Lähtuvalt KLS § 24 on lasteaia  hoolekogu ülesanded järgnevad:

(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

(2) Lasteasutuse iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Lisaks neile nimetab valla- või linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla või linna huvidele. Juhataja esitab hoolekogu koosseisu valla- või linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

(3) Hoolekogu:
1) kuulab ära juhataja aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) annab juhatajale ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3) teeb juhatajale ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

(4) Hoolekogul on õigus saada juhatajalt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

(5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

(6) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või juhataja ettepanekul.

 

Hoolekogu koosseis 2019/2020. õppeaastaks

Lapsevanemate esindajad: Vikerkaare maja  
  Eron Adoberg  Sinilind rühm
  Jarmo Johkem Pöial-Liisi rühm
  Darja Voog Pipi rühm
  Mari Lepik Metsluiged rühm
  Hannes Kalmus Arabella rühm
  Kristo Künnapas  Pääsupesa rühm
  Nele Lepikson Nublu rühm
  Karin Gross  Merineitsi rühm             
  Kätriin Tamm  Naksitrallid-Rõõmupallid rühm
  Marju Rajaste  Mummid rühm
  Mari-Liis Reile  Tuhkatriinu rühm
  Keity Kaev Lotte rühm
  Elisa Zirul  Poku rühm
  Marko Peris  Murumunad rühm
  Sipsiku maja  
  Sandra Tali  Sipsik rühm
  Gethe Kooli Naksitrallid rühm
  Eva-Liis Niit Krõll rühm
  Triin Nolo  Lepatriinu rühm
Õpetajate esindajad: Aune Seppel Vikerkaare maja
  Kaidi Kink  Sipsiku maja
Keila linna esindaja: Elmet Puhm