« Tagasi

14.nädal 2020

 

Esmaspäev, 30.märts:

Keila Kool jagas 10. klassi astujatele info: Kui soovid kandideerida Keila Kooli gümnaasiumisse, siis pane tähele: sisseastumistestid toimuvad juunis; täpsem kuupäev selgub pärast eriolukorra lõppemist Eestis;   sisseastumistestid ei toimu Keila Kooli 9. klassi lõpetajatele.

Eesti Post teeb muudatusi Keila linna kirjakastide võrgustikus ning eemaldab 2 tühjana seisvat või äärmiselt vähe kasutatavat kirjakasti. Maha võetakse Keila raudteejaamas asunud ja Põhja 3/ Luha asunud postkast. Alles jääb viis postkasti – Piiri 12 (Keila Selveri seinal), Paldiski mnt 21 (Harju KEKi esimene maja), Keskväljak 11 (linnavalitsuse ees), Haapsalu mnt 57a (Keila Rõõmu kaubamaja) ning Ülejõe tee 1 (Cirkle K seinal).

Harju Maakonnaraamatukogu on sel nädalal suletud, töötajad on kodukontoris. Käidi vaid kontrollimas tagastatud raamatute kasti.

 

Teisipäev, 31.märts:

Keila Linnavolikogu 30. istung toimus Keila Linnavalitsuse saalis ja kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemi kaudu. Saalis olid vaid linnapea Enno Fels ja linnasekretär Maris Mäger ning istungit teenindav tehniline personal.

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks. Linnavolikogu kehtestas 1.aprillist 2020 kehtima hakkavad eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks. Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärad on: kuni 18 m2 üldpinnaga eluruumi üür kuni 18 eurot/m2 kohta kuus ning üle 18 m2 üldpinnaga eluruumi üür kuni 12 eurot/m2 kohta kuus; korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 4 eurot/m2 kohta kuus; korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 3 eurot/m2 kohta kuus;  veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 25 eurot iga pereliikme kohta kuus; soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 15 eurot iga pereliikme kohta kuus; kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 6 eurot/m2 kohta kuus; elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 40 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 25 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus; majapidamisgaasi maksumus kuni 6 eurot pereliikme kohta kuus; maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind kuni 0,20 eurot/m2 kohta kuus; hoonekindlustuse kulu kuni 0,30 eurot/m2 kuus ning olmejäätmete veotasu kuni 5 eurot pereliikme kohta kuus. Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normpind, milleks on 18 m² eluruumide üldpinda perekonna iga liikme kohta ja lisaks 15 m² perekonna kohta. Kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem, võetakse normpinnana arvesse eluruumi üldpind. Eluruumis üksinda elavale pensionärile ning osalise või puuduva töövõimega inimestele võib normpinnaks arvestada kuni 51 m². Kui eluruumi üldpind on väiksem normpinnast, võetakse aluseks tegelik pind.

Keila Linnavalitsuse liikme vabastamine liikme kohustustest ja uue liikme kinnitamine. Linnapea Enno Felsi ettepaneku kohaselt vabastas Linnavolikogu 4. märtsist 2020 Anneli Pärlini Keila Linnavalitsuse liikme kohustustest ning kinnitas Keila Linnavalitsuse liikmeks alates 1. aprillist 2020 Merle Liivandi. Mõlemad kuuluvad Valimisliitu Sõbralik Keila. Senine linnavalitsuse liige Anneli Pärlin esitas kirjaliku avalduse enda tagasiastunuks lugemiseks Keila Linnavalitsuse liikme kohalt 4. märtsist 2020.

