« Tagasi

Keila Linnavolikogu 37. istung

Keila Linnavolikogu 37. istung toimus teisipäeval, 24. novembril 2020.a Keila Linnavalitsuse saalis.

 

Päevakorras:

1.            Linnapea aruanne

2.            Info üldplaneeringu menetlusest

Informatsiooni üldplaneeringu menetluse kohta leiab SIIT

 

3.            Kaasfinantseeringu tagamine

Keila Linnavolikogu otsustas tagada Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu koostamise kaasfinantseeringu Keila linna eelarvest 50 000 euro suuruses summas perioodil 1.01.2022. kuni 31.12.2028.

Regionaalrongiliikluse perspektiiv suunal Ülemiste-Paldiski/Turba (Haapsalu)-Ülemiste võimaldaks igapäevast kiiret, mugavat ja keskkonnasäästliku töörännet ning parandaks ühtlasi Tallinna lennujaama, Rail Balticu Ülemiste reisiterminali ning muude teenuste ja töökohtade kättesaadavust ühistranspordiga. Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse 12.02.2020 otsuse põhjal tellis HOL Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu alustamise võimaluste kindlaks tegemiseks selle raudtee eriplaneeringu lähteülesande koos planeeringu koostamise hinnakalkulatsiooni ja ajakavaga.

 

4.            Keila linna arengukava aastateks 2013 - 2025 tegevuskava muudatuste ja eelarvestrateegia vastuvõtmine

Keila Linnavolikogu võttis vastu Keila linna eelarvestrateegia 2021-2024 "Keila linna arengukava aastateks 2013-2025" osana ning "Keila linna arengukava aastateks 2013-2025" tegevuskava aastateks 2021-2024.

 

5.            Keila linna 2020. aasta eelarve II lisaeelarve

Keila linnavolikogu võttis vastu Keila linna 2020. aasta eelarve II lisaeelarve kogumahus 1 673 737 eurot. Seoses ülemaailmse pandeemia COVID-19 mõjudega majandusele on konservatiivsest eelarvestrateegiast lähtuvalt põhjendatud üksikisiku tulumaksu laekumisest maksutulu vähendamine summas 300 000 eurot. Sihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 38 056 eurot. Vastavalt toetusfondi lisavahendite eraldamisele suurendatakse mittesihtotstarbeliste toetuste tulusid 11 052 euro võrra . Eelarve tulusid suurendatakse 1 963 229 euro võrra, millest enim, 590 000 eurot tuleb COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks.

 

6.            Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Linnavolikogu kehtestas sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra Keila linnas. Määrusega sätestatakse Keila linnas sotsiaalhoolekande seadusega kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmine ning isikutele sotsiaalkaitse tagamiseks Keila linna eelarve ja riigieelarve vahenditest makstavate rahaliste hüvitiste (edaspidi toetus) ning mitterahaliste hüvitiste (edaspidi teenus) kirjeldus, rahastamine ning nende taotlemise tingimused ja kord.

Keila linna poolt korraldatavad ja osutatavad sotsiaalteenused on koduteenus, väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus, tugiisikuteenus, täisealise isiku hooldus, isikliku abistaja teenus, varjupaigateenus, turvakoduteenus, sotsiaaltransporditeenus, eluruumi tagamine, võlanõustamisteenus, lapsehoiuteenus, asendushooldusteenus, järelhooldusteenus, päevahoiuteenus ning muud täiendavad vajaduspõhised sotsiaalteenused, mille eesmärk on osutada abivajajatele muid toetavaid sotsiaalteenuseid, mis tulenevad isiku tegelikust vajadusest. Sotsiaaltoestused on perekonna sissetulekust mittesõltuvad ( sünnitoetus, esmakordselt kooli mineva lapse toetus, suure pere toetus, juubelitoetus, eestkostel oleva lapse toetus, Erivajadusega lapse transporditoetus, hooldajatoetus puudega lapse hooldajale, hooldajatoetus täisealise isiku hooldajale, matusetoetus) ja pere sissetulekust sõltuvad (lastega pere toetus, koolieelse lasteasutuse osalustasu toetus, ravimitoetus, lapse huviringi ja laagritoetus, muudel põhjendatud juhtudel eraldatav sotsiaaltoetus). Toetuste määrad jooksvaks eelarveaastaks kehtestab Keila Linnavolikogu linnaeelarve vastuvõtmisel.

