« Tagasi

Keila Linnavolikogu 33. istung

Keila Linnavolikogu 33. istung toimus teisipäeval, 16. juunil 2020.a kell 18.00 Tuula Seltsimajas, Vana-Tuula tee 2.

 

Päevakorras:

1.            Linnapea aruanne

2.            Keila linna 2020. aasta eelarve I lisaeelarve (II lugemine)

Keila Linnavolikogu võttis vastu Keila linna 2020. aasta eelarve I lisaeelarve kogumahus 8 328 293 eurot. Linna eelarve põhitegevuse tulud suurenevad 370 693 eurot, põhitegevuse kulud 671 804 eurot, investeerimistegevus suureneb kogusummas 8 067 874 eurot ja finantseerimistegevus 7 900 000 eurot. Likviidsete varade muutus on -468 985 eurot.

Keila linna eelarve tulusid suurendatakse vastavalt riigi lisaeelarvega KOVidele eraldatud vahenditest summas 475 770 euro võrra, s.h teede hoiu toetuseks 165 625 eurot. Lisaks teede hoiu toetusele eraldas riik täiendavad toetusfondi vahendid tulubaasi stabiliseerimiseks summas 252 545 eurot. Tulubaasi stabiliseerimise vahendeid kasutatakse kaupade ja teenuste müügitulude vähendamiste katteks 38 500 eurot. Keila Tervisekeskuse tulubaasi stabiliseerimiseks kulub 53 000 eurot. Seoses eriolukorra ajal kehtestatud lasteaia kohatasude soodustusega kaetakse lasteaedade saamata jäänud tulu 74 400 eurot. COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks eraldati Keila linnale 590 000 eurot. Vastavalt vahendite kasutamise tingimustele ja korrale lisatakse täiendav investeeringutoetus I lisaeelarvesse põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimisena summas 57 600 eurot. Sihtfinantseerimise vahendid suunatakse Keila Kultuurikeskuse investeeringutesse summas 29 900 eurot tuletõke uste paigaldamiseks ja 27 700 eurot Keila lasteaed Vikerkaar Sipsiku maja rühmade kööginurkade rekonstrueerimiseks.

Keila linna eelarve tulusid vähendatakse 112 900 euro võrra. Keila Linnavalitsus võttis 23. aprillil 2020. a. vastu otsuse Keila Päeva üritus ära jätta. Tulenevalt kehtestatud eriolukorrast jäävad ära ka mitmed teised Keila Kultuurikeskuse poolt kavandatud üritused. Sellega seoses vähendatakse Kultuurikeskuse tulusid summas 23 500 eurot. Harjumaa Muuseum on suletud eriolukorra tõttu alates märtsikuu keskpaigast. Eeltoodud põhjusel vähendatakse Muuseumi pileti-, kaupade ja varude müügi tulu 15 000 euro võrra. Eriolukorrast tingituna kehtestati lasteaia kohatasudele soodustus, mille tõttu vähendatakse lasteaedade tulusid. Lasteaed Miki tulusid vähendatakse 27 000 euro võrra ja lasteaed Vikerkaar tulusid vähendatakse 47 400 euro võrra.           

 

3.            Koolilõuna toetuse ja kasutamise tingimused ja kord

Linnavolikogu kehtestas Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja korra. Määrusega reguleeritakse riigieelarvest tasandusfondi eraldisena saadava koolilõuna toetuse kasutamist. Koolilõuna tegelik maksumus lepitakse kokku toitlustajaga. Toitlustaja peab tagama statsionaarses õppes õppivatele 1.-12.klassi õpilastele koolipäeva jooksul ühe tasuta koolilõuna (vähemalt supi)  Vabariigi Valitsuse kehtestatud toetuse arvestusliku maksumuse ulatuses. Kui koolilõuna tegelik maksumus ületab riigieelarvelise koolilõuna arvestusliku maksumuse ja õpilane soovib supi asemel süüa praadi, siis koolilõuna tegeliku maksumuse ja riigieelvest eraldatud toetuse vahe kaetakse 2020/2021.õppeaastal  1.-8. klassi õpilastele tasutakse vahe Keila linna eelarvest ja  9.-12.klassi õpilaste puhul tasub vahe lapsevanem või eestkostja.

 

4.            Keila linna eelarvest huvitegevuse toetamise korra muutmine (I lugemine)

Linnavolikogu viis läbi Keila Linnavolikogu 25. oktoobri 2011 määruse nr 15 „Keila linna eelarvest noorte huvitegevuse toetamise kord" muutmise eelnõu I lugemise. Olulisima muudatusena käsitletakse  edaspidi toetuste arvestamisel  noorte huvitegevust reeglina aastaringselt toimivana. Seni oli arvestus õppeaasta ehk 9 kuu kaupa. Plaanis on veel hulk redaktsioonilisi ja seadustest tulenevaid muudatusi,.

 

5.            Omafinantseeringu tagamine ja volituse andmine lepingute sõlmimiseks

Linnavolikogu otsustas tagada projekti „Keila lauluväljaku kaasajastamine" omafinantseering 800 000 euro ulatuses projekti käibemaksuta maksumusest 2021.-2024. aastal. Ülejäänud raha loodetakse saada Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest. Keila lauluväljaku kaasajastamise projekti kogumaksumus on hinnanguliselt 1 000 000-1 500 000 euro vahel, millest võimalik taotletav toetuse summa MATA meetmest on 500 000 eurot. Projekti raames valmib uus lauluväljak koos sinna juurde kuuluva taristuga (wc-d, esinejate ruumid, garderoobid, parkla jne), lisandub 1 töökoht ning unikaalseid külastajaid 30 000 inimest aastas.

 

6.            Keila linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Keila Linnavolikogu kehtestas reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja. Määrusega reguleeritakse reovee käitlemist selle tekkekohas, äravedu kogumismahutitest ja purgimist ühiskanalisatsiooni. Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjaga reguleeritakse reovee käitlemist olukorras, kus puudub võimalus liituda ühiskanalisatsiooniga. Valdavalt on Keilas võimalik liituda ühiskanalisatsiooniga, kuid esineb üksikuid kohti, kuhu ei ole otstarbekas ühiskanalisatsiooni rajada või ole jõutud seda veel teha. Sellistes kohtades on väikese olmevee tarbimise korral lubatud reovett koguda kogumismahutitesse.  Eeskirjas sätestatakse, millised peavad olema reovee kohtkäitlusrajatised, millal tuleb kasutada kogumismahutit ning millal on lubatud rajada omapuhasti, kuidas toimub kohtkäitlusrajatiste ehitamine, kasutamine ning reovee väljavedu kogumismahutitest.

 

7.            Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Keila Linnavolikogu otsustas taotleda tasuta otsustuskorras Keila linna omandisse Eesti Vabariigi omandis ning Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisel olev kinnisasi, aadressiga Harju maakond Keila linn,  Piiri tn 7a, pindala 6199 m2,  sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%. Keila linnavalitsuses on kujunenud mõte rajada hoonesse loomelinnak.