« Tagasi

Keila Linnavolikogu 32. istung

Keila Linnavolikogu 32. istung toimus teisipäeval, 26. mail 2020.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

 

Päevakorras:

1.            Linnapea aruanne

2.            Keila linna konsolideerimisgrupi 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Keila Linnavolikogu kinnitas Keila linna konsolideerimisgrupi 2019. aasta majandusaasta aruande.

 

3.            Keila linna 2020. aasta eelarve I lisaeelarve (I lugemine)

Linnavolikogu luges esimest korda Keila linna 2020.aasta I lisaeelarvet. Linnavalitsuse poolt ette valmistatud eelnõu kohaselt oleks 2020. aasta eelarve I lisaeelarve kogumaht  8 222 313 eurot. Vastavalt määruse eelnõu lisale 1 suurenevad linna eelarve põhitegevuse tulud 322 313 eurot, põhitegevuse kulud 623 424 eurot, investeerimistegevus suureneb kogusummas 8 067 874 eurot ja finantseerimistegevus 7 900 000 eurot. Likviidsete varade muutus on -468 985 eurot. Keila linna eelarve tulusid suurendatakse vastavalt riigi lisaeelarvega KOVidele eraldatud vahenditest summas 418 170 euro võrra. Muutusi toob kaasa ka Keila Päeva ära jäämine. Eelnõu suunati II lugemisele.

 

4.            Volituse andmine koolieelse eralapsehoiu kohatasu omaosaluse hüvitamiseks

Linnavolikogu andis Keila Linnavalitsusele nõusoleku hüvitada 1,5- kuni 3-aastase lapse kohatasu omaosalus eralapsehoiuteenuse kasutamisel ja mittekasutamisel 16. märtsist kuni 12. aprillini 2020 maksimaalselt 70 euro ulatuses kalendrikuu kohta  ning  eralapsehoiuteenuse mittekasutamisel 13. aprillist kuni 31. maini 2020 maksimaalselt 70 euro ulatuses kalendrikuu kohta.

 

5.            Laenu võtmine

Linnavolikogu otsustas võtta Keila linnale laenu kuni kaheksa miljonit eurot, et osta Keila Hariduse SA välja Ehitajate tee 1 asuv Keila koolihoone alune kinnistu.

 

6.            Kinnistu ostmine Keila Hariduse Sihtasutuselt

Linnavolikogu omandada koguhinnaga seitse miljonit üheksasada tuhat eurot Keila linnale Keila Hariduse Sihtasutuselt Keilas Ehitajate tee 1 asuv hoonestatud ühiskondlike ehitiste maa kasutusotstarbega kinnistu pindala 29416 m2. Rahaga saab kustutada sihtasutuse laenu, et võtta uus laen uue koolihoone korpuse ehituseks Pargi tänavale.

 

7.            Keila linna põhimääruse muutmine

Linnavolikogu muutis Keila linna põhimäärust üheksas punktis. Olulisimad muudatused annavad võimaluse viia läbi koosolekuid, seal hulgas linnavalitsuse ja linnavolikogu istungeid virtuaalselt. Täpsustatakse ka arengukava koostamise ja kultuuripreemia väljaandmise korda.

 

8.            Keila linna arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord

Linnavalitsus kehtestas Keila linna arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise korra. Muudatused tulenevad Keila linna põhimääruse muudatustest.

 

9.            Määruse kehtetuse tuvastamine

Linnavolikogu tunnistas kehtetuks oma  14.06.2011 määruse nr 12 „Keila linnas projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning loa väljastamise kord" on alates 01.07.2017, millal jõustus noorsootöö seaduse muudatus, mis oli nimetatud korra seadustest tulenev volitusnorm.

 

10.          Lääne-Harju koostöökogu liikmeks astumine

Linnavolikogu otsustas osaleda liikmena mittetulundusühingus Lääne-Harju Koostöökogu.

 

11.          Keila Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

Linnavolikogu valis Keila Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni esimeheks tagasi Kalle Kask ja uueks aseesimeheks Viljar Paalaroos.

 

12.          Sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine

Volikogu kinnitas Keila Linnavolikogu sotsiaalkomisjon koosseisus:

-esimees Kalle Kask

-aseesimees Viljar Paalaroos

- liikmed: Andrus Loog , Kadri Tomera, Oksana Jõe, Maret Väli, Riina Sippol, Lea Vahter, Janne Sirel ja Pille Sakteos.

 

13.          O.Jõe kirjalikule arupärimisele vastamine

Linnavolinik O. Jõe arupärimine puudutas Keila Põhikooli direktori töögraafikut.  Linnavalitsus lükkas  linnavoliniku kahtlustused ümber, kuna direktor oli koolist eemal tööandjaga kokkuleppel ning  esitades tööaja tabelid.

 

14.          Keila linna teenetemärgi andmine

Keila Linnavolikogu otsustas anda Keila linna teenetemärk Olev Mällile (märk nr 36) ja Mihkel Valdekule (märk nr 37) majanduse arendamise, töökohtade loomise ja Keila noorte toetamise eest. Kõrge autasu antakse üle Eesti Taasiseseisvumispäeval, 20.augustil toimuval sündmusel.

 

 

Eelnõud: https://www.keila.ee/istungite-eelnoud