« Tagasi

25.nädal 2020

Keila Koolides olid lõpuaktused. Tantsuõpetaja Ilma Adamsonil on Keskpargis oma pink. 25.juunil kell 8 hommikul suletakse liiklusele Ülesõidu tänava raudtee ülesõit. Sõiduautode liiklus suunatakse Tuula teele rajatud ajutisele ülesõidule. Jalakäijatele on vaid üks ametlik raudtee ületamise koht – raudteejaama juures.

 

Esmaspäev, 15.juuni:

Keila, Saue ja Lääne-Harju Korvpallikooli 1. klassi õpilased on esmaspäevast alates laagris Klooga rannas.

Keila Noortekeskuse seltskond ratastel on võtnud sellel korral ette matka mööda Läänemere terviseteed.  Õhtuks oli läbitud 39km ja oleme jõutud õnnelikult Linnamäe LASi majja, noortekeskuse mõnusatesse ruumidesse. Suur aitäh Linnamäe noortekeskuse perele ja super tublidele noortele, kes valmistasid meile ette väga huvitava matka Linnamäel!

 

Teisipäev, 16.juuni:

Keila Linnavolikogu 33. istung toimus Tuula Seltsimajas. Tegemist oli hooaja viimase istungiga enne suvepuhkust.

Keila Linnavolikogu võttis vastu Keila linna 2020. aasta eelarve I lisaeelarve kogumahus 8 328 293 eurot. Linna eelarve põhitegevuse tulud suurenevad 370 693 eurot, põhitegevuse kulud 671 804 eurot, investeerimistegevus suureneb kogusummas 8 067 874 eurot ja finantseerimistegevus 7 900 000 eurot. Likviidsete varade muutus on -468 985 eurot.  Keila linna eelarve tulusid suurendatakse vastavalt riigi lisaeelarvega KOVidele eraldatud vahenditest summas 475 770 euro võrra, s.h teede hoiu toetuseks 165 625 eurot. Lisaks teede hoiu toetusele eraldas riik täiendavad toetusfondi vahendid tulubaasi stabiliseerimiseks summas 252 545 eurot. Tulubaasi stabiliseerimise vahendeid kasutatakse kaupade ja teenuste müügitulude vähendamiste katteks 38 500 eurot. Keila Tervisekeskuse tulubaasi stabiliseerimiseks kulub 53 000 eurot. Seoses eriolukorra ajal kehtestatud lasteaia kohatasude soodustusega kaetakse lasteaedade saamata jäänud tulu 74 400 eurot. COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks eraldati Keila linnale 590 000 eurot. Vastavalt vahendite kasutamise tingimustele ja korrale lisatakse täiendav investeeringutoetus I lisaeelarvesse põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimisena summas 57 600 eurot. Sihtfinantseerimise vahendid suunatakse Keila Kultuurikeskuse investeeringutesse summas 29 900 eurot tuletõke uste paigaldamiseks ja 27 700 eurot Keila lasteaed Vikerkaar Sipsiku maja rühmade kööginurkade rekonstrueerimiseks. Keila linna eelarve tulusid vähendatakse 112 900 euro võrra. Keila Linnavalitsus võttis 23. aprillil 2020. a. vastu otsuse Keila Päeva üritus ära jätta. Tulenevalt kehtestatud eriolukorrast jäävad ära ka mitmed teised Keila Kultuurikeskuse poolt kavandatud üritused. Sellega seoses vähendatakse Kultuurikeskuse tulusid summas 23 500 eurot. Harjumaa Muuseum on suletud eriolukorra tõttu alates märtsikuu keskpaigast. Eeltoodud põhjusel vähendatakse Muuseumi pileti-, kaupade ja varude müügi tulu 15 000 euro võrra. Eriolukorrast tingituna kehtestati lasteaia kohatasudele soodustus, mille tõttu vähendatakse lasteaedade tulusid. Lasteaed Miki tulusid vähendatakse 27 000 euro võrra ja lasteaed Vikerkaar tulusid vähendatakse 47 400 euro võrra.

