« Tagasi

39.nädal 2019

 

Esmaspäev, 23.september:

Rändmeister OÜ restauraatorid on pannud tellingud ümber kiriku torni põhjapiilari, et kontrollida piilari seisukorda. Esimese mulje kohaselt on piilar märksa paremas seisus, kui lõunapiilar, milles oli augud ja paistis selle täide - ehituspraht ja pinnasemuld. Ka paest müüri kattev tsementkrohv (peaks olema lubikrohv) on küllalt tugev. Vaata pilte.

Keila Rukkilille lasteaed osaleb ametlikult registreeritult EOK-i ja Ühendus Sport Kõigile poolt juba 5. aastat korraldatud Spordinädalal. Algas kõik suuremat sorti soojaks tegemisega, siin said osaleda nii suured kui väikesed, seejärel matk Keila Terviseradadele, kus suuremad said korraliku teatevõistluse ja väiksemad mäkke ronida, palli visata. Osalesid kõik 9 rühma! Väga tore, et õpetaja Helle selle korraldada võttis. Homme teevad rühmad isekeskis ülesandeid, ülehomme toimub aga Rattaralli!

Õppekäigu raames käisid Vikerkaare maja 8 suuremate laste rühma bussidega Padisel matkajuht Urmas Veersalu ja liikumisõpetaja Sirje Aija eestvedamisel sügist tervitamas. 2-3 km matkaraja läbimisel vaadeldi sügise tunnuseid ja korjati tee ääres nii mustikaid kui pohli. Väike piknikupaus tekitas vahvat elevust. Nooremate rühmade lastele toimus mänguline sügispidu lasteaia hoovis ja sügistunnuseid otsisid ning leidsid rõõmsalt nemadki. Lapsed läbisid lasteaia hoovis kuus põnevat punkti (nt muusika-, liikumispunkt jt), kus värvilisele ussikesele korjati pesa jaoks lehti. Aitäh Tiiule, Aunele ja Sillele ning rühmade meeskondadele. Pikad paid ja tänusõnad nii väikestele kui suurtele osalejatele!

Keila Kooli Pargimajas on käimas sügise sünnipäevanädal „Sügis läbi Edgar Valteri silmade." Esmaspäeval, 23.septembril avati koolis näitus, kus vaatamiseks looduslikest materjalidest valmistatud Edgar Valteri raamatukangelased. Eriilmelised Pokud, isemoodi Naksitrallid ja Krõllid, muhedad Pintselsabad …… uudistamist jagub kauemaks. Laste fantaasia on piiritu ja huvitavaid tõlgendusi palju.

Harju Maakonnaraamatukogu: Kui juba eelmisel nädal rõõmustasid meie lugejate silmi kaunid sügisvärvides Pokud, siis tänasest on meie majas ilu veel rohkem! Raamatukogu lastetoas ja lastealal saab näha lisaks Pokudele ka vahvaid joonistusi, mis on valminud Keila Rukkilille ja Vikerkaare lasteaia laste poolt. Tulge vaatama!

 

Teisipäev, 24.september:

Keila Linnavolikogu asutas Keila linna jäätmevaldajate registri ja kehtestas selle põhimääruse. Seni jäätmevaldajate registrit asutanud linnavolikogu määrus 2004.aastas tunnistati kehtetuks. Keila linnas on jäätmevaldajate registri pidamisel kasutusel kohalikele omavalitsustele mõeldud geoinfosüsteemi KOVGIS EVALD rakendus,  veebipõhine rakendus, mis on loodud lisaks teistele andmekogude pidamisele ka jäätmevaldajate registri pidamiseks ning olemas on valmidus ka jäätmejaama mooduli kasutusele võtuks. Nimetatud veebirakendus täidab kõik jäätmevaldajate registri pidamiseks vajalikud komponendid ja seda kasutab ka Keila linna korraldatud jäätmeveo raames teenust osutav jäätmeveoettevõtte. Infosüsteem võimaldab pidada arvestust Keila linna territooriumil asuvate jäätmetekkekohtade ja nendega seotud jäätmevaldajate kohta. Infosüsteem võimaldab visualiseerida eeltoodud andmeid infosüsteemi ametnike tsoonis kaardipildis, leida ja määrata uusi jäätmetekkekohti, teostada automaatset andmevahetust jäätmevedajatega.

Linnavolikogu kehtestas Keila Noortevolikogu põhimääruse. Keila Noortevolikogu Keila Linnavolikogu juures tegutsev Keila linna noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu, mis esindab Keila linna noorte huve. Keila linna noortevolikogu on tegutsenud aastaid noorte aktiivina, koosseisud on aja jooksul vahetunud. Täna tegutsev noorte aktiiv on avaldanud soovi hakata tegutsema noortevolikoguna, teha koostööd linnavolikoguga, linnavalitsusega, linna ametnikega ning linnas tegutsevate asutuste ja organisatsioonidega. Kuni 15-liikmeline noortevolikogu koosneb Keila linnas tegutsevates õppeasutustes õppivatest noortest, kes elavad Keila linnas või õpivad Keila linna koolis ja on 14–26 aastased.

