« Tagasi

48.nädal 2020

 

Esmaspäev, 23.november:

Pae tänaval algas kauaoodatud asfalteerimine. Kuu lõpuks peaks töö valmis saama. Kaugküttetrass, mille pärast pool suve Pae tänav üles oli kaevatud, töötab juba paar nädalat. Õhtul käivitati ka uuesti ehitatud Pargi tänava magistraaltrass.

Tervisekeskuses oli doonoripäev.

 

Teisipäev, 24.november:

Keila Linnavolikogu 37. istung toimub teisipäeval, 24. novembril 2020.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

Keila Linnavolikogu otsustas tagada Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu koostamise kaasfinantseeringu Keila linna eelarvest 50 000 euro suuruses summas perioodil 1.01.2022. kuni 31.12.2028. Regionaalrongiliikluse perspektiiv suunal Ülemiste-Paldiski/Turba (Haapsalu)-Ülemiste võimaldaks igapäevast kiiret, mugavat ja keskkonnasäästliku töörännet ning parandaks ühtlasi Tallinna lennujaama, Rail Balticu Ülemiste reisiterminali ning muude teenuste ja töökohtade kättesaadavust ühistranspordiga. Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse 12.02.2020 otsuse põhjal tellis HOL Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu alustamise võimaluste kindlaks tegemiseks selle raudtee eriplaneeringu lähteülesande koos planeeringu koostamise hinnakalkulatsiooni ja ajakavaga.

Keila Linnavolikogu võttis vastu Keila linna eelarvestrateegia 2021-2024 "Keila linna arengukava aastateks 2013-2025" osana ning "Keila linna arengukava aastateks 2013-2025" tegevuskava aastateks 2021-2024.

Keila linnavolikogu võttis vastu Keila linna 2020. aasta eelarve II lisaeelarve kogumahus 1 673 737 eurot. Seoses ülemaailmse pandeemia COVID-19 mõjudega majandusele on konservatiivsest eelarvestrateegiast lähtuvalt põhjendatud üksikisiku tulumaksu laekumisest maksutulu vähendamine summas 300 000 eurot. Sihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 38 056 eurot. Vastavalt toetusfondi lisavahendite eraldamisele suurendatakse mittesihtotstarbeliste toetuste tulusid 11 052 euro võrra . Eelarve tulusid suurendatakse 1 963 229 euro võrra, millest enim, 590 000 eurot tuleb COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks.

Linnavolikogu kehtestas sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra Keila linnas. Määrusega sätestatakse Keila linnas sotsiaalhoolekande seadusega kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmine ning isikutele sotsiaalkaitse tagamiseks Keila linna eelarve ja riigieelarve vahenditest makstavate rahaliste hüvitiste (edaspidi toetus) ning mitterahaliste hüvitiste (edaspidi teenus) kirjeldus, rahastamine ning nende taotlemise tingimused ja kord.

Keila linna poolt korraldatavad ja osutatavad sotsiaalteenused on koduteenus, väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus, tugiisikuteenus, täisealise isiku hooldus, isikliku abistaja teenus, varjupaigateenus, turvakoduteenus, sotsiaaltransporditeenus, eluruumi tagamine, võlanõustamisteenus, lapsehoiuteenus, asendushooldusteenus, järelhooldusteenus, päevahoiuteenus ning muud täiendavad vajaduspõhised sotsiaalteenused, mille eesmärk on osutada abivajajatele muid toetavaid sotsiaalteenuseid, mis tulenevad isiku tegelikust vajadusest. Sotsiaaltoestused on perekonna sissetulekust mittesõltuvad ( sünnitoetus, esmakordselt kooli mineva lapse toetus, suure pere toetus, juubelitoetus, eestkostel oleva lapse toetus, Erivajadusega lapse transporditoetus, hooldajatoetus puudega lapse hooldajale, hooldajatoetus täisealise isiku hooldajale, matusetoetus) ja pere sissetulekust sõltuvad (lastega pere toetus, koolieelse lasteasutuse osalustasu toetus, ravimitoetus, lapse huviringi ja laagritoetus, muudel põhjendatud juhtudel eraldatav sotsiaaltoetus). Toetuste määrad jooksvaks eelarveaastaks kehtestab Keila Linnavolikogu linnaeelarve vastuvõtmisel.