Linnavolikogu kehtestas Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja korra. Määrusega reguleeritakse riigieelarvest tasandusfondi eraldisena saadava koolilõuna toetuse kasutamist. Koolilõuna tegelik maksumus lepitakse kokku toitlustajaga. Toitlustaja peab tagama statsionaarses õppes õppivatele 1.-12.klassi õpilastele koolipäeva jooksul ühe tasuta koolilõuna (vähemalt supi)  Vabariigi Valitsuse kehtestatud toetuse arvestusliku maksumuse ulatuses. Kui koolilõuna tegelik maksumus ületab riigieelarvelise koolilõuna arvestusliku maksumuse ja õpilane soovib supi asemel süüa praadi, siis koolilõuna tegeliku maksumuse ja riigieelvest eraldatud toetuse vahe kaetakse 2020/2021.õppeaastal  1.-8. klassi õpilastele tasutakse vahe Keila linna eelarvest ja  9.-12.klassi õpilaste puhul tasub vahe lapsevanem või eestkostja.

Linnavolikogu viis läbi Keila Linnavolikogu 25. oktoobri 2011 määruse nr 15 „Keila linna eelarvest noorte huvitegevuse toetamise kord" muutmise eelnõu I lugemise. Olulisima muudatusena käsitletakse  edaspidi toetuste arvestamisel  noorte huvitegevust reeglina aastaringselt toimivana. Seni oli arvestus õppeaasta ehk 9 kuu kaupa. Plaanis on veel hulk redaktsioonilisi ja seadustest tulenevaid muudatusi.

Linnavolikogu otsustas tagada projekti „Keila lauluväljaku kaasajastamine" omafinantseering 800 000 euro ulatuses projekti käibemaksuta maksumusest 2021.-2024. aastal. Ülejäänud raha loodetakse saada Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest. Keila lauluväljaku kaasajastamise projekti kogumaksumus on hinnanguliselt 1 000 000-1 500 000 euro vahel, millest võimalik taotletav toetuse summa MATA meetmest on 500 000 eurot. Projekti raames valmib uus lauluväljak koos sinna juurde kuuluva taristuga (wc-d, esinejate ruumid, garderoobid, parkla jne), lisandub 1 töökoht ning unikaalseid külastajaid 30 000 inimest aastas.

Keila Linnavolikogu kehtestas reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja. Määrusega reguleeritakse reovee käitlemist selle tekkekohas, äravedu kogumismahutitest ja purgimist ühiskanalisatsiooni. Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjaga reguleeritakse reovee käitlemist olukorras, kus puudub võimalus liituda ühiskanalisatsiooniga. Valdavalt on Keilas võimalik liituda ühiskanalisatsiooniga, kuid esineb üksikuid kohti, kuhu ei ole otstarbekas ühiskanalisatsiooni rajada või ole jõutud seda veel teha. Sellistes kohtades on väikese olmevee tarbimise korral lubatud reovett koguda kogumismahutitesse.  Eeskirjas sätestatakse, millised peavad olema reovee kohtkäitlusrajatised, millal tuleb kasutada kogumismahutit ning millal on lubatud rajada omapuhasti, kuidas toimub kohtkäitlusrajatiste ehitamine, kasutamine ning reovee väljavedu kogumismahutitest.

Keila Linnavolikogu otsustas taotleda tasuta otsustuskorras Keila linna omandisse Eesti Vabariigi omandis ning Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisel olev kinnisasi, aadressiga Harju maakond Keila linn,  Piiri tn 7a, pindala 6199 m2,  sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%. Keila linnavalitsuses on kujunenud mõte rajada hoonesse loomelinnak.

