostamine. KSH väljatöötamise kavatsuse koostamine

September - oktoober 2018

ÜP lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse eelnõu kohta ettepanekute küsimine [1]

November 2018

ÜP lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse eelnõu kohta esitatud ettepanekute läbivaatamine ja sisseviimine

Detsember 2018

ÜP lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse avalikustamine Keila Linnavalitsuse veebilehel

Jaanuar 2019

Vajalike analüüside ja eksperthinnangute koostamine

August 2018 – jaanuar 2019

ÜP ja KSH aruande eelnõu koostamine

ÜP eskiislahenduse väljatöötamine (maakasutuse ja ehitustingimuste läbi töötamine töörühmades; maa-alade reserveerimise üle vaatamine; kaardi koostamine)

Veebruar –

märts  2019

KSH aruande eelnõu koostamine

Veebruar –

märts  2019

ÜP ja KSH aruande menetlemine

ÜP ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek [2]

Juuli - august 2019

ÜP ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu [3]

September –

oktoober 2019

ÜP ja KSH aruande eelnõu täiendamine tulenevalt avalikustamise tulemustest ja tulemuste ülevaate avaldamine. Tutvustamine volikogu komisjonides.

September –

oktoober 2019

ÜP ja KSH aruande eelnõu kooskõlastamine ja arvamuse andmine

November 2019 –

aprill 2020

 

ÜP ja KSH aruande vastuvõtmine

 

Mai 2020

ÜP avalikustamine

ÜP avalik väljapanek [4]

Juuni - juuli 2020

Ettepanekute läbitöötamine ja vastuste koostamine

August 2020

ÜP avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu [5]

September –

oktoober 2020

ÜP avaliku arutelu tulemiste arvestamine ja informatsiooni avaldamine [6]

November  2020

Üldplaneering esitamine heakskiitmiseks Rahandusministrile [7]

Üldplaneeringule heakskiidu andmise otsustamisel valdkonna eest vastutav minister kontrollib keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluse ja planeeringu vastavust õigusaktidele

Detsember 2020 - veebruar 2021

 

Heakskiidetud ÜP esitamine kehtestamiseks. ÜP kehtestamine

 

Märts 2021

 

[1] Asjakohastel asustustel (PlanS §76 lg 1, 2) on ettepanekute esitamiseks aega vastata 30 päeva

[2] Kestab vähemalt 30 päeva; sellele eelneb avalikust väljapanekust teatamine planeerimisseaduse §76 lg 1 ja 2 nimetatud isikutele ja asutustele hiljemalt 14 päeva enne avaliku väljapaneku algust.

[3] Korraldatakse 45 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist (PlanS §83 lg 1).

[4] Kestab vähemalt 30 päeva väljapaneku algusest avalikustatakse teade hiljemalt 14 päeva enne avaliku väljapaneku algust (PlanS §87).

[5] Korraldatakse 45 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist (PlanS §88 lg 1).

[6] Avaldatakse informatsioon 30 päeva jooksul avaliku arutelu toimumise päevast avates  (PlanS §89).

[7] Minister kiidab ÜP heaks või keeldub ÜP heakskiitmisest 60 päeva jooksul (PlanS §90 lg 2).