Keila Linnavolikogu luges esimest korda Keila linna 2021. aasta koondeelarve ja Keila linna 2021. aasta eelarvest makstavate toetuste määrade eelnõu.  Esitatud Keila linna 2021. aasta eelarve projektis on planeeritud tulusid 18,1 miljonit eurot, mis on 2,94 protsenti vähem kui 2020. aastal. Suurim tululiik on maksutulud, mis moodustavad 63,10 protsenti põhitegevuse tuludest. Maksutuludest moodustab üksikisiku tulumaks 11 300 000 eurot, maamaks 150 000 eurot ja reklaamimaks 10 000 eurot. 2021. aasta üksikisiku tulumaksu laekumine on kavandatud 2020. aasta planeeritud laekumisega samas summas. Maamaksu laekumise prognoosimisel on arvestatud viimaste aastate tegeliku laekumisega ja samuti maade munitsipaliseerimise protsessiga. Kululiikides on suurim,  üle 64% kuludest võttev valdkond haridus, kuhu planeeritakse ligi 1 miljonit eurot. Vabaaeg, kultuur, sport ja religioon kulub 2,25 miljonit, sotsiaalkaitsele kulub 1,7, üldistele valitsuskuludele 1,5 miljonit eurot.

Keila Linnavolikogu otsustas tagada projekti " Tööle saamist toetavate hoolekandeteenuste arendamine Keila linnas" omafinantseering 25% ulatuses projekti käibemaksuga maksumusest, kuid mitte rohkem kui 62 195 eurot perioodil 01.01.2021. kuni 31.12. 2022. Projekti eesmärk on pakkuda jätkuvat tuge ja teenuseid  suure hoolduskoormusega tööealistele lähedastele ning omastele, kes ei saa üldse või saavad osaliselt olla aktiivsed tööturul, ning tööealiste erivajadustega inimeste tööturule jõudmiseks, nende tööturul hoidmiseks, töötamise võimekuse suurendamiseks. Projekti raames pakutakse tugiisiku teenust 10-le tööealisele toimetulekuprobleemidega isikule ning võimalust osaleda tugigrupi töös projekti sihtgrupile ja teenuse saajatele toetamaks psühholoogilist toimetulekut ja püsimist tööturul. Projekti kogumaksumuseks on arvestatud  248 775,50 eurot, millest 25% , s.o.  62 195,00 eurot on omaosalus. Projekti toetusena taotletakse 186 580,50 eurot. Projekt kestab kaks aastat, projekti tegevused käivituvad 2021. aasta alguses. Projekt lõpeb 2022. aasta detsembris ja peale seda jätkatakse teenuste osutamist omavalitsuse toel vajalikus mahus, rakendades ka klientide omaosalust ning vabade  päevahoiu teenuskohtade olemasolul müüakse teenust ka naabervaldade  inimestele.

Keila Linnavolikogu otsustas tagada aktsiaseltsiga Keila Vesi Pargi tn 2 hoone kasutamiseks sõlmitud üürilepingus kokku lepitava üüritasu suurus pärast Pargi tn 2 hoone rekonstrueerimist selliselt, et üüritasu kataks aktsiaseltsi Keila Vesi poolt Pargi tn 2 hoone juurdeehituse püstitamiseks võetava laenukohustuse tasumise. Keila Linnavolikogu 29.10.2019 otsusega „Linnavara otsustuskorras müümine"  alusel hakkas linn üürima Pargi tn 2 kinnistul asuvas hoones munitsipaalkooli pidamiseks ruume alates 01.02.2020 hinnaga 4 158 eurot kuus, millele lisandub käibemaks, kuni koolihoone laienduse valmimiseni, misjärel vaadatakse üürihind uuesti üle.