 

Linnavolikogu tuvastas oma 22.02.2011 määruse nr 5 „Keila Ühisgümnaasiumi põhimäärus" on kehtetuse alates 01.09.2019, millal jõustus Keila linnavolikogu 28.05.2019 otsus nr 18 „Keila Põhikooli põhimääruse kinnitamine".

Linnavalitsuses olid külas linnaplaneerijad Ukrainast, Moldovast ja Georgiast. Linnapea Enno Fels tutvustas linna ja veidi pikemalt Loode-Keila saamislugu. Lähemalt vaadati kirikut ja edasi Paldiski poole liikudes sõideti läbi ka Loode-Keilast.

 Toimus Keila Seeriajooksu III etapp.Kolmapäev, 25.september:

 MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse juhatus langetas otsuse lõpetada erakorraliselt ja ennetähtaegselt ATKO Liinid OÜ-ga sõlmitud läänesuuna avaliku teenindamise lepingu vedaja oluliste lepingurikkumiste tõttu. Mitme nädala jooksul väldanud kompromissläbirääkimised lepingu lõpetamise tingimuste üle kahjuks nurjusid, mis ei pruugi välistada leppetrahvide osas kompromissi saavutamist tulevikus. MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus valmistab ette riigihanke dokumendid Harju maakonna läänesuuna avalike liinide teenindamiseks. Lepingu kohaselt on ATKO Liinid OÜ kohustatud osutama veoteenust kuni uue vedaja poolt teenuse osutamise alguseni. OÜ ATKO Liinid teenindab Harjumaa läänesuuna avalikke bussiliine MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusega 18. detsembril 2012. aastal sõlmitud Harju maakonna läänesuuna avaliku teenindamise lepingu alusel.

Täna toimus Vikerkaare lasteaia koolieelsetele rühmadele väljasõidupäev sinasõpruse loomiseks loodusega lihtsustatud keskkonnateadlikkuse projektist saadud rahastuse abil (Keskkonnainvesteeringute Keskusest). Pöial-Liisi rühm osales Muraste Looduskooli õppeprogrammis "Avastusretk looduse igapäevaellu" ja Arabella rühm ning Sipsiku maja Naksitrallid said osa Sagadi Looduskooli programmist "Kes elab metsa sees?". Projekti peamiseks eesmärgiks oli läbi viia koolieelikutele väljasõidupäev vahetusse looduskeskkonda, mis toetab laste loomupärast õppimist. Tuleb nõustuda Muraste looduskooli lehel kirjas olevaga, et looduse õpituba on õues ning just see, mida oled looduses oma silmaga näinud ja käega katsunud, jääb alati sinuga! Laste päev oli täis looduses liikumist ja avastamist, uurimist ja kogemist, varem õpitu kinnistamist ja uute teadmiste hankimist, mängulusti ja rõõmu looduse mitmekesisusest.

Keila Muusikakoolis oli Lea Valiulina klaverikontsert. Kavas oli Rahmaninov, Chopin, Sumera, Bach-Busoni.

 

Neljapäev, 26.september:

Keila Linnavalitsuse 92.istung 26.septembril 2019.

Linnavalitsus andis Keila Põhikooli direktorile nõusoleku Keila Põhikoolis 2019/2020. õppeaastal ühe pikapäevarühma avamiseks.

Sotsiaaltoetusi maksti summas 1 010,39 eurot.

Linnavalitsus võttis vastu ja suunas avalikustamisel  Pargi tn 2 kinnistu ja lähiala ( kokku ca 2 ha Pargi tänava ja Männiku pargi vahel s.h Pargi tänava lõik Paldiski mnt ja Männiku tn vahel) detailplaneeringu, millega on kinnistule määratud ehitusõigus, maakasutus- ja ehitustingimused koolihoone laiendamiseks. Pargi tn 2 kinnistu suurus on  11297 m², krundi kasutamise sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa, suurim hoonete arv 2 (olemasolev + uus),  hoonete suurim ehitisealune pind 4063 m². Planeeritava uue hoone suurim lubatud kõrgus on 16 m (olemasoleva hoone suurim kõrgus 17,63 m). Hoonestamisel, fassaadide rekonstrueerimisel ja krundi kujundamisel tuleb arvestada muinsuskaitse eritingimustega. Pargi tänava sõidutee lõunapoolsesse külge on ette nähtud vöönd sõiduautode peatumiseks ja selle kõrvale kõnnitee, mis suunab jalakäijad ülekäiguradadeni. Põlispuud ja pargiroosid Pargi tänava põhjaservas säilitatakse.

