« Tagasi

Keila Linnavolikogu 23.istung

Keila Linnavolikogu 23. istung toimus teisipäeval, 27. augustil 2019.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

 

Päevakorras:

1.            Linnapea aruanne

2.            Eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava 2020-2023 uue redaktsiooni kinnitamine

Keila Linnavolikogu võttis vastu Keila linna eelarvestrateegia 2020-2023 "Keila linna arengukava aastateks 2013-2025" osana  ning  "Keila linna arengukava aastateks 2013-2025" tegevuskava aastateks 2020-2023.

 

3.            Keila linn Jõe tn 57b ja 57c DP algatamine lähteseisukohtade kinnitamine ning KSH mittealgatamine

Keila Linnavolikogu otsustas algatada detailplaneeringu koostamise 34367 m² suurusele Jõe tn 57b ja 364 m² suurusele 57c kinnistutele ning lähialale eesmärgiga muuta maa sihtotstarve ja rajada kaasaegne elamupiirkond, jagada maa-ala kruntideks ning määrata nendele kruntidele maakasutustingimused ning ehitusõiguse ulatus, kujad, kitsendused ja servituudi vajadused ning heakorrastuse, haljastuse, parkimis- ja liikluskorralduse põhimõtted ning tehnovõrkude ja servituutide vajadused ning seada keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Lähiala on vajalik käsitleda teeühenduste planeerimiseks Kaare tänavani, raudtee perspektiivse ülekäiguni (ülekäik sealhulgas), vajadusel Tähe tänavani ja samuti rekreatsioonirajatiste planeerimiseks Kaare tn 4 maaüksusele. Planeeringuala suurus on ca 6 ha.  Detailplaneering koos vajalike uuringutega peab avalikest huvidest lähtuvalt tagama piirkonnas võimalikult kvaliteetse ja tasakaalustatud elukeskkonna (hoonestus, liikluskorraldus, haljastus, taristu jm) kavandamise, käsitlema eskiislahenduse staadiumis erinevaid alternatiive, analüüsima ning arvestama liikluskorralduse arenguperspektiividest tulenevaid võimalusi ning mõju elukeskkonnale.

 

4.            Nõusoleku andmine eraüldhariduskoolile tegevuskulutoetuse eraldamiseks

Keila Linnavolikogu andis Haridus- ja Teadusministeeriumile nõusoleku Waldorfkool Läte pidajale mittetulundusühingule Haridus- ja Kultuuriselts Läte tegevuskulutoetuse eraldamiseks. 2008.aastal avatud koolis õppis  2018/2019. õppeaastal 52 Keila linna õpilast, oma haridusteed alustab 2019/2020. õppeaastal 4 Keila linna last.

 

5.            Omafinantseeringu suurendamine ja volituse andmine

Linnavolikogu otsustas suurendada ERF projekti nr 2014-2020.2.05.18-0058 "Kogukonnas elamise teenuskohtade loomine Keila linnas" omafinantseeringut täiendavalt 80 000 euro ulatuses projekti käibemaksuga maksumusest perioodil 2019. aasta kuni 2020. aasta. Rahastuse saanud projekti kogumaksumus on 392 500 eurot, millest toetusena on eraldatud 333 600 eurot. Keila Linnavalitsus viis 2018. a 24. augustist kuni 1. oktoobrini läbi ehitushanke, mis tuli tunnistada nurjunuks, kuna mõlemad esitatud pakkumused ületasid hanke eeldatavat maksumust.  10.05.2019 kuni 10.06.2019 viis linnavalitsus läbi teistkordselt ehitushanke, mille käigus esitati ainult 1 pakkumus maksumusega 469 977,60 eurot (sh käibemaks). Seega suureneb projekti kogumaksumus ning Keila linnal on vaja suurendada enda poolt tasutavat osa ligikaudu 80 000 euro võrra, et oleks võimalik sõlmida hankeleping ühispakkumuse esitanud AS-ga EVIKO ja EVIKO Ehitus OÜ-ga. Projekti raames projekteeritakse ja ehitatakse maja, mille suurus on 250 – 300 m2. Hoone kahes tiivas (või kahel korrusel) asuvad 10-le kliendile mõeldud kaks grupikodu, kus kummaski elab 5 klienti. Kogukonnas elamise teenuse osutamiseks ehitatud maja oleks säästliku ja praktilise lahendusega, maja juurde peaks kuuluma ka väike aed, kus teenusel olevad kliendid saaksid oma võimetekohast tööd teha. Kogukonnas elamise teenus (KET) on raske või sügava psüühikahäirega inimestele mõeldud eluasemeteenus, kus elatakse grupikodus koos perena. Selline teenus sobib eelkõige vaimupuudega inimestele, kes vajavad abi ööpäevaringselt oma elu korraldamisel, kuid ei vaja ööpäevaringset valvet. Elatakse koos grupikodus (10 klienti), iga kliendil on oma magamistuba ning viiese grupi peale on ühine köök ja elutuba.

 

6.            Keila linna eelarvest vabaühenduste toetamise kord

Keila Linnavolikogu kehtestas teisel lugemisel Keila linna eelarvest vabaühenduste toetamise korra, mis hakkab asendama seni kehtinud "Keila linna eelarvest kultuuritegevustoetuste maksmise korda". Toetust saavad uue korra alusel erinevalt varasemast taotleda vaid juriidilised isikud/ seltsingud, kuna korra eesmärk on julgustada inimesi ühendusi looma ja koos tegutsema. Reaalselt selline taotlejate ringi kitsendamine tegevust ei piira, kuna senise kogemuse põhjal on füüsilisest isikust taotlejaid väga vähe. Uues korras on ühe toetuse liigi, s.o. projektitoetuse asemel 3 toetusliiki – tegevustoetus, projektitoetus ja ühekordse tegevuse toetus.

 

7.            Audiitori määramine

Keila Linnavolikogu määras audiitoriks Keila linna 2019-2020. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiseks Grant Thornton Baltic OÜ.

 

8.            Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine

Linnavolikogu kinnitas  Keila Linnavolikogu kultuurikomisjoni koosseisus esimees Erki Fels, aseesimees Ivar Krustok ning liikmed Margus Välja, Karl Olaf Loog, Merle Liivand, Kertu Lepiksaar, Katrin Sassi, Henry Heinleht ja Keiu Valge.