Keila Linnavolikogu otsustas müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Keila linnale kuuluv korteriomand aadressil  Jõe 64, mille reaalosaks on kahetoaline korter nr 5, üldpinnaga 40,1 m2, ja määras enampakkumise alghinnaks 34000 eurot. Enampakkumise korraldajaks määrati Keila Linnavalitsus. Nimetatud korter ei ole avalikuks ega valitsemise otstarbeks vajalik.

24. novembril toimus Eesti Rahvusringhäälingu uudiste maja I stuudios kodanikupäeva tänuüritus, kus autasustati ideekonkursi "Mina suudan" võitjaid. Keila Koolist pälvisid preemia Lisete Talvar (7.a klass), Emma Marii Randpere (7.b klass) ja Johanna Viktoria Jõe (7.b klass). Õpilasi juhendas eesti keele- ja kirjanduse õpetaja Karina Kirisberg.

Harku Vallavalitsus andis välja projekteerimistingimused Martin Lutheri mälestusmärgi püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks 1949.aastal hävitatud samba vundamendile aadressil Harku vald, Tutermaa küla, Alajaama tee 1b.

Eesti Raudtee on varustanud raudtee ülesõidud infotahvlitega, kus on märgitud  raudtee ülesõidu number ja nimi ning ️Eesti Raudtee juhtimiskeskuse dispetšeri kontakttelefoni number 615 8778.  Infomärgil olevad andmed on kasulik abiline esmareageerijatele nagu pääste, politsei, kiirabi, kuna see parandab abi andmise ja sündmuskohale jõudmise kiirust. Ehk: kui on ülesõidul mdagi juhtunud, saab sildil olevat informatsiooni abil selgemini väljendada, kus ülesõidul on juhtum toimunud.

Rukkilille lasteais oli terve hommik ilusat kadritralli täis. Kolm suuremat rühma käis väiksemate juures kombeid õpetamas. Eestvedajaks muusikaõpetaja Mati koos rühma õpetajatega. Küll olid ilusad ja head Kadrid, loodame, et nüüd õnne jagub terveks aastaks kohe! Aitäh Kiilide, Jaaniusside ja Liblikate rühmadele.

Keila Kooli Loodemaja ehitusel: täna pandi spordisaali esimene kandev betoonpost paika, maja taga on ka mitmed õppekorpuse kandvad postid püsti. Ehitus edeneb.

 

Kolmapäev, 25.november:

Keila linna kriisikomisjoni otsustas: 31. detsembrini 2020 mitte lubada väliskontaktide vältimise eesmärgil ning riiklikult kehtestatud piiranguid arvesse võttes:

1)            Keila linna poolt korraldatava täiskasvanute huvitegevuse läbiviimist ning soovitada sama otsuse tegemist ka eraõiguslike isikute poolt korraldatava täiskasvanute huvitegevuse läbiviimise osas;

2)            siseruumides toimuvatele spordivõistlustele ja treeningutele pealtvaatajaid;

3)            treeningu ajal lapsevanematel spordiruumides viibida, v.a 1 maski kandev lapsevanem alla 7-aastase lapse kohta, kes aitab lapsel treeninguks valmistuda, annab treenerile üle, ja treeningu ajaks lahkub ruumist;

4)            Keila Tervisekeskuses pensionäride sauna toimumist (pesemine jääb lubatuks);

5)            linna asutuste töötajate füüsilisi  (kohalkäimisega ja väljaspool Keilat) koolitusi. Erandid kooskõlastada eelnevalt linnavalitsuse vastava valdkonna juhiga.