Linnavalitsus vaatas üle eelnõu, millega kavatsetakse muuta mitme Paldiski maantee äärse kinnistu aadressi. Aadresside muutmine on vajalik nende kooskõlla viimiseks Ruumiandmete seadusega. Seniste aadresside probleemid on ebaloogiline numeratsioon, liiga suur numbriline vahe eelneva aadressiga (hoonega, kinnistuga). Aadressi muutmise ettepanek on tehtud järgmiselt:

olemasolev Paldiski mnt 26a      uue aadressi ettepanek               Paldiski mnt 26

olemasolev Paldiski mnt 28a      uue aadressi ettepanek               Paldiski mnt 28

olemasolev Paldiski mnt 28c      uue aadressi ettepanek               Paldiski mnt 30

olemasolev Paldiski mnt 28e      uue aadressi ettepanek               Paldiski mnt 32

olemasolev Paldiski mnt 32        uue aadressi ettepanek               Paldiski mnt 34

olemasolev Paldiski mnt 32a      uue aadressi ettepanek               Paldiski mnt 36

olemasolev Paldiski mnt 34        uue aadressi ettepanek               Paldiski mnt 38

olemasolev Paldiski mnt 36        uue aadressi ettepanek               Paldiski mnt 40

olemasolev Paldiski mnt 38        uue aadressi ettepanek               Paldiski mnt 42

olemasolev Paldiski mnt 46        uue aadressi ettepanek               Paldiski mnt 44

olemasolev Paldiski mnt 48        uue aadressi ettepanek               Paldiski mnt 46

olemasolev Paldiski mnt 50        uue aadressi ettepanek               Paldiski mnt 48

 

Linnavalitsus määras Keila linnas moodustatava liikluspinna nimeks Läänekaare tee.

Linnavalitsus lubas Keila linnapea Enno Fels puhkusele 1. oktoobrist 14. oktoobrini 2019. Tema asendajaks kinnitati abilinnapea Timo Suslov.

Alates tänasest (neljapäev, 26.09.2019) on senistel Pargi tänava viimastel, Loode-Keilas asuvate kinnistutel uus aadress. Ametlikes registrites muutusid andmed öösel vastu neljapäeva (26.09.19). Alates tänasest võib hakata kasutama uut aadressi. Riiklikes registrites (rahvastikuregister, kinnistusraamat, äriregister, maa-amet, ehitiseregister jne) muudatuste tegemise on linnavalitsus juba algatanud. Muutuse läbi teinud aadressidel elavate isikute poolt sõlmitud lepingutes tuleb aadressi muudatustest vajadusel lepingupartnereid ise teavitada, kuna Keila linnavalitsusel puudub info sõlmitud lepingute kohta ja puuduvad ka õigused lepinguid muuta. Omnivat ja kojukande teenuse osutajat Expressposti on teavitatud aadressi muudatusest. Linnavalitsus vabandab võimalike ebamugavuste pärast!

Keila Väärikate Ülikool võõrustas täna pärastlõunal Sillamäe Väärikate Ülikooli. Päev lõppes Mihkli kirikus, kus tutvuti kirikuga ja kuulati kontserti. Enne lahkumist panid mõlema ülikooli esindajad pärja suvel lahkunud senisele Keila Väärikate juhi Mairoos Kala kalmule. Vaata pilte.

Keila Koolis toimus ÕE presidendi kandidaatide debatt. Uueks presidendiks kandideerivad: 12 klassidest Siim Ülavere, Katariina Loog ja Pauli Nathan Jürgens ning 11 klassis õppiv Marcus Andreas Blieder. Debatti juhtis õpetaja Karl-Henri Käämer. Vastata tuli erinevatele koolielu puudutavatele küsimustele nagu õpilaste korrektne välimus, hinnete vajalikkus, suhted õpilaste ja õpetajate vahel jne. Elevust tekitas utoopiline küsimus, mis puudutas raha. Kuhu võiks koolis selle investeerida? Vastuseid oli seinast seina – alates kooli sisekujunduse muutmisest, lõpetades hamburgeri kioski paigutamisega aatriumisse. Kelle kasuks liisk langeb, selgub reedel, 27.septembril.

Toimus Keilasse rajatud uue ehitustarvete poe ESPAK avamise pidu ehitusele kaasa aitajatele ja koostööpartneritele. Vaata pilte.

Toimus Spordisemu korraldatud Keila Seeriajooksu viimane etapp.

Harju maakonnaraamatukogu oranžil seinal avati näitus "Eesti kirjanike portreed". Tartu Lastekunstikooli õpilaste joonistusi saab vaadata 30. oktoobrini.

