« Tagasi

Keila Linnavolikogu 27.istung

Keila Linnavolikogu 27. istung toimub teisipäeval, 17. november 2019.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

 

Päevakorras:

1.            Linnapea aruanne

2.            Keila linna 2020. aasta eelarve (I lugemine)

Keila Linnavolikogu ees oli Keila linna 2020. aasta koondeelarve  ja Keila linna 2020. aasta eelarvest makstavate toetuste määrad.

Keila linna 2020. aasta eelarves on planeeritud tulusid 18,8 miljonit eurot, mis on 3,07 protsenti rohkem kui 2019. aastal. Eelarve tulud sisaldavad endas ka kavandatavaid toetuseid summas 571 845 eurot ja 4 872 400 eurot toetusfondi vahendeid. Maksutulud moodustavad 62,4 protsenti põhitegevuse tuludest. Maksutuludest moodustab üksikisiku tulumaks 11 600 000 eurot, maamaks 150 000 eurot ja reklaamimaks 20 000 eurot. Üksikisiku tulumaksu laekumine 2020. aastal on kavandatud 5,45 protsenti suurem 2019. aastal planeeritud laekumisest.

Kulusid koos investeeringutega on kavandatud 18,6 miljonit eurot sh. Vabaaja, kultuurile ja religioonile on planeeritud kokku 2,7 miljonit eurot, haridusele on kokku plaanitud üle 10,7 miljoni euro ja sotsiaalkaitsele ligi 1,6 miljonit eurot, valitsemiskulusid 2,3 miljonit eurot ja linnamajandusele 1,3 miljonit eurot.

2020. aastal on ette nähtud Jõe tänava rekonstrueerimine (lõigus Ülesõidu tn kuni Tuula tee) maksumusega 288 000 eurot, mille käigus uuendatakse sõidutee aluskonstruktsiooni koos uue asfaltkattega, ehitatakse kõnniteed ja sadeveekanalisatsioon koos õlipüüduriga, paigaldatakse uus liikluskorraldus. Koostöös Eesti Raudteega on eelarves 15 000 eurot Tuula teel jalakäijate tunneli projekteerimiseks. Kavas on 2020. aastal teostada Lauluväljaku ideekonkurss koostöös Maastikuarhitektide Liiduga. Konkursi korraldamiseks vajalik summa on 15 000 eurot. Planeeringutele eraldatakse 2020. aastal 95 000 eurot. Jäätmemajanduse korraldamiseks linnas on planeeritud 60 000 eurot. Avalike alade puhastamiseks ja korrashoiuks, mis hõlmab linna parkide, haljasalade, lilleklumpide, kõrghaljastuse, kergteede, linnamööbli jms. aastaringset hooldust ning väikeremonti, on 2020. aasta eelarves planeeritud 406 500 eurot. Algab projekt „Keila linna tänavavalgustuse renoveerimine" koostöös SA Keskkonnainvesteeringute Keskusega. Projekt on jagatud etappideks (Kesklinn, Loode-Keila, Mudaaugu piirkond) ja lõpptähtaeg on 2021. aastal. Projekti kogumaksumus on 382 000 eurot, millest omafinantseering 187 000 eurot. Puhkepargid- ja baasid kuludeks on kavandatud 553 500 eurot. Keila linna arengukava tegevuskava aastateks 2020-2023 nähakse ette Keskpargi renoveerimise lõpetamiseks 2020. aastal vahendeid 495 000 eurot. Keila mõisa pargi hooldustöid plaanitakse summas 20 000 eurot ja pargis asuva linnuse parendustööd summas 30 000 eurot. Noorte huvitegevuse toetusteks 57 000 eurot, mis jaotatakse vastavalt kehtivale korrale meisterlikkuse toetusena.  Vaba aja tegevusteks läheb 321 000 eurot.

Keila linna 2020. aasta eelarvest makstavate toetuste kavandatavad määrad  on sünnitoetus – 400 eurot lapse kohta; eestkostel oleva lapse toetus – 50 eurot lapse kohta kuus; erivajadusega lapse kooli- ja koolieelse lasteasutuse transpordi toetus – kuni 160 eurot igas kuus, millal toimub õppetöö; suure pere toetus – 50 eurot lapse kohta aastas; lastega pere toetus – kuni 150 eurot lapse kohta aastas;  koolitranspordi toetus – kuni 40 eurot igas kuus, millal toimub õppetöö; laste huviringi- ja laagritoetus – kuni 200 eurot aastas; toitlustustoetus – kuni 70 eurot kuus; ravimitoetus – kuni 50 eurot kvartalis; muudel põhjendatud juhtudel eraldatav toetus – kuni 300 eurot aastas tingimusel, et ühekordse väljamakse maksimumsuurus ei ületa 150 eurot;  juubelitoetus – 50 eurot juubilari kohta; esmakordselt kooli mineva lapse toetus – 100 eurot lapse kohta; matusetoetus – 230 eurot lahkunu kohta; puudega lapse hooldajatoetus – 50 eurot lapse kohta kuus; sügava puudega isiku hooldajale makstav hooldajatoetus – 70 eurot hooldatava kohta kuus; raske puudega isiku hooldajale makstav hooldajatoetus – 35 eurot hooldatava kohta kuus; koolieelse eralasteasutuse toetus – kuni 200 eurot ühe lapse kohta kuus ning eralastehoiu toetuse kehtestatav piirmäär – 360 eurot ühe lapse kohta kuus.

3.            Keila linnapeale tasu määramine

Linnavolikogu määras  1. jaanuarist 2020 Keila linnapea  Enno Felsi ametipalgaks 3550 eurot kuus. Lisaks määras volikogu linnapeale ühekordse tulemstasu 2500 eurot.

4.            Linnavalitsuse liikmetele hüvitise maksmine

Linnavolikogu otsustas maksta alates 1. jaanuarist 2020 igale Keila Linnavalitsuse liikmele, v.a linnapeale, hüvitist 353eurot kuus. 

5.            Keila Linnavolikogu 31. märtsi 2009. a määruse nr 3 „Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine" muutmine

Linnavolikogu esimees saab tasu 1060 eurot kalendrikuus, linnavolikogu aseesimees: 530 eurot kalendrikuus ( kummalegi ei lisandu linnavolikogu liikme, komisjoni esimehe ega aseesimehe tasu). Linnavolikogu alatise komisjoni esimehe tasu on 177, linnavolikogu alatise komisjoni aseesimees 89 eurot kalendrikuus (komisjoni koosolekute toimumise kuudel lisaks linnavolikogu liikme tasule). Linnavolikogu liikme tasu on 353 eurot kalendrikuus linnavolikogu istungist osavõtu korral ja linnavolikogu alatise komisjoni liige, kes ei ole linnavolikogu liige: 35 eurot kalendrikuus komisjoni koosolekust osavõtu korral.

6.            Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine

Linnavolikogu kinnitas Keila Linnavolikogu kultuurikomisjoni koosseisus esimees Erki Fels, aseesimees: Ivar Krustok ning liikmed: Margus Välja, Karl Olaf Loog, Merle Liivand, Kertu Lepiksaar, Katrin Sassi, Henry Heinleht, Keiu Valge ja Urve Paltser.