2.            Mitte lubada väliskontaktide vältimise eesmärgil:

1)            Keila Koolis järgmiste koolituste toimumist: MMK Grupp OÜ läbiviidav koolitus (teisipäeviti 18.00-19.30 ) Pranta OÜ läbiviidav koolitus (kolmapäeviti 18.30-19.30), Tähetarga eelkool (neljapäeviti 15.00-17.00);

2)            Keila Kooli 5. detsembril 2020 Harju Maleva Noorte Kotkaste ja Kodutütarde laagrit (ca 150 osalejat);

3)            Keila Kultuurikeskusesse detsembris 2020 Lääne-Harju lasterikaste perede jõulupidu;

4)            Keila Koolis Väärikate Ülikooli ürituste toimumist 31. detsembrini 2020.

3.            lubada (tänase seisuga) lühiajalised filminäitamised, etendusüritused, kontserdid, kus on tagatud hajutatus ja teistest riigi kehtestatud piirangutest kinnipidamine (sh Kultuurikeskuses toimuvad-Advendilaada raames toimuvad filminäitamine Keila ja kohtumine jõuluvanaga, 2. detsembril 2020 toimuv laudadega Olav Ehala ja Nele-Liis Vaiksoo kontsert, koolilaste jõulukontserdid);

4.            lubada riiklikke piiranguid arvesse võttes Keila Koolis laste koorilaulu tundide läbiviimine, kui laulavad korraga ühe klassi lapsed  ning kuni 10 last korraga."

Hiirekese Perekeskus andis teada, et  nad sulgevad Covid-19 tõttu eelolevast nädalast jäädavalt perekeskuse uksed.  Olime sunnitud langetama selle enda jaoks kurva ja valusa otsuse, sest covid-19 tõttu ei ole perekeskuse pidamine enam majanduslikult võimalik. Samuti ei ole tänases ebakindlas olukorras teostatav üleminek Pesapuu Perekeskusele nagu mõni aeg tagasi välja sai kuulutatud, on kirjas keskuse kodulehel. „Oleme väga tänulikud nende aastate eest, kus pool põlvkonda keilakaid on saanud Hiirekese tegevustest osa. Kogu selle aja oleme koostöös Keila linna ja Keila/Lääne-Harju vallaga saanud pakkuda tasuta mängimise võimalust. Lisaks on koos erinevate partneritega läbi viidud koolitusi, töötube ja huviringe ning võõrustatud sadu sünnipäevapidusid. Oleme olnud Keila linnale partneriks beebiballidel ning Keila Titeralli traditsiooni tekkimisel. 2013.aastal määrati meile Keila peresõbralikuks muutmise eest Keila linna kultuuripreemia. Paraku on need ilusad ajad läbi ning jäänud veel vaid hüvastijätt. Igaüks saab anda oma panuse, et see kujuneks väärikaks.  Pühapäeval, 29. novembril vahemikus kl 12-16 on kõik oodatud Hiirekesest läbi astuma. Anname igale külalisele kaasa midagi, mis meid meenutaks: rannapalli, tassi, mõne ajakirja, köögitarviku vms. Niiviisi läheb Hiireke laiali erinevatesse kodudesse ja meile ei jää kätte ebavajalikku kraami, „kirjutavad keskuse loojad Anneli Pärlin ja Liisi Viigisalu oma pöördumises. Perekeskuse eelkäija Hiirekese mängutuba avati 6. jaanuaril 2008 ja pikka aega tegutsesime vaid kahes ruumis. 2015.aastal lisandus kolmas tuba pehme ronilaga, teostasime põhjaliku remondi ja jätkasime Hiirekese Perekeskusena. Küll aga jätkab tegevust just Hiirekesest välja kasvanud lapsevanematele veebikoolitusi pakkuv portaal vanemakoolitused.ee.