Täna, 16. juunil kell 17.00 toimus EELK Keila Miikaeli kirikus tänujumalateenistus EKNi liikmeskirikute juhtide osavõtul. Tänujumalateenistusel avaldati austust nendele, kes on andnud olulise panuse koroonaepideemia tõrjumisele, ning mälestati koroonaviiruse ohvreid Eestis ja kogu maailmas. Kõne pidas EKNi president peapiiskop emeeritus Andres Põder, sõna võttis rahvastikuminister Riina Solman, tervitussõnad ütles EELK Keila Miikaeli koguduse õpetaja Matthias Burghardt. EKNi tänukirjadega austati peaminister Jüri Ratast, regionaalministrit Riina Solmani, sotsiaalministrit Tanel Kiike, samuti hädaolukorra meditsiinijuhti Arkadi Popovi, valitsuse teadusnõukoja juhti Irja Lutsarit ning terviseametist Merike Jürilot, Martin Kadaid ja Ester Öpikut. Muusikutena teenisid kaasa organist Pille Metsson ja bariton Ott Indermitte. Enne Tänuteenistust külastasid EKN liikmed Arvo Pärdi keskust, kus toimus Kirikute Nõukogu seminar "Armastame loodusu(s)t" ja Keilas Baptistikogudust. Vaata pilte.

Abilinnapea Timo Suslov ja linnaaednik-keskkonnanõunik Inge Angerjas võtsid täna kodanikke vastu Keskpargis.

Hommikul oli linnavalitsuses väike "ülikoolide lõpuaktus", kus tunnustati linnavalitsuse töötajatest koolilõpetajaid. Sotsiaalnõunik Piia Peterson lõpetas Tallinna Majanduskooli õigusassistendi erialal, Ave Kivinukk on Tallinna Majanduskooli nooremprojektijuht, Liina Sukk lõpetas Tallinna Ülikool bakalaureuse kraadi sotsiaaltöö erialal ning Siiri Hunt Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituskursuse „Arhitektuuri konserveerimine ja restaureerimine".

Ratastega Ääsmäe seiklusparki.16.06 2020. Keila Noortekeskuse teine grupp võttis täna ette väheke lühema jalgrattaretke. Ilmselt oli meil ka natuke nooremad osalejad. Kõige väiksem oli 7.aastane. Teekond, mille me kamba peale kokku läbisime oli 345km. Päris märkimisväärne, kas pole? Olgu avaldame ka tõe, meid oli kokku 13 noort ja kaks noorsootöötajat. Meie tänane tee viis meid Ääsmäe seiklusparki. Noortel oli seal väga vahva. Nad said harjutada turvavarustuse kasutamist ja ka ilma selleta turnimist. Mis meil teepeal juhtus? Oli paar kukkumist ja põlvekriimu. Puhastasime ja liikusime edasi. Mõnda ratast sai remonditud ja üks ratas lõpetas oma sõidu. Teeääres oli meil suur lehmakari koos väikeste vasikatega. Oli tunda värsket, rammusat maalõhna. Ja nägime kuidas üks väike äsja sündinud vasikas üritas end jalule ajada. See vaatepilt oli paljudele esmakordne. Veel kohtasime paari sääske ja saime mõne vihmapiisaga kokku. Ilmaga meil vedas ja lapsed olid õnnelikud.

 

Kolmapäev, 17.juuni:

Saabus teade, et Keila linn on saanud Keskkonna Investeeringute Keskuselt 16 000 euro suuruse rahastuse Harrastuskalapüüki toetava taristu rajamiseks Keila jõele. Projekti eesmärk on luua Keila jõel asuvale kalastuskohale Tõllaauk avalikult kasutatav keskkonnasäästlik ja harrastuskalapüüdjate ootustele vastav taristu ning parandada harrastuskalurite ning puhkajate juurdepääsuvõimalusi kalastuskohale. Projekti raames rajatakse 2 püügiplatvormi (kalastusplatvormi), üks väike platvorm õpilastele ning rajatakse kalastuskohani tee ja paigaldatakse prügikastid ning infotahvlid.