 

Reede, 27.september:

Keila Leht kutsub Mihklipäeva nädalavahetuse sündmustele! Esiküljel ülevaade Keila lahingust 75 aasta möödumise mälestussündmustest. Uudistes mälestusmärgist Johan Tähele, Eva Teppo tunnustamisest, Mihklipäeva sündmustest - palvusest, kontsertidest ja laadast, naisrühmade Keikal ja Koidula ühiskontserdist 6.oktoobril ja aadresside muutumisest. Tiiu Jalakas kirjutab meie Lindast - Linda-Elisabeth Lesk sai 14.septembril 96-aastaseks. Keila leht avaldab II osa 14.septembri ajalookonverentsi "Keila kogudus 800" kokkuvõttest. Tegija on Raivo Kalve.

Keila ESPAK avas täna, 27.septembril külastajatele uksed. Püsikunded olid kutsutud ostlema juba kella 10-st, kõiki ülejäänuid oodati keskpäevast, kuid uksed olid ka nende kahe kellaaja vahel juba avatud. Nõnda ei tekkinud uksele mäsu, nagu mõne poe avamisel on ette tulnud. Näib, et uus ehituspood on oodatud. Veerand tundi peale keskpäeva suurem osa parklast autodega täidetud ja poes rahvast parajalt palju. Vaata pilte.

Hommikul tegi Keila linnapea Enno Felsi juurde visiidi Ülemaailmase Eesti Kesknõukogu president Aavo Reinfeldt, et tänada abi eest möödunud laupäeval Kumna mõisas toimunud suurkogu korraldamisel.

Tervisekeskuses oli doonoripäev.

Kihelkonnapäevade "Keila kogudus 800" raames  algab Mihklipäeva nädalavahetus. Õhtul on sündmus  Mihkli kirikus Keilas, millele järgneb Õhtupalvus (Taizé).

 

Laupäev, 28.september:

Kihelkonnapäevade "Keila kogudus 800"  Mihklipäeva nädalavahetuse hommikupalvus EELK Keila Mihkli kirikus algas kell 9.30. Kell 10.00-13.00 oli Mihklilaat, Keskväljak 15 maja (Lätte kool) ees parklas. Laada ajal oli kirik kuni kella 14.00-ni avatud; kirikus musitseerivad orelil: Kell 11.00 Aivar Uuk (EMTA), 11.30 Andri Vallsalu, Kadri Klanberg, Pille Metsson ( Keila Muusikakool), 12.30 Erik Rajamäe (Keila Muusikakool). Kell 14.00 Jalutuskäik Keila kirikust vana pastoraadi mõisa juurde Kumnas (Kirikumõisa tee), kell 15.00-17.30 Pereüritus vana pastoraadi mõisa juures. Lastemängud ja grillimine. Kohapeal olemas telk ja soojendus, seega võimalikku külma sügisilma karta pole vaja. Kell 18.00 algas Lõpupalvus vana pastoraadi hoones. Vaata pilte.

Harju Maakonnaraamatukogu Ettelugemishommikul loetakse ette Tuve Janssoni raamatut  "Muumid ja kuldne leheke".

Eesti Akadeemiline Ingerimaa Selts kutsub Taisto-Kalevi Raudalaise koostatud ajalooliste fotode näituse "Oma maa omenakukka - ingerisoomlaste 100 aastat" avamisele 28. septembril kell 13.00 Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumi galeriihoones. Valdav osa näituse fotodest pärinevad perealbumitest, mis peegeldavad ühe rahvarühma elu omamoodi "rahvapärase kroonikana". Piltide valikul on olnud kaks põhikriteeriumit: järgida lineaarset ajaloolist järgnevust kümnendist kümnendisse saja aasta jooksul ja lähtuda võimalikul palju ajaloo kogeja kaasaegsest vaatepunktist, n-ö rohujuuretasandilt. Suurepärases koostöös fotokunstnik Herkki Erich Merilaga sündis tasakaalus süntees ajastuomase pildiesteetika, perekonnaloolise sisu ja üldisema ajalooprotsessi vahel. Näitus jääb avatuks 31. oktoobrini.

Terviseradadel oli Vikerkaare lasteaia Orienteerumismatk Liikudes Olümpiale – 2019. Vaata pilte.

 

Pühapäev, 29.september:

Kihelkonnapäevade "Keila kogudus 800"  Mihklipäeva nädalavahetuse lõpetuseks on pidulik jumalateenistus EELK Keila Mihkli kirikus kell 11.00. Peale jumalateenistust on kaetud kohvilaud. Kell 13.00 on kavas jalutuskäik kirikuaias, kirikuhoonega tutvumine. Piduliku teenistuse lõpetavad Saku Muusikakooli õpilased ja õpetajad.