 

7.            Keila linna 2021. aasta eelarve (I lugemine)

Keila Linnavolikogu luges esimest korda Keila linna 2021. aasta koondeelarve ja Keila linna 2021. aasta eelarvest makstavate toetuste määrade eelnõu.  Esitatud Keila linna 2021. aasta eelarve projektis on planeeritud tulusid 18,1 miljonit eurot, mis on 2,94 protsenti vähem kui 2020. aastal. Suurim tululiik on maksutulud, mis moodustavad 63,10 protsenti põhitegevuse tuludest. Maksutuludest moodustab üksikisiku tulumaks 11 300 000 eurot, maamaks 150 000 eurot ja reklaamimaks 10 000 eurot. 2021. aasta üksikisiku tulumaksu laekumine on kavandatud 2020. aasta planeeritud laekumisega samas summas. Maamaksu laekumise prognoosimisel on arvestatud viimaste aastate tegeliku laekumisega ja samuti maade munitsipaliseerimise protsessiga. Kululiikides on suurim,  üle 64% kuludest võttev valdkond haridus, kuhu planeeritakse ligi 1 miljonit eurot. Vabaaeg, kultuur, sport ja religioon kulub 2,25 miljonit, sotsiaalkaitsele kulub 1,7, üldistele valitsuskuludele 1,5 miljonit eurot.

 

8.            Omafinantseeringu tagamine

Keila Linnavolikogu otsustas tagada projekti " Tööle saamist toetavate hoolekandeteenuste arendamine Keila linnas" omafinantseering 25% ulatuses projekti käibemaksuga maksumusest, kuid mitte rohkem kui 62 195 eurot perioodil 01.01.2021. kuni 31.12. 2022. Projekti eesmärk on pakkuda jätkuvat tuge ja teenuseid  suure hoolduskoormusega tööealistele lähedastele ning omastele, kes ei saa üldse või saavad osaliselt olla aktiivsed tööturul, ning tööealiste erivajadustega inimeste tööturule jõudmiseks, nende tööturul hoidmiseks, töötamise võimekuse suurendamiseks. Projekti raames pakutakse tugiisiku teenust 10-le tööealisele toimetulekuprobleemidega isikule ning võimalust osaleda tugigrupi töös projekti sihtgrupile ja teenuse saajatele toetamaks psühholoogilist toimetulekut ja püsimist tööturul. Projekti kogumaksumuseks on arvestatud  248 775,50 eurot, millest 25% , s.o.  62 195,00 eurot on omaosalus. Projekti toetusena taotletakse 186 580,50 eurot. Projekt kestab kaks aastat, projekti tegevused käivituvad 2021. aasta alguses. Projekt lõpeb 2022. aasta detsembris ja peale seda jätkatakse teenuste osutamist omavalitsuse toel vajalikus mahus, rakendades ka klientide omaosalust ning vabade  päevahoiu teenuskohtade olemasolul müüakse teenust ka naabervaldade  inimestele.

 

9.            Kooli ülesannete täitmiseks vajaliku hoone üüritasu suuruse määramine

Keila Linnavolikogu otsustas tagada aktsiaseltsiga Keila Vesi Pargi tn 2 hoone kasutamiseks sõlmitud üürilepingus kokku lepitava üüritasu suurus pärast Pargi tn 2 hoone rekonstrueerimist selliselt, et üüritasu kataks aktsiaseltsi Keila Vesi poolt Pargi tn 2 hoone juurdeehituse püstitamiseks võetava laenukohustuse tasumise. Keila Linnavolikogu 29.10.2019 otsusega „Linnavara otsustuskorras müümine"  alusel hakkas linn üürima Pargi tn 2 kinnistul asuvas hoones munitsipaalkooli pidamiseks ruume alates 01.02.2020 hinnaga 4 158 eurot kuus, millele lisandub käibemaks, kuni koolihoone laienduse valmimiseni, misjärel vaadatakse üürihind uuesti üle.

 

10.          Linnavara võõrandamine kirjalikul avalikul enampakkumisel

Keila Linnavolikogu otsustas müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Keila linnale kuuluv korteriomand aadressil  Jõe 64, mille reaalosaks on kahetoaline korter nr 5, üldpinnaga 40,1 m2, ja määras enampakkumise alghinnaks 34000 eurot. Enampakkumise korraldajaks määrati Keila Linnavalitsus. Nimetatud korter ei ole avalikuks ega valitsemise otstarbeks vajalik.