« Tagasi

Keila Linnavolikogu 30. istung

Keila Linnavolikogu 30. istung toimub teisipäeval, 31.03.2020.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis ja kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemi kaudu.

 

Päevakorras:

1.            Linnapea aruanne

2.            Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks

Linnavolikogu kehtestas 1.aprillist 2020 kehtima hakkavad eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks. Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärad on: kuni 18 m2 üldpinnaga eluruumi üür kuni 18 eurot/m2 kohta kuus ning üle 18 m2 üldpinnaga eluruumi üür kuni 12 eurot/m2 kohta kuus; korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 4 eurot/m2 kohta kuus; korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 3 eurot/m2 kohta kuus;  veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 25 eurot iga pereliikme kohta kuus; soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 15 eurot iga pereliikme kohta kuus; kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 6 eurot/m2 kohta kuus; elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 40 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 25 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus; majapidamisgaasi maksumus kuni 6 eurot pereliikme kohta kuus; maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind kuni 0,20 eurot/m2 kohta kuus; hoonekindlustuse kulu kuni 0,30 eurot/m2 kuus ning olmejäätmete veotasu kuni 5 eurot pereliikme kohta kuus. Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normpind, milleks on 18 m² eluruumide üldpinda perekonna iga liikme kohta ja lisaks 15 m² perekonna kohta. Kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem, võetakse normpinnana arvesse eluruumi üldpind. Eluruumis üksinda elavale pensionärile ning osalise või puuduva töövõimega inimestele võib normpinnaks arvestada kuni 51 m². Kui eluruumi üldpind on väiksem normpinnast, võetakse aluseks tegelik pind.

 

3.            Keila Linnavalitsuse liikme vabastamine liikme kohustustest ja uue liikme kinnitamine

Linnapea Enno Felsi ettepaneku kohaselt vabastas Linnavolikogu 4. märtsist 2020 Anneli Pärlini Keila Linnavalitsuse liikme kohustustest ning kinnitas Keila Linnavalitsuse liikmeks alates 1. aprillist 2020 Merle Liivandi. Mõlemad kuuluvad Valimisliitu Sõbralik Keila. Senine linnavalitsuse liige Anneli Pärlin esitas kirjaliku avalduse enda tagasiastunuks lugemiseks Keila Linnavalitsuse liikme kohalt 4. märtsist 2020.

 

4.            Keila linnale kuuluvate kinnisasjade piiride muutmisega nõustumine

Linnavolikogu nõustus Keila linnale kuuluvate Krunt 93, Lillesaare ja Pargi tn 37 kinnisasjade Pargi tn 39 kinnisasjaga külgnevate piiride muutmisega, mille tulemusel väheneb Keila linnale kuuluva maa pindala kokku ligikaudu 13 m2 võrra. Pargi tn 39 kinnisasja omanik korraldab kinnisasja piiride kindlakstegemise vastavalt maakorraldusseadusele, ühe aasta jooksul. Pargi tn 39 kinnisasja omanik tasub Keila linnale Pargi tn 39 kinnisasja pindala suurenemise eest Keila linnale kuuluvate kinnisasjade arvel 109 eurot/m2  enne nimetatud kinnisasjade piirimuudatuste registreerimist. Pargi tn 39 kinnisasja omanik ja Keila linn kannavad kinnisasja piiride kindlakstegemise mõõdistamise ja maakatastrisse kandmisega seotud kulud, sh vajadusel notari tasu ja riigilõivu, võrdsetes osades. Kontrollmõõdistamise käigus on selgunud, et Piiri 39 piirdeaed on püstitatud osaliselt Keila linna omandis olevatele kinnisasjadele aadressidega Krunt 93 (Pargi tänav liikluspinnana), Pargi tn 37 ja Lillesaare. Lisaks on piirdeaed kõrgem kui selle aluseks olevas projektis lubatud. Linnavalitsusega enne ehitamise alustamist piirdeaia asukohta ega projekti ei kooskõlastatud. Samas on Pargi tn 39 kinnisasja omanikud vaidlustanud kohtus kõik Pargi tn 37 kinnisasjaga seotud haldusaktid alates maa sihtotstarbe määramisest kuni ehitusloa väljastamiseni. Käesolev otsus on kompromiss kohtuvaidluste lõpetamiseks.

 

5.            Pargi tn 37 kinnisasjaga seonduvate menetluskulude hüvitamisest

Neljandas punktis nimetatud kompromissi teine osa on Pargi tn 37 kinnisasjaga seonduvate menetluskulude hüvitamisest kuni 4000 euro summas. Ka sellele kulutusele andis linnavolikogu oma nõusoleku. Seletuskirja järgi kohustub kohtumenetluse lõpetuseks linn rajama heki Pargi tn 37 ja Vaikne tn 48 kinnistu piiri äärde ning ehitatavast hoonest Pargi tn 39 kinnistu poole, et oleks võimalik luua väikeloomade (siilid jms) ja putukate elupaiku (nt nn putukahotellid). Samuti määrab Keila linna koostamisel olevas üldplaneeringus rekreatsioonialaks Pargi tn 37 kinnistust ida-kirde suunal asuva tammiku (aadress Kruusa 23b) ning rajab sinna kergliiklustee (jalg- ja jalgrattatee) ning paigaldab vastavalt elanike soovidele ja vajadustele haljastu inventari (nt pingid, valgustid, prügikastid, mänguväljakud, minijalgpalliväljaku jms)  ja  on nõus paigaldama liiklusohutuse tagamiseks Tervise ja Pargi tänava nurgale peegli. Vajadusel paigaldab linn  Pargi tänavale Pargi tn 39 kinnistu äärde parkimist keelava liiklusmärgi ning korraldab täiendava parkimiskohtade olemasolu tänavamaal.  Kompromiss väljendab linna ja naaberkinnistute omanike head koostööd.