Täna Tallinnas, ehitussektori aastakonverentsil „Ehitus 2021+"  välja kuulutatud aasta ehitaja 2020 tiitli sai ehitusfirma Rand ja Tuulberg projektijuht Keila juurtega Joonas Matteus. Võidu tõi erameditsiinikeskuse Confido äri- ja meditsiinihoone ehitus Veerennis, mis jõudis sügise hakul lõpule.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ja rahvastikuminister Riina Solman andsid täna videosilla vahendusel toimunud tunnustusüritusel 62 tööandjale üle peresõbraliku tööandja märgised. Pronkstaseme peresõbralik ettevõte on Keilas tegutsev AS Valdek.

Vikerkaare lasteaia Naksitrallide-Rõõmupallide rühm osales Eesti Lugemisühingu poolt korraldatud Lugemispesa konkursil ja pälvis tänukirja. Korraldajate poolt saadud tagasiside osalemise eest oli järgmine: "Hea konkursil osaleja. Meil on väga hea meel, et meie konkursil osalesite. Kokku osales meie konkursil 29 lasteaeda ning 12 kooli üle Eesti. Vahvad pesapunujad on loonud lastega ja lastele imelised paigad, kus koos raamatutest rõõmu tunda. Aitäh teile kõigile! Käesoleva kirja manusest leiate tänukirja, mille palume teil ise välja printida. Loodame, et see leiab aukoha teie Lugemispesa seinal. Ja boonuseks - veel enne jõule peaks teieni jõudma tänukingitus, millega oma Lugemispesa raamaturiiulit täiendada saate. Eesti Lugemisühing soovib teile jõudu ja lennukaid ideid Lugemispesa edasi arendamisel. Eesti Lugemisühingu nimel Kaja Kivisikk, projektijuht". Vikerkaare lasteaed on tänulik Naksitrallide-Rõõmupallide rühma personalile oma Lugemispesa sisustamise ja sealsete tegevustega teistele suurepäraseks eeskujuks olemise eest.

Keskväljakul oli täna hommikul Hansabussi sõidukeid tavapärasest rohkem. Ettevõte korraldas infopäeva bussijuhtide värbamiseks, sest 1.veebruarist 2021 alustab Hansabuss Harju maakonna lääne suuna liinide teenindamist. Huvilisi oli kogunenud kümmekond.

 

Neljapäev, 26.november:

Keila Linnavalitsuse 152.istung 26.novembril 2020.

Keila Linnavalitsus kiitis heaks ja suunas avalikustamisele Keila Lasteaed Vikerkaar arengukava ja Keila lasteaed Miki arengukava eelnõud. Ettepanekuid muudatusteks saab teha kuni 11. detsembrini 2020 e-posti aadressil vastavalt vikerkaar@keila.ee ja mikilasteaed@keila.ee. Miki arengukava eelnõu avalik arutelu toimub 16. detsembril 2020 kell 18 Jaama tn 10  asuvas Keila Lasteaed Miki majas ja Vikerkaare arengukava eelnõu avalik arutelu toimub 14.detsembril 2020 kell 18  Põhja tn 12a  asuvas Keila Lasteaed Vikerkaar majas.

Linnavalitsus otsustas seada igapäevatoimingute teostamisel isikule hooldus ning  määras tema hooldaja ja toetuse selle eest. Sotsiaaltoetusi maksti  217,26 eurot

Linnavalitsus kinnitas 2021. aastaks Keila linna koolieelsete lasteasutuste majanduskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus ühe lapse kohta järgnevalt Keila Lasteaed Mikis 449 eurot kuus ja Keila Lasteaed Vikerkaares 372 eurot kuus. Seisuga 10. november 2020.a käib 167 lapsega Keila lasteaias Miki väljastpoolt Keila linna Lääne-Harju vallast 1 laps, Harku vallast 1 laps. 349 lapsega Keila Lasteaias Vikerkaar käib Saue vallast 1 laps ja Lääne-Harju vallast 1 laps.

