« Tagasi

Keila Linnavolikogu 38. istung

Keila Linnavolikogu 38. istung toimus teisipäeval, 22. detsembril 2020.a kell 18.00 kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemis VOLIS, mida toetas elektrooniline süsteem ZOOM ning Keila Linnavalitsuse saalis.

 

Päevakorras:

1.            Linnapea aruanne

2.            Keila linna 2021. aasta eelarve vastuvõtmine

Keila Linnavolikogu võttis vastu  Keila linna 2021. aasta koondeelarve  ja kinnitas Keila linna 2021. aasta eelarvest makstavate toetuste määrad .

Keila linna 2021. aasta eelarves on planeeritud tulusid 18,1 miljonit eurot, mis on 2,85 protsenti vähem kui 2020. aastal. Suurim tululiik on maksutulud, mis moodustavad 63,03 protsenti põhitegevuse tuludest. Maksutuludest moodustab üksikisiku tulumaks 11 300 000 eurot, maamaks 150 000 eurot ja reklaamimaks 10 000 eurot. 2021. aasta üksikisiku tulumaksu laekumine on kavandatud 2020. aasta planeeritud laekumisega samas summas. Maamaksu laekumise prognoosimisel on arvestatud viimaste aastate tegeliku laekumisega ja samuti maade munitsipaliseerimise protsessiga.

Haridusele on planeeritud 11 miljonit eurot, valdkonnale vabaaeg, kultuur, sport ja religioon 2,26 miljonit, sotsiaalsele kaitsele 1,7 miljonit ning üldisteks valitsemiskuludeks 1,26 miljonit eurot. Keila Linnavalitsuse kulud vähenevad võrreldes 2020. aastaks kinnitatuga ligikaudu 26,59 protsenti sh personalikulud vähenevad 33,42 protsenti ja majandamiskulud vähenevad 3,94 protsenti. Personalikulude vähenemine on tingitud majandus-, hariduse ja sotsiaalvaldkonnas töötavate ametnike ja töötajate töötasu ja maksukulude planeerimisest vastavate tegevusalade personalikuludesse.

2021.aastal makstakse Keilas sünnitoetust 400 eurot lapse kohta;  eestkostel oleva lapse toetust 50 eurot lapse kohta kuus; erivajadusega lapse transpordi toetust kuni 160 eurot igas kuus millal toimub õppetöö,( isikliku sõiduauto kasutamise korral 0,11 eurot  kilomeetri kohta); suure pere toetust – 50 eurot lapse kohta aastas; lastega pere toetust kuni 150 eurot lapse kohta aastas; laste huviringi- ja laagritoetust kuni 200 eurot lapse kohta aastas; ravimitoetust kuni 50 eurot kvartalis; muudel põhjendatud juhtudel eraldatav toetust kuni 400 eurot aastas; koolieelse lasteasutuse osalustasu toetust kuni 70 eurot lapse kohta kuus; juubelitoetust 50 eurot juubilari kohta; esmakordselt kooli mineva lapse toetust – 120 eurot lapse kohta; matusetoetust 240 eurot lahkunu kohta; puudega lapse hooldajatoetust 70 eurot lapse kohta kuus ning täisealise isiku hooldajatoetust 70 eurot hooldatava kohta kuus. Eralastehoiu ja eralasteaia toetuse kehtestatav piirmäär  on kuni 380 eurot ühe lapse kohta kuus

 

3.            Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuuri ja koosseisu muutmine

Linnavolikogu muutis oma 26. veebruari 2013 määrust „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur, teenistuskohtade koosseis ja teenistujate palgajuhend", mille tulemusel on linnavalitsuses kokku 37 teenistuskohta, neist ametnikke 24 ja töökohti 13.

 

4.            Rahalise kohustuse võtmine ja ühishankes osalemine

Linnavolikogu otsustas tagada Keila-Pääsküla raudtee ja Tuula tee ristumiskohas jalakäijate tunneli rahastamine 50 % ulatuses AS Eesti Raudtee poolt korraldatava vastava ehitushanke edukaks tunnistatud pakkumuse käibemaksuta maksumusest, kuid mitte rohkem kui 250 000  euro suuruses summas, mis tasutakse 3 aasta jooksul, perioodil 1.01.2021 kuni 31.12. 2023, tingimusel, et AS Eesti Raudtee teeb Keila Linnavalitsusega igakülgset koostööd raudteemaale piirdeaedade rajamisel Keila linnas, võttes arvesse liikumisteid põhja ja lõuna suunas. Samaga volitas volikogu Keila Linnavalitsust sõlmima AS-ga Eesti Raudtee kokkulepet riigihanke korraldamiseks nimetatud jalakäijate tunneli ehitamiseks, samuti sõlmima muid vajalikke kokkuleppeid ning tegema toiminguid, mis on vajalikud Tuula tee jalakäijate tunneli rajamiseks.

 

5.            Keila Linnavolikogu 27. augusti 2019 määruse nr 9 „Keila linna eelarvest vabaühenduste toetamise kord" muutmine

Keila Linnavolikogu muutis oma 27. augusti 2019 määrust nr 9 „Keila linna eelarvest vabaühenduste toetamise kord", et laiendada Keila linnas kogukonnale vajaliku ühekordse tegevuse toetuse ja projektitoetuse saajate ringi. Muudatuse üks eesmärk on ka inimeste ettevõtlikkusele julgustamine.  Määrus on ümber sõnastatud selliselt, et kogukonna tegevuse läbiviimiseks saavad lisaks Keila linna osaluseta mittetulundusühingule, sihtasutusele, seltsingule ja nende isikute võrgustikule toetust taotleda Keila linna osaluseta osaühing ning füüsilisest isikust ettevõtja ja nende isikute võrgustik.