« Tagasi

Keila Linnavolikogu 24. istung

Keila Linnavolikogu 24. istung toimus teisipäeval, 24. septembril 2019.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

 

Päevakorra projektis:

1.            Linnapea aruanne

2.            Keila linna jäätmevaldajate registri asutamine ja põhimäärus

Keila Linnavolikogu asutas Keila linna jäätmevaldajate registri ja kehtestas selle põhimääruse. Seni jäätmevaldajate registrit asutanud linnavolikogu määrus 2004.aastas tunnistati kehtetuks. Keila linnas on jäätmevaldajate registri pidamisel kasutusel kohalikele omavalitsustele mõeldud geoinfosüsteemi KOVGIS EVALD rakendus,  veebipõhine rakendus, mis on loodud lisaks teistele andmekogude pidamisele ka jäätmevaldajate registri pidamiseks ning olemas on valmidus ka jäätmejaama mooduli kasutusele võtuks. Nimetatud veebirakendus täidab kõik jäätmevaldajate registri pidamiseks vajalikud komponendid ja seda kasutab ka Keila linna korraldatud jäätmeveo raames teenust osutav jäätmeveoettevõtte. Infosüsteem võimaldab pidada arvestust Keila linna territooriumil asuvate jäätmetekkekohtade ja nendega seotud jäätmevaldajate kohta. Infosüsteem võimaldab visualiseerida eeltoodud andmeid infosüsteemi ametnike tsoonis kaardipildis, leida ja määrata uusi jäätmetekkekohti, teostada automaatset andmevahetust jäätmevedajatega.

 

3.            Keila Noortevolikogu põhimäärus

Linnavolikogu kehtestas Keila Noortevolikogu põhimääruse. Keila Noortevolikogu Keila Linnavolikogu juures tegutsev Keila linna noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu, mis esindab Keila linna noorte huve. Keila linna noortevolikogu on tegutsenud aastaid noorte aktiivina, koosseisud on aja jooksul vahetunud. Täna tegutsev noorte aktiiv on avaldanud soovi hakata tegutsema noortevolikoguna, teha koostööd linnavolikoguga, linnavalitsusega, linna ametnikega ning linnas tegutsevate asutuste ja organisatsioonidega. Kuni 15-liikmeline noortevolikogu koosneb Keila linnas tegutsevates õppeasutustes õppivatest noortest, kes elavad Keila linnas või õpivad Keila linna koolis ja on 14–26 aastased.

 

4.            Volikogu määruse kehtetuse tuvastamine

Linnavolikogu tuvastas oma 22.02.2011 määruse nr 5 „Keila Ühisgümnaasiumi põhimäärus" on kehtetuse alates 01.09.2019, millal jõustus Keila linnavolikogu 28.05.2019 otsus nr 18 „Keila Põhikooli põhimääruse kinnitamine".