Projekti osa on kalastushuvilistele noortele õppepäevade korraldamine. Nende harrastuskalapüügi tutvustavate õppepäevade peaeesmärk on populariseerida, lihtsustada ja mitmekesistada harrastuskalapüüki kui tervislikku vaba aja veetmise võimalust ning tutvustada valdkondlikke õigusakte ja Igaüheõigust. Toimub kaks õppepäeva, sügisene ja kevadine, mille raames tutvustatakse osalejatele õigusakte, räägitakse Keila jõe kalaliikidest, kalapüügikoha heast tavast ning looduses käitumisest. Praktilistes õpitubades õpetatakse kalapüüki neile, kes veel ise ei ole kordagi kala püüdnud. Osaleda saavad ka väiksemad kalastushuvilised. Projektiga aidatakse kaasa keskkonnateadliku kalapüügi propageerimisele ja õpetatakse noori. Projekti lõpptähtaeg on 2021.a. september.

KIKi rahastusvoorust sai toetuse veel Keila Kooli projekt "Mine metsa!" Keila Kooli 1. kooliastme õppekäigud looduses 2020-2021 ning Keila Põhikooli projekt Õpilaste loodusõppekäigud Silma Õpikotta ja Muraste looduskooli.

Mullu 6.oktoobril, kui kultuurikeskuses oli naisrühmade Keikal ja Koidula kontsert „Kirju tantsusügis", millega tähistati Koidula rühma 42. ja Keikali naisrühma 25. sünnipäeva ning samaga ka Ilma Adamsoni juubelit, kui Ilma Adamson andis oma Keila rühmad juhendamiseks üle Riina Tammistule, tegid rühmad teatavaks, et kingivad Ilmale Keila Keskpargis pingi. Nüüd, kui pargi rekonstrueerimine on valmimas ja Ilma juubeliaasta on lõppemas, oligi täna paras aeg kingitus üle anda. Pildid.

Täna toimus noortekeskuse sisehoovis esimene Seltskondade mälumäng. Noortekeskuse töötaja Annabel pakkus müügiks oma valmistatud maitsvaid küpsetisi ja muud suupärast ning 2,5 tundi läksid lõõskava päikese all kui lennates! Mõõtu võeti nii traditsiooniliste mälumänguküsimuste, arva ja tunneta-, arva ära!-, õnne- ning osavus- ja muusikavoorus! Seega said võistlejad maitsta, ennustada ning täpsust visata ja hulka, kaalu ning aega tunnetades arvata. Osales kokku 9 võistkonda! Võitjaks tuli võistkond Aeg Iseendale ( Kätlin, Viljar, Külliki), II koha saavutas võistkond SigReinikVolPrit&Maikel (Maikel, Priit ja Veljo) ja III Absurd (Kadi ja Tiit).

Vikerkaare maja Paldiski mnt poolset uuendatud aeda täiendati täna uue jalgväravaga. Lasteaial on nüüd kokku kaks musta jalgväravat, millest üks asub lasteaia parkla juures ning teine ehk uus Selveri ja Espaki vahelise kõnnitee servas. Lapsevanematel on nüüd hea võimalus siseneda lasteaia territooriumile oma rühmale lähimast väravast. Lisaks on lapsevanematel lubatud autode parkimiseks kasutada Espaki parklat.

Täna alustati ettevalmistusi Kertu Lepiksaare kaasava eelarve ettepanekul rajamaks Keila linnaruumi joogiveekraane. Kraanid tulevad  Harjumaa Muuseumi esisele, homme tehakse ettevalmistusi turu parkla kõrval.

Kogunes lauluväljaku ideekonkursi esimese vooru žürii, et valida välja 12 portfoolio seast 4 järgmisse vooru pääsenud võistlejat.

Täna saadeti Keila Mihkli kirikust viimsele teele Keila linna aumärgi kavaler Hans-Erik Laansalu (22.03.1933-12.06.2020), kirjanikunimega Erik Tohvri. Head teed!

 

Neljapäev, 18.juuni:

Linnavalitsus tegi otsuseid hooldajatoetuste määramise ja lõpetamise kohta.

Linnavalitsus tegi otsuse puudega isikule eluruumi tagamise teenuse osutamise raames talle koju ligipääsutee kohandamise kohta.  Linnavalitsus volitas Keila linnavalitsust ametiasutusena täitma Keila linna eestkostel oleva  kodaniku eestkostja ülesandeid kohtu poolt määratud ulatuses. Sotsiaaltoetusi maksti summas 1669,92 eurot.

