« Tagasi

Keila Linnavolikogu 22. istung

Keila Linnavolikogu 22. istung toimub teisipäeval, 18. juunil 2019.a kell 18.00 Laulasmaa Spa konverentsisaalis.

 

Päevakorras:

  1. Linnapea aruanne
  2. Informatsioon Läte Kooli tegevusest ja ülevaade uue asukoha alternatiividest.

Linnavolikogu kuulas informatsiooni Lätte koolile pakutavatest asukohtade alternatiividest. Haridus- ja Kultuuriselts Läte on uurinud Keila linnalt võimalust ehitada Waldorfkooli Läte tarbeks Keila linna uue koolimaja. Praegu asub kool Keskväljak 15, rendilepingu lõppemiseni on aega 3 aastat. Haridus- ja kultuuriselts Läte soovib ehitada 2-korruselise koolimaja, netopind 2500m2 ehk siis ehitusalune pind 1250m2, arvestuslikult 225 lapsele (9 klassikomplekti). Läbirääkimised linna ja Lätte vahel jätkuvad.

3. Keila linna arengukava aastateks 2013-2025  tegevuskava muudatuste ja eelarvestrateegia heakskiitmine ja avalikustamine.

Keila Linnavolikogu kiitis heaks Keila linna arengukava aastateks 2013 - 2025 tegevuskava muudatused ja eelarvestrateegia aastateks 2020 - 2023 ja otsustas avalikustada need Keila linna veebilehel ja linnakantseleis 25. juunist kuni 31. juulini 2019.  Ettepanekuid tegevuskavale ja eelarvestrateegiale saab esitada avaliku väljapaneku kestel kuni 31. juuli 2019 kella 16.30-ni kirjalikult Keila Linnavalitsusele aadressil Keskväljak 11, Keila 76608 või e-posti aadressil klv@keila.ee. Keila linna arengukava aastateks 2013 - 2025 tegevuskava muudatuste ja eelarvestrateegia aastateks 2020 – 2023 avalik arutelu toimub 13. augustil 2019 kell 18 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis.

 

4. Keila linna eelarvest vabaühenduste toetamise kord

Keila Linnavolikogu luges esimest korda Keila linna eelarvest vabaühenduste toetamise korda, mis vastuvõtmisel hakkab asendama tühistatud linnavolikogu 2010. a määrusega nr 19 kehtestatud "Keila linna eelarvest kultuuritegevustoetuste maksmise korda". Seni kehtiva korra kõige suurem miinus oli, et kõik taotlused ei kvalifitseeru projektitoetuseks ja komisjonil on keeruline põhjendada toetuse eraldamist või mitte eraldamist. Lisaks tekib aasta sees vajadus uusi üritusi või tegevusi toetada, kuid kehtiva korra alusel ei ole võimalik seda teha. Toetust saavad uue korra alusel erinevalt varasemast taotleda vaid juriidilised isikud/ seltsingud, kuna korra eesmärk on julgustada inimesi ühendusi looma ja koos tegutsema. Reaalselt selline taotlejate ringi kitsendamine tegevust ei piira, kuna senise kogemuse põhjal on füüsilisest isikust taotlejaid väga vähe (mõnel aastal 1, mõnel aastal mitte ühtegi). Muu hulgas on uues korras ühe toetuse liigi, s.o. projektitoetuse asemel 3 toetusliiki – tegevustoetus, projektitoetus ja ühekordse tegevuse toetus. On ettepanek, et määrus jõustuks 1. jaanuaril 2020.

 

5.Harju Maakonnaraamatukogu põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine

6. Harju Maakonnaraamatukogu kasutamise eeskirja muutmine

Keila Linnavolikogu kinnitas Harju Maakonnaraamatukogu uue põhimääruse ja muutis raamatukogu kasutamise eeskirja.

Raamatukogu kasutamise eeskirjades muudeti paragrahve Lugejaks registreerimine ja  Kojulaenutus, et viia need kooskõlla Kultuuriministri määruses „Rahvaraamatukogude töökorralduse juhend" tehtud muudatustega