Linnavalitsus kinnitas Keila linna munitsipaalkooli Keila Kool õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks 2021. aastal ühes kalendrikuus 97,92 eurot. Keila Koolis õpib 10.11.2020 seisuga 1666 õpilast. Keila Koolis õpib 1263 Keila linna last ning 403 õpilast on väljastpoolt Keila linna.

Linnavalitsus kinnitas 1. jaanuarist 2021 kuni 31. maini 2021 ja 1. septembrist 2021 kuni 31. detsembrini 2021 Keila Muusikakooli õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta 352 eurot kuus. Muusikakoolis on 10.novembri seisuga 176 õpilast, neist 142 on Keila linna lapsed. Väljastpoolt Keila linna on 21 last Lääne-Harju vallast, 9  Saue vallast ja 4 Harku vallast.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused gaasitorustiku projekti koostamiseks 32-le Keila linnas olevale kinnistule. Gaasitrassi projekteeritakse Ringtee 20 , Jõe tn 62 Männiku tänav T1 , Ehitajate tee 3, Vaikne tänav, Turu tn 1 // Keila raudteejaam, Linnamäe tee, Haapsalu maantee, Jõe tn 62a, Ringtee 22, Linnamäe tee 27, Kaare tänav, Pargi tänav T2, Jõe tänav T1, Männiku tänav T2, Ehitajate tee, Ringtee 16, Männiku tänav, Pargi tn 4a, Ringtee, Jõe tn 62b, Kaare tn 4, Paldiski mnt 21, Ehitajate tee 6, Pargi tn 2b, Paldiski mnt 7, Pargi tn 2, Pargi tänav T2, Paldiski maantee, Piiri tänav, Piiri tn 8 ja Pae tänava kinnistule. Gaasitorustike projekteerimisel tuleb arvestada keskkonnamõjude eelhinnangu koostamise vajadusega enne ehitusloa taotluse esitamist.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa Pae tänaval ehitatud sademeveekanalisatsiooni-, olmekanalisatsiooni- ja veetorustikule.

Linnavalitsus muutis oma 18. juuni 2020. a korraldust nr 184 "Isikliku kasutusõiguse seadmine Keila linna omandis olevatele kinnistutele Telia Eesti AS kasuks ja volituse andmine asjaõiguslepingu sõlmimiseks" sõnastades punkti 1.11 järgmiselt: "1.11 isikliku kasutusõigusega koormatava kasutusala suurused on: Ülesõidu tänav –  11 m2, Jõe tänav T1 – 8 m2, Tähe tänav –  11 m2, Aia tänav T2 - 76 m2, Aia tänav T3 –  63 m2, Koidu tänav T1–  32 m2, Koidu tänav   –  16 m2 ".

Linnavalitsus seadis tähtajatult sideehitise talumiskohustuse kehtestamiseks sundvaldus katastriüksusele lähiaadressiga Ehitajate-Kullerkupu kergtee T2, Keila linn (pindala 420 m², sihtotstarve sihtotstarbeta maa 100%, katastritunnus 29601:001:0405) 89 m² suurusele osale Telia Eesti AS kasuks.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa hooldekodu laiendamisel Pargi tn 30 kinnistul asuvas hoones ja üksikelamule Raba tn 37 kinnistul.