Linnavalitsus otsustas rahastada kahe Keila linna lapse Lee OÜ teenusel viibiva Keila linna lapse lapsehoiuteenust vastavalt esitatud arvetele.

Linnavalitsus otsustas  koormata Keila linna omandis olevad Ülesõidu tänav kinnistu, Jõe tänav a, Tähe tänava, Aia tänava ning Koidu tänav a kinnistu osad Telia Eesti AS kasuks isikliku kasutusõigusega  omada kinnistutel maatükiga püsivalt ühendatud sideehitisi ning teostada kõiki töid, mis on vajalikud sideehitiste ehitamiseks ning sideehitise kasutamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa Pihlaka 1 kinnistule rajatud üksikelamule.

Linnavalitsus tegi otsuse anda välja 11 Keila linna I järgu ja 31 II järgu teenistusmärki pikaajaliselt linna heaks või linna teenistustes töötanud inimestele. Teenistusmärgid on paanis üle anda 20.augustil toimuval Taasiseseisvumise aastapäevale pühendatud kontserdil.  I järgu, ehk 20 ja enam aastat Keila linna teenistust tähistava aumärgi saavad Malle Alter, Liliya Bulavintseva ja Kaire Källo Keila Lasteaiast  Vikerkaar, Piret Põldme ja Evelin Süvari-Hein Keila Koolist, Pille Muraveiski  Keila Sotsiaalkeskusest, Kalle Kask Keila Kultuurikeskusest, Mall Siniveer Harjumaa Muuseumist, Lea Mäeste Harju Maakonnaraamatukogust ning Piia Peterson ja Valdur Vacht Keila Linnavalitsusest.

Linnavalitsus tunnistas riigihanke "Keila linna parkide ja haljasalade aastaringne hooldamine aastatel 2020-2023" võitjaks ühispakkujate Keskkonnahooldus Eesti OÜ ja Keskkonnahoolduse OÜ pakkumus maksumusega 171 212 eurot, millele lisandub käibemaks 20%, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes käibemaksuta. Kokku tehti neli pakkumust. Uue teenusepakkujaga loodetakse alustada koostööd alates 1.juulist.Leping sõlmitakse pärast vaidlustusperioodi lõppemist. LInnavalitsus väljastas ehitusloa kaugküttetorustiku ehitamiseks Keila linnas Pargi tn 1a, Pargi tn 1, Pargi tn 4a, Pargi tn 2, Pargi tn 2d, Pargi tänav T2, Paldiski mnt 5b, Pargi tn 2b ja Paldiski mnt 7 kinnistutel. Soojatrassi ehitus on seotud koolihoonete juurdeehitusega.

Keila Koolis olid põhikooli lõpuaktused, lõpetajaid oli  129. Kaks aktust toimusid õue püstitatud telgis piiratud arvu kutsutute juuresolekul. Toimisid eriolukorra reeglid – kontaktivabad tunnistuste üleandmised jms.  Aktused kanti online üle Youtube keskkonnas. Vaata pilte.

 

Reede, 19.juuni:

Keila Leht soovib rahulikku jaaniaega ja soovitab aasta lühimat ööd tervitada sõpradega ja pereringis. Esilehel tuletab leht meelde jaanipäevajärgset liikluse ümberkorraldust Keilas, kui kapitaalremondiks suletakse nädalaks Ülesõidu tänav raudteega ristumisel. Uudistes Keskpargi pidulikust taasavamisest 11.juulil, uuest korterelamust Vasara tänaval, võidutule kahest tulekust Keilasse, AX-teatri Villa Pungerlast ja Eesti Kirikute Nõukogu tänujumalateenistusest. Töötukassa soovitab mõelda, mida veel osatakse. Keila Leht avaldab tänavuste koolilõpetajate nimekirja ja järelhüüde Hans-Erik Laansalule. Palamets pajatab markade asendamisest kroonidega. Tegija on Jaan Sepp.