Keila linnale kuuluvate kinnisasjade piiride muutmisega nõustumine.  Linnavolikogu nõustus Keila linnale kuuluvate Krunt 93, Lillesaare ja Pargi tn 37 kinnisasjade Pargi tn 39 kinnisasjaga külgnevate piiride muutmisega, mille tulemusel väheneb Keila linnale kuuluva maa pindala kokku ligikaudu 13 m2 võrra. Pargi tn 39 kinnisasja omanik korraldab kinnisasja piiride kindlakstegemise vastavalt maakorraldusseadusele, ühe aasta jooksul. Pargi tn 39 kinnisasja omanik tasub Keila linnale Pargi tn 39 kinnisasja pindala suurenemise eest Keila linnale kuuluvate kinnisasjade arvel 109 eurot/m2  enne nimetatud kinnisasjade piirimuudatuste registreerimist. Pargi tn 39 kinnisasja omanik ja Keila linn kannavad kinnisasja piiride kindlakstegemise mõõdistamise ja maakatastrisse kandmisega seotud kulud, sh vajadusel notari tasu ja riigilõivu, võrdsetes osades. Kontrollmõõdistamise käigus on selgunud, et Piiri 39 piirdeaed on püstitatud osaliselt Keila linna omandis olevatele kinnisasjadele aadressidega Krunt 93 (Pargi tänav liikluspinnana), Pargi tn 37 ja Lillesaare. Lisaks on piirdeaed kõrgem kui selle aluseks olevas projektis lubatud. Linnavalitsusega enne ehitamise alustamist piirdeaia asukohta ega projekti ei kooskõlastatud. Samas on Pargi tn 39 kinnisasja omanikud vaidlustanud kohtus kõik Pargi tn 37 kinnisasjaga seotud haldusaktid alates maa sihtotstarbe määramisest kuni ehitusloa väljastamiseni. Käesolev otsus on kompromiss kohtuvaidluste lõpetamiseks.

Nimetatud kompromissi teine osa on Pargi tn 37 kinnisasjaga seonduvate menetluskulude hüvitamisest kuni 4000 euro summas. Ka sellele kulutusele andis linnavolikogu oma nõusoleku. Seletuskirja järgi kohustub kohtumenetluse lõpetuseks linn rajama heki Pargi tn 37 ja Vaikne tn 48 kinnistu piiri äärde ning ehitatavast hoonest Pargi tn 39 kinnistu poole, et oleks võimalik luua väikeloomade (siilid jms) ja putukate elupaiku (nt nn putukahotellid). Samuti määrab Keila linna koostamisel olevas üldplaneeringus rekreatsioonialaks Pargi tn 37 kinnistust ida-kirde suunal asuva tammiku (aadress Kruusa 23b) ning rajab sinna kergliiklustee (jalg- ja jalgrattatee) ning paigaldab vastavalt elanike soovidele ja vajadustele haljastu inventari (nt pingid, valgustid, prügikastid, mänguväljakud, minijalgpalliväljaku jms)  ja  on nõus paigaldama liiklusohutuse tagamiseks Tervise ja Pargi tänava nurgale peegli. Vajadusel paigaldab linn  Pargi tänavale Pargi tn 39 kinnistu äärde parkimist keelava liiklusmärgi ning korraldab täiendava parkimiskohtade olemasolu tänavamaal.  Kompromiss väljendab linna ja naaberkinnistute omanike head koostööd. 

 

Kolmapäev, 1.aprill:

Tänasest on linnavalitsuse Sotsiaalteenistuse töös väikesed muudatused - sotsiaaltöö spetsialist Ave Kivinukk alustab osaajaga töötamist eestkostespetsialistina ja tema peamiseks valdkonnaks jääb eestkoste ning sellega seonduv. Senine lastekaitsetöötaja Ene Ellik alustab tööd sotsiaaltöö spetsialistina.

Alates 1-aprilist on Edgart Vatter  Keila linna uus piirkonnapolitseinik. Edgardi poole saab pöörduda nii Keila majas (arvestades hetke olukorda, peaks tungiva vajaduseta vahetut kokkusaamist vältima), Keila Keskväljak 8a või sidevahendite kaudu edgard.vatter@politsei.ee , tel 612 4593. Kiiret sekkumist vajavate olukordade puhul, helista Häirekeskusesse 112. Senine piirkonnapolitseinik Annika Koppel läks lapsepuhkusele.

Vahipataljoni Sõjaväepolitsei tegi Keilas kiire VIP-kaitse harjutuse.

Apteegireformi järgselt on Keilas jätkuvalt neli apteeki – Rõõmu kaubamajas, Jaama tn,  Selveris ning Keskväljakul.

