« Tagasi

Keila Linnavolikogu 18. Istung

Keila Linnavolikogu 18. istung toimus teisipäeval, 26. veebruaril 2019.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

 

Päevakorras

1.            Linnapea aruanne

2.            Ülevaade Päästeameti tegevusest

3.            Ülevaade üldplaneeringuga seotud töödest

Keila Linnavolikogu istungil oli juttu üldplaneeringuga seotud töödest. Keila linna kodulehel on avaldatud üldplaneeringu küsitluse kokkuvõte, mille leiab  SIIT

 

4.            Ettepanekud Saue valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse kohta ning info edastamine kaardimaterjali koostamiseks

Keila Linnavolikogu võttis teadmiseks eelnevalt ja otsuse vastuvõtmise päeval lingil https://pilveke.sauevald.ee/s/a06Bn8mQkHCjbIi  esitatud informatsiooni ja tegi rida ettepanekuid Saue valla üldplaneeringu lähteseisukohtadele ja KSH väljatöötamise kavatsusele. Keila linnavolikogu soovitas täpsustada Keila lõunapoolse ümbersõidu trassi vastavalt Maanteeameti 24.10.2018 saadetud andmetele ja linna ümbersõidu äärse piirkonna lahendada pakuti koostööd. Omalt poolt lisas volikogu soovi näidata üldplaneeringu joonisel linna ümbersõidu Keila linna poole jääv ala rekreatsioonialana. Linnavolikogu tegi ettepaneku näidata üldplaneeringu joonisel maagaasi D-kategooria torustiku asukoht, arvestada esialgu 35 kV keskpingeliini koridoris 110 kV perspektiivi. Linnavolikogu soovitas arvestada ka Keila Linnavolikogu 31. mai 2016 otsuse nr 20„ Piiride muutmise ettepaneku tegemine Keila vallale, Saue vallale ning Harku vallale" preambulis toodud asjaoludega ning punktis 3 toodud ettepanekuga Valingu ja Tuula küla võimaliku liitmise osas tulevikus Keila linna haldusterritooriumiga.

 

5.            Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste põhimääruste kinnitamise ja muutmise kord

LInnavalitsus võttis eelnõu tagasi.

 

6.            Keila Ühisgümnaasiumi ümberkorraldamine

Keila Linnavolikogu otsustas korraldada Keila Ühisgümnaasium tegevuse ümber nii, et  Keila Ühisgümnaasiumi senine tegutsemisvorm (ühe asutusena tegutsev põhikool ja gümnaasium) muutub alates 1. septembrist 2019. Gümnaasiumiosa tegevus lõpetatakse 31. augustil 2019.  Kool jätkab alates 1. septembrist 2019 tegevust põhikoolina. Alates 1.septembrist 2019 on Keila Ühisgümnaasiumi uus nimi Keila Põhikool. Keila Linnavalitsusel tuleb moodustada Keila Ühisgümnaasiumi ümberkorraldamise komisjon ja koostöös Keila Ühisgümnaasiumiga valmistada ette kooli ümberkorraldamisega seonduvad dokumendid ning läbi viia kõik toimingud, mis on vajalikud käesoleva ülesande täitmiseks. Käesoleval 2018/2019 õppeaastal vastuvõttu mittestatsionaarsesse õppe 10. klassi ei toimunud. Õpilaste arvud mittestatsionaarses õppes viimastel aastatel on olnud järgnevad: 2014/2015- 36 õpilast, 2015/2016- 30 õpilast, 2016/2017- 28 õpilast, 2017/2018-30 õpilast, 2018/2019- 16 õpilast. Käesoleval õppeaastal on mittestatsionaarses õppes 9. klassis 5 õpilast, 11. klassis 2 õpilast ja 12. klassis 9 õpilast. Sellel õppeaastal õpib mittestatsionaarses õppes ainult 2 õpilast, kelle elukohaks Rahvastikuregistri järgi on Keila linn. Ümberkorraldamisele on andnud nõusoleku Keila Ühisgümnaasiumi hoolekogu ja heaks kiitnud õpilasomavalitsus.

 

7.            Keila linna tunnustusavalduste andmise korra muutmine

Keila Linnavolikogu luges esimest korda oma 29. novembri 2016 määrusega nr 24 kehtestatud „Keila linna tunnustusavalduste andmise korda" muutmise eelnõud. Eesmärk on täpsustada kandidaatide esitamise kuupäevi ja kultuuripreemia määramise detaile.

 

8.            Rahvakohtunikukandidaatide valimine

Keila Linnavolikogu valis salajasel hääletusel rahvakohtunikukandidaatideks Elena Viirlaiu ja Maie Kivi.