Täna oli Keila Põhikooli viimase lennu  kaheksateistkümnele õpilasele lõpuaktus. Vaata pilte.  1967. aastal jagati Keila Keskkool kaheks keskkooliks: eesti õppekeelega Keila 1. Keskkooliks ja vene õppekeelega Keila 2. Keskkooliks. Aastatel 1995–2005 oli kooli nimeks Keila Vene Gümnaasium, alates 2005. aastast Keila Ühisgümnaasium. Aastaks 2015 lõpetati Keila Ühisgümnaasiumis statsionaarne gümnaasiumiõpe. Tavaklassidele lisaks pakutakse õppimisvõimalust hariduslike erivajadustega õpilastele. Õpilaste arv oli 2017/2018. õppeaasta alguses Ühisgümnaasiumi statsionaarses õppes 175, nendest 60 elasid Keila linnas. Kui hiilgeaegadel käis koolis 800–900 last, siis nüüdseks on õpilaste arv langenud 180 peale, töötajate arv 30 peale. Kool on kasutanud 1960ndatel alguseks algkooli kõrvale tüüpprojekti järgi ehitatud koolihoonet. Kooli likvideerimisel saavad senised õpilased jätkata kooliteed Keila Kooli venekeelsetes klassides. Venekeelset I klassi Keilas enam ei avata. Alates 1948.aastast venekeelne hariduse andmine saab Keilas lõplikult otsa 2028. aastal.'

Keila jaama rekonstrueerijad valmistuvad Keila linna Ülesõidu tänava sulgemiseks raudteega ristumise kohas 25.juuni hommikul kell 8.00 kuni 2.juuli õhtuni. Ajutine autode ülesõit Tuula teel hakkab ilmet võtma, relsside vahele on pandud kummitihenditega betoonplaadid. Peale-mahasõidud on valmis, kuid vajavad servadest kindlustamist. Samuti ei jäänud linna esindajad veel rahule Tuula tee pinnakatte ettevalmistusega. Ka puid on vaja mõnestki kohast kärpida. Ehitaja sõnul tehakse need tööd ära 22.juunil. Pildid

Koolimaja kõrvale püstitatud telgis toimus Keila Kooli 63.lennu lõpuaktus. Keila Kooli lõpetas  61 abiturienti. Rainer Viirlad lõpetas  kuld- ja Kaspar Marcus Paukson hõbemedali vääriliselt. Klassijuhataja olid Tiina Murdla, Kadri Ottis ja Maris Crandall. Muusikalist vaheldust pakkusid lõpetajad Katariina Loog, Sten-Erik Orusalu  ja Siim Ülavere ning õpetajate ansambel Kõbi. Keila Kooli teenetemärgi pälvisid  Ergo Haavasalu, Kaspar Marcus Paukson, Conrad Sengbusch, Marleen Kose ja Karl Vahisalu. Linna poolt kõneles linnapea Enno Fels, lapsevanemate poolt Pärje Ülavere ning lõpetajate nimel Pauli Nathan Jürgens. Vaata pilte.

Abilinnapea Eike Käsi osales Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni  virtuaalsel üldkoosoleku.

Harjumaa Muuseumis toimus Euroopa arheoloogiapäevade raames väliekskursioon Keila väikelinnusest. Keila Jõepargis asuv keskaegne mõisahoone kuulub Eesti unikaalsemate arheoloogiliste objektide hulka. Ekskursioonil saab lähemalt tutvuda elamu ajaloo ja uurimislooga ning samuti ka mõisamaja alalt pärineva arheoloogilise leiumaterjaliga. Üritus toimub Keila väikelinnuse esisel platsil algusega kell 17:00 ja on kõigile tasuta. Ekskursiooni läbiviijaks on Harjumaa Muuseumi teadur - German Lebedev. Pildid

Noortekeskus korraldas pärastlõunal Jõepargis pikniku.

Keila Õllesaal / SNCO Pruulis esines õhtul Pauk Neitsov.