Keila linn müüb linnale kuuluva korteriomandi Keilas, Jõe 64 korter 5  kirjaliku enampakkumise läbiviimise teel. Kahekorruseline elamu asukohaga Harjumaa Keila linn Jõe 64 on ehitatud 1964. a.  Korteriomand, mille mõttelise osa suurus on 401/3634, reaalosana korter nr 5 , üldpinnaga 40,1 m2, on kantud kinnistusregistrisse (registriosa nr 8281902), on valduse üleandmisel koormatistest vaba. Korteriomandiga tutvumiseks registreeruda eelnevalt aktsiaseltsis Keila Vesi (Ehitajate tee 7, tel 66 17222).  Enampakkumise alghind on 34 000 eurot. Tagastamatu osavõtutasu on 100 eurot, mis tasutakse Keila Linnavalitsuse arvelduskontole EE121010022073899009 SEB Pank hiljemalt 4. jaanuaril 2021 märgusõna all "Jõe 64-5 enampakkumine".  Pakkumises peab sisalduma: pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood; nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumises esitatud tingimustel; sõnadega väljendatud pakkumise summa; pakkumise esitaja allkiri; vajadusel esindaja volitusi tõendav dokument. Pakkumine tuleb esitada märgusõna "enampakkumine" kandvas digitaalselt allkirjastatud konteineris  hiljemalt 5. jaanuaril 2021 kell 9:00 Keila Linnavalitsusele, e-posti aadressil klv@keila.ee.  Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta nõuetele, sh osavõtutasu mitteõigeaegse laekumise korral, enampakkumises ei osale. Keila Linnavalitsus registreerib pakkumised nende saabumise järjekorras, märkides saabumise kuupäeva ja kellaaja. Enampakkumise komisjon avab pakkumised 5. jaanuaril 2021. a. kell 10:00 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis, Keskväljak 11, Keila, nende registreerimise järjekorras. Pakkumiste avamisel viseerib enampakkumise juhataja pakkumised ja pakkumistele lisatud dokumendid. Pakkumiste avamise kohta koostatakse protokoll, kuhu kantakse pakkuja nimi ja pakutud hind. Protokollile kirjutavad alla kõik avamisel osalenud komisjoni liikmed. Kõigil pakkujatel on õigus tutvuda pakkumiste avamise protokolliga kolme tööpäeva jooksul arvates enampakkumise toimumisest. Kui pakkumised on võrdsed, annab enampakkumise komisjon võrdse pakkumise teinud pakkujatele õiguse esitada uus kirjalik pakkumine viie tööpäeva jooksul. Uus pakkumine ei või olla väiksem juba tehtud pakkumisest. Kui pakkujad ei esita kindlaksmääratud ajaks uut pakkumist, otsustab eelistuse enampakkumise komisjon liisu heitmise teel. Pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist Keila Linnavolikogu poolt määratakse kindlaks müügilepingu sõlmimise aeg notaribüroos. Müügilepingu sõlmimisega seotud kulud tasub ostja.  Müügiobjekt antakse ostjale üle hiljemalt müügilepingu sõlmimise päevale järgneval päeval. Ostuhind peab olema tasutud enne müügilepingu sõlmimist või esitatud lepingu täitmise tagatised. Keila Linnavalitsusel on õigus lükata kõik pakkumised tagasi, kui müügilepingu sõlmimine on muutunud võimatuks müüjast sõltumatutel põhjustel.

Harjumaa Muuseumisse jõudis täna  koduloolase Heino-Raimund Ridbecki (14.01.1924-27.10.2010) arhiiv. Padisel elanud Heino-Raimund Ridbeck oli õpetaja, koori- ja orkestrijuht ning ajaloouurija. Ta andis välja koduloolise uurimuse „Padise läbi aegade" (2005), Tallinn: Aleksander Salmin. Ta on ka paljude laulude ja orkestripalade autor, tema teoseid on ette kantud mitmetel üldlaulupidudel. Seitsme kasti jagu fotosid, noote, märkmeid, kirjavahetust, aukirju ja muud materjali annetasid muuseumile Heino-Raimundi järeltulijad. Muuseumil tuleb nüüd annetus põhjalikult läbi uurida ja valida, mis sellest muuseumi kogude hulka arvata, selleks võib kuluda mõnigi aasta. Vaata pilte.

Lõuna-Keilas olid täna liikvel õhuväe nooremallohvitseride kursustel osalejad, et harjutada patrulli protseduure nii jalgsi kui masinatega. Liikumine toimub relvastatult, kuid pauku ei tehta.

Tänaseks planeeritud Noorte tunnustusüritus Aasta Jälg lükati edasi.

