Riigikogu valimistest Keilas

 

Riigikogu valimispäev on 3.märtsil.

Oma eelistust saab välja näidata juba varem.

 

E-hääletamine algab 21.veebruaril kell 9.00 ja lõpeb 27.veebruaril kell 18.00 www.valimised.ee

21.-24.2.2019 toimub eelhääletamine riigi valimisteenistuse määratud hääletamiskohtades https://www.valimised.ee/et/riigikogu-valimised-2019/maakonnakeskuste-valimisjaoskonnad

25.-27.2.2019 toimub eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades.

Oma valimisjaoskonna kohta sai valimisõigusega isik teada valijakaardilt või aadressi järgi keskkonnast https://valimised.rahvastikuregister.ee/

 

Keilas asuvad valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr 1

Keila Kultuurikeskuses Keskväljak 12

Telefon 5411 0020

Eelhääletamise päevadel 25-27.02.2019 kell 12.00-20.00 ja valimispäeval 03.03.2019 kell 9.00-20.00.    

Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda, sh korraldatakse hääletamist valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.

Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Keila linna täpsusega.

 

Valimisjaoskond nr 2

Harju maakonnaraamatukogus Ehitajate tee 1

Telefon 5411 0021

Eelhääletamise päevadel 25-27.02.2019 kell 12.00-20.00 ja valimispäeval 03.03.2019 kell 9.00-20.00

 

Kandidaatide nimekirja leiab: https://rk2019.valimised.ee/et/candidates/district-4-candidates.html

• Kodus hääletamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus  või helistada  Keila Linnavalitsusele või elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile.  Valimispäeval saate esitada taotluse ka Teie valimisjaoskonna telefonil kella 9.00-st kuni 14.00-ni. Vabas vormis kirjutatud taotluses peab olema märgitud kodus hääletamist sooviva isiku nimi, isikukood, aadress, telefoninumber ja kodus hääletamise põhjus.

• Valimisjaoskonda võtke kaasa isikut tõendav dokument (nt isikutunnistus, pass, juhiluba). Valijakaarti ei ole vaja kaasa võtta.

• Täitke hääletamissedel hääletamiskabiinis.

• Teie poolt hääletamissedelile kirjutatud kandidaadi registreerimisnumbrit ei tohi parandada, küsige komisjonilt uus sedel.

• Hääletamissedelit ei tohi hääletamisruumist välja viia.

• Te saate hääletada kandidaatide poolt, kes on üles seatud Teie rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgses valimisringkonnas.

• Kui Teie valimisotsust püütakse vara või muu soodustuse lubamise või andmisega mõjutada, teavitage koheselt politseid. Nii aitate kaasa valimiste ausale läbiviimisele.

 

TEADAANNE!

HÄÄLTE ÜLELUGEMINE 4. MÄRTSIL 2019 Riigikogu 2019. aasta valimisel antud häälte ülelugemine toimub 4. märtsil 2019 algusega kell 10.00 Keila Linnavalitsuse majas aadressil Keskväljak 11, Keila linn, teisel korrusel asuvas saalis. Vaatleja meelespea: 1) Igaühel on õigus vaadelda valimiskomisjonide ja valimiste korraldajate tegevust ja toiminguid. 2) Vaatleja peab enne vaatlemise alustamist end esitlema. 3) Vaatleja ei või segada valimiskomisjoni ega valimiste korraldaja tööd ega osaleda valimiskomisjoni või valimiste korraldaja pädevuses olevates toimingutes. 4) Kui ruumipuudusel ei ole võimalik tagada kõigile vaatlejatele võrdseid tingimusi toimingute jälgimiseks, toimub vaatlemine valimiskomisjoni või valimiste korraldaja korralduste kohaselt.