 

Neljapäev, 2.aprill:

Tänasel Keila linna kriisikomisjoni koosolekul:  Olukord Keilas on seni stabiilne. Koroonaviirusesse haigestunute arvu massilisest suurenemisest teateid ei ole. Üldiselt on linnaelanikud väga hästi järginud viiruse tõrjeks seatud piiranguid. Eiramisjuhtumideid tuleb siiski ette. Kriisikomisjon kuulas olukorra ülevaateid. Politsei on tõstnud ööpäevaringset patrullivalmidust. Patrullid on käivitanud ka keskkonnainspektsioon, noorsootöötajad ja linnavalitsuse ametnikud. Koduses karantiinis olijate arv väheneb ja on hetkeseisuga 64. Patrulli marsruutidesse lisatakse kauplused. Sotsiaalkeskus on lisanud mõned aadressid, kuhu toimetatakse toitu. Kriisikomisjon otsustas läbi koolide uurida vajadust toiduabipakkide järele. Lasteaiad jätkavad tööd senisel režiimil. Harju Maakonnaraamatukogule otsustati teha ettepanek vähemalt ühel päeval nädalas korraldada tellitud raamatute väljastamine.

Esimene Keila Linnavalitsuse istung, mis viidi läbi elektrooniliselt keskkonnas VOLIS. Istungil osales ka värske linnavalitsuse liige Merle Liivand.

Linnavalitsus tegi otsuseid hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamise kohta ning liitpuudega isikule osutatava ööpäevaringse erihooldusteenuse  eest tasumise kohta, andis üürile sotsiaaleluruumi ja muutis kahe sotsiaaleluruumi üürilepingut.  Sotsiaaltoetusi maksti summas 525,00 eurot.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa Keskväljak 14 asuva kauplusehoone ümberehituseks.  Kivi Projekt OÜ taotles Keila Tarbijate Ühistu ülesandel ehitusluba, hoone terviklikult renoveerida ning rajada II korrusele 19 külaliskorterit.

Tiptiptap alustas Põhja tänava mänguväljaku laiendustöid. Juurde tulevad ronila, mänguväljak, kiigekonstruktsioon ja tarzanirada.

Informatsioon Keila Politseimajast: kodanikud, kes on oma dokumendid tellinud Keila politseimajja, palume nendele järgi tulla, kuna nn hoiustatud dokumentide hulk suureneb.

 

Reede, 3.aprill:

Keila Lehes: esiküljel sooja toidu kojukandest. Uudistes politsei tegevusest kodus püsimise kohustuse täitmise kontrollimisel, Eesti Posti kirjakastidest, fotograaf Mihkel Leisi fotoreportaažist kodustest peredest koroonakriisi ajal ning Swedbanki esinduse külastusest broneeringu alusel. Kaks pikemat lugu on koolielust kriisi ajal. Leht avaldab ülevaate linnajuhtide ja noorsootöötajate eriolukorra reidist. Jätkub Merilin Kuusleri reisikiri Balist. Palametesa pajatused rahvapärimusest: leivast. Tegija on Tõnu Eelmäe. Järgmine Keila Leht ilmub neljapäeval, 9.aprillil.

Saabus teade, et Harju Maakonnaraamatukogu on järgmisel nädalal avatud 6. aprill - 9. aprill kell 10.00 - 18.00. Reedel (10.04) ja laupäeval (11.04) oleme suletud. Raamatukogust on võimalik laenutada ainult ettetellitud raamatuid. Alates esmaspäevast (6.04) on võimalik raamatuid reserveerida telefoni (6755730), e-posti (laenutus@hcl.ee) või raamatukogu programmi URRAM (www.lugeja.ee) kaudu. Ettetellitud raamatud pakitakse ja varustatakse lugeja registreerimisnumbriga. Registreerimisnumber teavitatakse tellimuse esitamisel (telefoni teel). Kirjaliku tellimuse (e-posti või Urrami tellimuse puhul) anname teile numbrist teada pärast tellimuse komplekteerimist. Ettetellitud raamatud ootavad teid raamatukogu sissepääsu juures asuvatel kärudel. Juurdepääs raamatutele on ainult raamatukogu lahtioleku aegade ajal. Tagastamisele kuuluvad raamatud saate panna tagastuskastidesse, mis asuvad raamatukogu välisukse juures . Ligipääs tagastuskastidele 24/7.

 

Laupäev, 4.aprill:

Linnavalitsuse ametnikud  viivad ka sel nädalavahetusel läbi patrullretki, et jälgida eriolukorra nõuetest kinni pidamist.