 

Reede, 27.november:

Saku I liiga mängus kohtuvad Keila Tervisekeskuses Keila Korvpallikool ja Tartu Ülikool II. Publikut saali ei lubata, kuid mängu saab jälgida Keila Korvpallikooli youtube kanali kaudu. Kahjuks ei ole pealtvaatajad saali lubatud kuni 30. novembrini (Keila kriisikomisjoni otsus 16.11.20). Tartu Ülikooli võistkonna koosseisu jooksevad väljakule mitmed Paf Eesti-Läti Ühisliiga mängijad. Üldarvestuses on tegemist üliolulise mänguga mõlema võistkonna jaoks.

Keila Lehes: esilehel jõulukaunistustest, tagakaanel kuulutus I advendi sündmustest. Uudistes koroonaviiruse leviku vastastest piirangutest, kaasava eelarve tulemustest, Hiirekese Perekeskuse tegevuse lõpetamisest, korvpallist. Kolmandal küljel kaks lugu koolielust, intervjuu annab direktor Mait Tõitoja ning vestlusringis on õpilased Erle Tammistu, Richard Nurmela ja Karl Hannes Künnapas. Rubriigis Kasulik teada kirjutab ehitusnõunik Eero Olander ehitiste kasutuslubadest. Palamets pajatab esimestest kohvikutest Euroopas. Tegija on Eve Raud.

Keila Lehe vahel on Noorteleht. Muu hulgas avaldab Noorteleht noorte tunnustusauhinna "Aasta Jälg" kandidaadid. Kategooria Loov Noor kandidaadid on Tähte paalaroos, Ursula Prants, Kriselda Kisel, Kristopher Muraveisiki, Emili Viirlaid ja Carolin Liis Tamm. Kategooria Tegus Noor kandidaadid on Kriselda Kisel, Miina Vanem, Romet Mägi, Karl Markus Veiberg, Maikel Mõttus ja Sandra-Eliis Liiva. Tegusate Noorte Grupi kandidaadid on Keila TV, Keila Maleva „Heakorrarühm", Keila Noorteleht ja Keila Kooli 66.lennu bänd Gegel. Noorte lemmiku tiitlile kandideerivad Moonik Tsilk, Madis Loorents, Gether Ehrenpreis ja Kaidi Torjus.

Keila Õllesaalis SNCO Pruulis annab kontserdi Eimel Kaljulaid.

 

Laupäev, 28.november:

Tänaseks planeeritud üle-eestiline Jõuluvanade konverentsi sündmused, sealhulgas Jõuluvanade rongkäik Keilas jääb üle. Sündmust loodetakse uuesti korraldada järgmisel aastal.

 

Pühapäev, 29.november:

I advent.

Kella 11-st oli avatud Advendilaat. Vaata pilte. Kell 16 kuulutatakse Kuusepargis välja jõulurahu ja süüdatakse I advendi küünal. Oma küünla-laternaga on advendituld võimalik ka koju viia.

I advendi sündmused olid täna tagasihoidlikumad, kui tavaliselt. Ometi tuli inimesi advendiaja kuulutamishetkele Kuuseparki sama palju, kui eelmistelgi aastatel. Täna tõid süütasid advenditule ja tervitasid linnarahvast Keila Linnavolikogu esimees Tanel Mõistus ja Keila Miikaeli koguduse juhatuse esimees Mati Rande. Soovijad said advendituld koju kaasa võtta.

Kaunist advendiaega! Olge terved, oli mõlema kõneleja sõnum. Vaata pilte.

Keila Kultuurikeskuses on ennelõunal filmihommik. Kell 10 algab animatsioon „Haldjarahvas pagariks" ja kell 12 koguperefilm „Kõik mida soovin jõuludelt 2.Talvekristall". Kell 14 – 16 ootab kultuurikeskuses lapsi Jõuluvana Albert, avatud on Jõuluvana postkast.